Program for Det norske arbeiderparti, 1921


I det privatkapitalistiske samfund ligger herredømmet over produktionsmidlerne hos en klasse, mens arbeidet utføres av en anden. Lønsarbeiderne er retslig skilt fra sine arbeidsmidler og dermed fra sit arbeidsprodukt. De kan ikke leve uten ved at træ i tjenesteforhold til dem som har herredømmet over produktionsmidlerne. Og som arbeiderne er skilt fra produktionsmidlerne, er kapitalisterne - i egenskap av eiere - skilt fra arbeidet. Stadig vokser disse to klasser, den ene i rigdom, den anden i tal. Stadig dypere blir skillet og motsætningen mellem dem.

Bønder og fiskere tvinges mer og mer ind under kapitalens herredømme. Likesom de eiendomsløse arbeidere utbyttes av sine arbeidsherrer, maa arbeiderbønder og fiskere avstaa en større eller mindre del av de værdier de frembringer, til fordel for den profit- og rentesugende kapitalistklasse og den del av middelstanden som ernærer sig ved smaahandel og lignende. Denne middelstand vokser i tal, men gaar tilbake i selvstændighet, magt og selvbevissthet. Den tvinges mer og mer til at støtte sig til en av de to store klasser: til kapitalistklassen eller til den produktive arbeidende klasse. Stadig nærmere kommer det utviklingsstadium, da der findes bare to virkelig aktivt kjæmpende klasser: kapitalistklassen og arbeiderklassen.

Den magt kapitalisterne har som eiere av produktionsmidlerne har den koncentrert og styrket ved en række av organisationer: arbeidsgiverforeninger, truster og karteller, som formindsker eller ophæver den indbyrdes konkurranse og kjæmper for kapitalistklassens interesser. Den største organisation og det sterkeste magtmiddel i kapitalistklassens haand er imidlertid det borgerlige statsapparat med dets militærvæsen, dets politi, domstole, fængsler og embedsverk.

Den krise som blev indledet ved verdenskrigen og dens vældige kapitalødelæggelse og fortsat med den storkapitalistiske fredsslutning, med revolutionens foreløbige nederlag i Mellem-Europa og med isoleringen av Soviet-Rusland, kan ikke løses uten ved arbeiderklassens seier. Kapitalismens selvødelæggelse er begyndt. For at motvirke synkningen i sin profit har kapitalistene bare to veier at gaa: paa den ene side hensynsløs kamp for at sænke arbeidernes livsstandard-paa den anden side indbyrdes konkurranse paa kniven, og denne konkurranse fører igjen i sidste instans til vældige væbnede konflikter som i første linje gaar ut over arbeiderne.

For arbeiderklassen er veien givet. Den kan ikke finde sig i yderligere at faa sine livskaar reducert, den kan ikke finde sig i en gjentagelse i forstørret maalestok av verdenskrigens rædsler. Den er nødt til at sætte al sin vilje og al sin evne ind paa at vinde magten i samfundet og ved hjælp av sit eget, ved hjælp av arbeiderklassens diktatur at skape en kommunistisk samfundsordning.

Det norske Arbeiderpartis opgave er i nært samarbeide med de revolutionære arbeiderpartier i andre land at styrte de nuværende klassesamfund og gjennemføre en kommunistisk samfundsordning i Norge til gavn for hele det arbeidende folk.

Partiets formaal er arbeiderklassens økonomiske og sociale frigjørelse. Dette maal kan bare naaes ved arbeiderklassens revolutionære erobring av magten. Revolutionen er kun mulig naar der i spidsen for de revolutionære masser staar et fast sammentømret, ensartet og disciplinert kommunistisk parti, opbygget efter den demokratiske centralismes princip.

I al sin virksomhet, i masseaktionene, i agitations- og oplysningsarbeidet, i sit parlamentariske arbeide maa partiet ha det maal for øie som her er angit. Alle dets handlinger maa sigte henimot det. Hvilke konkrete opgaver det i den hensigt til enhver tid skal stille i forgrunden maa avhænge av den forhaandenværende situation. Disse opgaver vil partiet til enhver tid maatte formulere i særlige situations- og valgerklæringer.

Masseaktionen i dens forskjellige former er det avgjørende middel i kampen for arbeiderklassens interesser, i kampen for arbeiderklassens diktatur og dermed for socialismens gjennemførelse.

I sin parlamentariske virksomhet, som stadig maa støttes ved massenes direkte paatryk, kjæmper partiet for enhver virkelig forbedring av det arbeidende folks livsvilkaar. Samtidig hermed tilstræber partiet at svække kapitalistklassens politiske magt og dens indflydelse blandt de arbeidende samfundslag, og at støtte arbeiderklassen i dens forsvars- og angrepskamp mot kapitalmagten.

De nuværende samfundsorganer er ikke skikket til at løse de opgaver som vil melde sig i et kommunistisk samfund. Naar den revolutionære situation indtrær blir det nødvendig for arbeiderklassen at skape sine egne organer for overtagelsen av den økonomiske og politiske magt. Paa arbeidslivets, raadssystemets grund maa der bygges organer og en forfatning som svarer til den revolutionære situation og lægger hele samfundsmagten i henderne paa de revolutionære kræfter - haandens og aandens arbeidere. Av stor betydning for forberedelsen av den sociale revolution er derfor arbeidernes kamp for kontrol over produktionen gjennem bedriftsraadsbevægelsen.

For erobringen av samfundsmagten er det av vigtighet for arbeiderklassen dels at svække statens magtorganer, rets- og militærvæsenet, dels selv at vinde magt over disse organer indvendigfra. Alt vort arbeide paa dette omraade, baade det parlamentariske og det utenomparlamentariske maa ta sigte paa disse to formaal.

Arbeidet for at vinde hæren for den revolutionære arbeiderklasse er en av partiets vesentligste opgaver. Det gjælder ikke bare at hindre militærmagtens anvendelse mot arbeiderklassen i dens kamp, men at sikre sig dens aktive støtte av arbeidernes revolutionære fremstøt. Kampen mot borgerstatens militære rustninger maa fortsat føres med al mulig kraft fra partiets side.


Sist oppdatert 27. juli 2007
fastylegar@marxists.org