Det norske arbeiderpartis valgprogram, 1936


Valgprogram.


Under henvisning til sitt prinsipielle program og arbeidsprogram vil Det norske Arbeiderparti med flertall i Norges Storting, i den første 3-årsperiode, sette all kraft inn på å løse disse merkesakene:

Hele folket i arbeid

Reise og organisere arbeidslivet så hele folket kan komme i lønnsomt og produktivt arbeid. Samle kreftene om en sterk utviding i industri, i jord- og skogbruk, i anleggsarbeid og husbygging. Løse jernsaken, reise skibsbyggingsindustrien, fremme en planmessig elektrisitetsforsyning og sette øket fart i vei- og jernbanebyggingen.

Plan i næringslivet

Sikre utviklingen av det økonomiske liv under samfundsmessig regulering og kontroll i bank- og kredittvesen, industri og utenrikshandel. Planmessig arbeid for reising av nye bedrifter. Støtte til igangværende virksomheter hvor dette er forsvarlig og nødvendig for å undgå innskrenkninger eller stans.

Bedre kår i bygd og by

Trygge livsvilkårene og øke kjøpekraften hos arbeiderne og funksjonærene ved et høiere lønnsnivå og hos bøndene og fiskerne ved lønnsomme priser på jordbruksvarer og fisk. Virkeliggjøre retten til arbeid og bygge ut socialtrygden slik at alle får forsvarlige levevilkår.

Plass for Norges ungdom

Gi ungdommen bedre arbeids- og yrkesoplæring og bredere plass i arbeids- og samfundslivet. Fortsatt utbygge vårt skolevesen, fremme folkeoplysningen og styrke det folkelige kulturarbeidet.

Vern om folkestyret og friheten

Oprettholde og utvide alle de demokratiske rettigheter vårt folk har tilkjempet sig: folkestyre, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, pressefrihet, religions- og åndsfrihet.

Når 3-årsperioden er ute, skal folket i valg avgjøre om dette økonomiske reisingsarbeid og folkelige frigjøringsarbeid skal holde fram i retning mot sterkere socialisering og økonomisk folkestyre.

Målet er:

NORGE FOR FOLKET!
ARBEID OG TRYGGE KÅR FOR ALLE!


Sist oppdatert 28. august 2007
fastylegar@marxists.org