Program for Det norske arbeiderparti, 1891


Vedtatt på partiets 5. landsmøte i Kristiania, 1.-2. august 1891


Grundaarsaken til den sociale elendighet, aandelige underkuelse og politiske avhengighet er det forhold, at arbeidsmidlerne (grund, jord, bjergverker, gruber, samfærdselsmidler, maskiner og verktøi) er overgaat til at bli et faatal samfundsmedlemmers enebesiddelse. Det norske arbeiderparti, som har sat sig arbeiderklassens befrielse som maal, tilstræper derfor arbeidsmidlernes overgang til samfunnets fælleseiendom og produktionen forandret fra kapitalistisk til socialistisk.

Med den saakaldte statssocialisme, der sætter staten i den private arbeidskjøpers sted, har arbeiderpartiet intet at bestille.

I alle lande med kapitalistisk produktionsmaate har arbeiderne samme interesser; med verdenssamkvemmets og verdensmarkedets utvidelse blir arbeidets stilling i hvert land bestandig mere avhengig av arbeidernes stilling i andre lande; arbeiderklassens befrielse er derfor ikke en national, men en social opgave, til hvilken arbeidernes interesser i alle kulturlande er knyttet i like høi grad. I erkjendelse herav erklærer Det norske arbeiderparti sig ét med de klassebevisste arbeidere i alle øvrige lande.

Arbeiderpartiet kjæmper for like rettigheter og like pligter for alle uten hensyn til kjøn og for ophævelse av al klasseforskjel; i denne kamp staar det som repræsentant ikke blot for lønsarbeidere, men for alle undertrykte, for alle fordringer, som er egnet til at forbedre folkets stilling i almindelighet og arbeidernes i særdeleshet. Partiet kjæmper derfor i øieblikket for:

I. Arbeidernes sammenslutning og solidaritet.

II. Almindelig, like og direkte stemmeret til alle stats- og kommune- institutioner for alle i landet hjemmehørende personer, som har fyldt 21 aar, med valg paa en fridag og hemmelig avstemning.

III. Folkets direkte deltagelse i lovgivningen ved, at der hjemles det forslags- og forkastelsesret.

IV. En virksom arbeiderbeskyttelseslovgivning paa følgende grundlag:
a. Forbud mot anvendelse av barn under 14 aar til arbeide i fabriker og paa verksteder.
b. Forbud mot natarbeide, undtagen i saadanne industrigrene, som efter sin natur, av tekniske grunde eller av hensyn til den offentlige velfærd kræver det.
c. Fastsættelsen av en maksimalarbeidsdag paa 8 timer.
d. En uavbrutt hvilepause paa 36 timer om uken.
e. Forbud mot anvendelse av giftige eller andre arbeidernes helbred ødelæggende stoffer i produktionen, hvor dette ikke er absolut nødvendig.
f. Tilsyn med arbeidspladse, gruber, skibe, fabriker og verksteder ved personer valgte av arbeiderne.
g. Sundhetskontrol med arbeiderboliger, tyendes og sjøfolks soverum m. v.

V. Avskaffelse av alle love og vedtægter, som indskrænker den frie meningsytring, foreningsog forsamlingsfrihet.

VI. Sjøfolk, landarbeidere og tjenestetyende likestilles med industriarbeiderne; alle love og bestemmelser saasom sjøfarts-, husmands- og tyendeloven der stiller arbeiderne i disse brancher i et særforhold, ophæves.

VII. Alle bidrag av offentlige midler til kirkelige og religiøse formaal ophører. De kirkelige samfund blir at betragte som private foreninger.

VIII. Skolen er konfessionsløs. Undervisningen i de offentlige folkeskoler er tvungen. Undervisningen i alle offentlige læreanstalter er gratis. Det offentlige paatar sig opdragelsen av forældreløse og saadanne barn, hvis forældre ikke kan eller vil opdrage dem i overensstemmelse med tidens krav.

IX. Oprettelsen av internationale voldgiftsdomstole. Militarismens avskaffelse og indførelse av almindelig folkevæbning.

X. Gratis retspleie og retshjælp.

XI. Gratis lægehjælp og lægemidler.

XII. Human forsørgelse for alle gamle, svage og arbeidsinvalider.

XIII. Avskaffelse av alle indirekte skatter. Gradvis stigende indtægtskapital- og arveskat til bestridende av alle offentlige utgifter.

XIV. Anbuds- og licitationssystemets anvendelse ved offentlige arbeiders utførelse - ophører.


Sist oppdatert 27. juli 2007
fastylegar@marxists.org