Program for Det norske arbeiderparti, 1911


Vedtatt på partiets ekstraordinære landsmøte i 1911


Grundaarsaken til fattigdommen, folkets aandelige og økonomiske undertrykkelse og den sociale nød i vor tid ser Det norske arbeiderparti deri, at de naturlige rigdomskilder, arbeids- og samfærdselsmidler er underlagt kapitalistisk privateie, og de som eier kapitalen foretar fordelingen av arbeidets utbytte under hensyntagen kun til sine egne interesser.

Socialdemokratiet vil ophæve klasseherredømmet og skape et fast grundlag for alles økonomiske og aandelige frihet. Det vil indføre en samfundorden, som aapner vei for alle frem til selvstændighet og selvansvar.

Partiet tilstræber derfor ophævelse av de privatkapitalistiske monopoler, arbeids- og samfærdselsmidlernes overgang til fælleseie, overførelse av produktionens ledelse til samfundet og en retfærdig fordeling av arbeidsutbyttet. Derved kan arbeidet ordnes saaledes, at frugterne tilfalder dem, som arbeider, og produktionen, som nu er planløs, ordnes efter samfundets virkelige behov.

Til opnaaelse av dette maal utkræves i første række arbeidernes sammenslutning og solidaritet.

I alle lande har det arbeidende folk samme interesser. Med utvidelsen av verdenssamkvemmet og vareutbytningene mellem nationerne blir forholdene i det enkelte land av stadig større betydning for arbeidernes stilling i andre lande. Arbeiderklassens befrielse er derfor ikke bare en national sak, men en opgave, hvortil arbeidernes interesser overalt er knyttet i like høi grad. I erkjendelse herav erklærer Det norske arbeiderparti sit formaals sammenhæng med broderpartiernes bestræbelser i andre lande.

Den økonomiske usikkerhet og undertrykkelse, som følger av den privatkapitalistiske produktion, gjør at ikke bare almindelige kropsarbeideres, men hele den arbeidende klasses interesser falder sammen med socialdemokratiets bestræbelser. Idet partiet kjæmper for befolkningens likhet i rettigheter og pligter uten hensyn til kjøn, staar det som repræsentant for alle undertrykte og for alle fordringer, som tilsigter sunde og harmoniske livsvilkaar. Som overgang til det socialdemokratiske samfund og til bedring av det arbeidende folks sociale og økonomiske kaar i det nuværende samfund opstiller "Det norske arbeiderparti" følgende krav:

I. Politiske og kulturelle krav.

1. Sammenslutnings- og forsamlingsfrihet, tale- og trykkefrihet beskyttes ved lov.

2. Statsborgerlig og kommunal stemmeret for alle i landet hjemmehørende kvinder og mænd, som har fyldt 21 aar. Fattigunderstøttelse skal ikke være suspensionsgrund. Valgdagen skal være fridag.

3. En valgkredsinddeling med større hensyntagen til de stemmeberettigedes antal. Ophævelse av bostedsbaandet.

4. Folkets indflydelse paa lovgivningen ved adgang til direkte avstemning. Alle myndigheter, lovgivende, dømmende og utøvende, vælges av folket.

5. Forandring i de nuværende regler for erhvervelse av hjemstavns- og statsborgerret, saaledes at der blir praktisk adgang hertil ogsaa for indvandrede utlændinge tilhørende arbeiderklassen.

6. Ophævelse av husmandsforholdet. Tidsmæssige forandringer i lovgivningen om tjenere og sjøfolk og andre underordnede, sigtende til at sikre dem mot overgrep fra overordnedes side.

7. En forbedret og bekjendelsesfri folkeskole, beregnet paa at tjene som eneste barneskole for barn av alle samfundsklasser. Undervisning i alle offentlige læreanstalter med frie undervisningsmidler og uten skolepenge. Opdragelse av forældreløse og vanskjøttede barn ved samfundet (stat eller kommune).

8. Retspleie og adgang til retshjælp ved offentlige eller kommunale sakførere uten direkte betaling. Avskaffelse av de militære domstole.

9. Militarismens avskaffelse. Oprettelse av internationale nøitralitets- og voldgiftsavtaler.

II. Økonomiske og sociale krav.

10. Lægehjælp, lægemidler og pleie tilsikres alle syke gjennem stats- og kommunal ordning uten direkte betaling.

11. Forsvarlig underhold tilsikres alle arbeidsudygtige.

12. Størst mulig indskrænkning av det indirekte skattesystem. En forholdsmæssig anvendelse av de paa arbeiderbefolkningen faldende indirekte skatter til forbedring av dennes livsvilkaar. Ophævelse av beskyttelsestoldsatser, hvorved befolkningen beskattes til fordel alene for enkelte virksomhetsgrene eller næringsdrivende. Indtægts-, formues- og arveskat gjøres gradvis stigende. Særskat paa spekulationsgevinst ved omsætning av eiendomme. I byerne en forøket beskatning av ubebygget grund.

13. Statens og kommunenes herredømme over alle naturværdier og sukcessiv overtagelse av produktive virksomheter, hvorved de offentlige indtægter kan forøkes eller befolkningens utgifter formindskes.
Endvidere bør stat og kommune støtte og ved lov fremelske alle kooperative foretagender som: meierier, slagterier, vareomsætningskontorer for kjøp og salg, samt fællesdrift i alle former, som tar bestemt sigte paa at gagne producenterne og forbrukerne ved overflødiggjørelse av mellemmænd og fremmed kapital.

14. Offentlige arbeiders utførelse direkte ved det offentlige selv og uten mellemkomst av kontraktører.

15. En skjærpet arbeiderbeskyttelseslovgivning. Særlig fremhæves:
a. Forbud mot anvendelse av barn under 15 aar til arbeide i fabrikker, paa verksteder, ved bergverker eller nogen anden sundhetsfarlig og anstrengende bedrift.
b. Indskrænkning av natarbeide til bedrifter, hvor tekniske grunde, hensynet til den offentlige velfærd eller tvingende undtagelsesforhold kræver det. Forbud mot kvindelig natarbeide i bergverker, fabrikker og andre industrielle bedrifter. Avskaffelse av det paa utbytning beregnede hjemmearbeide.
c. Fastsættelse av en maksimalarbeidsdag paa 8 timer.
d. En ukentlig uavbrutt hvilepause paa 36 timer.
e. Forbud mot anvendelse av giftige eller for arbeidernes helbred ødeleggende stoffe i produktionen, hvor saadan ikke er absolutt nødvendig.
f. Effektiv sundhetskontrol med tyendes soverum, sjøfolks lugarer samt med arbeidernes boliger. Gjennemførelsen herav forutsætter, at det offentlige (stat eller kommune) tilveiebringer tilstrækkelig av sanitært forsvarlig husrum for arbeiderbefolkningen, hvor saadant mangler.
g. Arbeidervalgt tilsyn med beskyttelseslovgivningens haandhævelse.

16. Jordspørsmaalet.
a. Jordens uutømmelige rigdomskilder skal paa betryggende vilkaar aapnes for alle, som vil arbeide, hvorved fattigdom, utvandring og avfolkning av landdistrikterne undgaas. Begrænsning av den omsiggripende belaaning av jorden og samfundsmæssig beskyttelse til produktionsmidlernes besiddelse samt til eiendomsretten av arbeidsutbyttet. Da socialismen medfører ophævelse av det nuværende gjælds- og rentesystems lumske utplyndringer, bør jordbruket, som mest lider herunder, litt efter litt frigjøres ved, at privatkapitalismens mangeartede og ukontrollerte utsugninger vanskeliggjøres.
b. Av disse grunde maa:
1. Intet bortsalg av offentlig eiendom finde sted.
2. Stat og kommune bør efterhvert opkjøpe billige og under tvangssalg staaende jordeiendomme og andre grundherligheter som: skog, vandfald, gruber etc.
3. Kommunerne skal aapnes adgang til at ekspropriere - særlig udyrket, men dyrkbar jord - efter en takst, der er bygget paa eiendommens virkelige avkastning; dog maa erstatningen aldrig overstige gjennemsnittet av de sidste 10 aars skattetakst.
4. Saadan eiendom skal enten drives av det offentlige eller overdrages til fælles- eller enkeltmands eiendomsbruk mot lav avgift og fornøden kontrol. Utbytning av arbeidskraft tillates ikke.
5. Stats- og kommunehjælp ydes til indkjøp av eller avbetaling paa hus og jord til bruk eller eie, men skal det offentlige ha forkjøpsretten like efter nærmeste arvinger.
6. Al saadan eiendom med avling og nødvendige bruksmidler skal ved lov sikres mot eksekutioner, private panteheftelser og idet hele mot ethvert indgrep fra private kreditorer.
7. Denne beskyttelse skal ogsaa omfatte nuværende besiddere av hus og jord i saa stor utstrækning, at der gives plads for vedkommendes egen og families arbeidskraft.
c. For alle større jordbruk, som drives med husmænd, tjenere og anden leiet arbeidskraft, skal der ved lov fastsættes mindsteløn og maksimalarbeidsdag avpasset efter de stedlige forhold.


Sist oppdatert 27. juli 2007
fastylegar@marxists.org