Norges kommunistiske partis valgmanifest, 1924


Valgmanifest


Til arbeiderklassen i Norge!

Arbeidsfolket i Norge har i de siste år bittert fått erfare at vi lever i en periode av skjerpet klassekamp. Borgerskapet tar ethvert middel i bruk for å underkue og utbytte arbeiderklassen, arbeiderne kastes i fengsel, kapitaliststatens hær vender sine våben mot arbeiderne, og utplyndringen av arbeiderhjemmene antar stadig mer brutale former. Denne undertrykkelse fører til voldsomme, revolusjonære klassekamper. Imot den kapitalistiske utbytning må arbeiderklassen føre en hensynsløs kamp med det mål for øie å styrte kapitalistveldet og oprette arbeidernes og bøndernes herredømme gjennem arbeiderklassens diktatur.

Denne opgave kan den norske arbeiderklasse bare løse gjennem et organisert kampfellesskap med revolusjonære arbeidere i alle land. Den eneste makt som har tatt kampen op mot den internasjonale kapitalistklasse, er Den kommunistiske Internasjonale. Den bygger på erfaringer som det russiske proletariat har høstet i sin seierrike kamp under Lenins førerskap. Norges kommunistiske parti er Internasjonalens norske avdeling. Vårt parti vil gjennem en hensynsløs klassekamp føre arbeidere, bønder og fiskere frem til en seierrik revolusjon, som har det mål å bygge op et nytt Norge under sigdens og hammerens merke.

Den kapitalistiske utplyndring

Kapitalistklassen i Norge som overalt ellers benyttet krigsperioden til å berike sig på folkets bekostning. Den ville spekulasjon ødela produksjonslivet og førte til arbeidsstans og arbeidsløshet. Istedenfor å beskatte millioninntektene, optok stat og kommuner lån hos kapitalistene. Statsgjelden, som før krigen beløp sig til 400 millioner kroner, er nu steget til 2 milliarder 300 millioner kroner. Kommunenes gjeld er steget i samme forhold og utgjør nu over 1 ½ milliard kroner. Den offentlige gjeld beløper sig således til nær 4 milliarder kroner.

Dette betyr at landet er solgt til innen- og utenlandske kapitalister, og at alle som utfører produktivt arbeide - arbeiderne i industri og jordbruk, i fiskeri og sjøfart, i handel og transport - er slaver under disse kapitalisters åk.

Alle byrder veltes over på de arbeidende massers skuldre. Kapitalistklassens representanter i regjering og storting har ført en politikk, som har skapt en dyrtid verre enn i krigsårene. Tollskattene er mer enn fordoblet. De direkte skatter er steget for småfolk. De små hjem blir plyndret. Den bitre nød hersker blandt arbeidere og funksjonærer. Denne politikk er de borgerlige partier, høire, bondepartiet og venstre, like ansvarlige for. De har også på den skjendigste måte dannet enhetsfront med Arbeidsgiverforeningen for å presse lønningene ned for arbeidere og funksjonærer.

Når arbeiderklassen reiser sig til forsvarskamp mot utplyndringen, mobiliserer kapitaliststaten militær og justismakt mot de kjempende arbeidere. Den norske klassejustis har feiret orgier som i intet annet land i vårt hjørne av Europa. Arbeiderne blir skaanselsløst kastet i fengsel når de kjemper for å verge sine hjem, mens streikebryterpøbelen beskyttes av politi og militær. Våre kamerater dømmes, men forbryterne går fri. Bank- og nikkelsvindlere går fri. De blir beskyttet av landets høieste myndigheter og får attest for å være hederlige og skikkelige folk. Like raskt som arbeiderne dømmes, blir svindlerne frifunnet.

De borgerlige partier er enda ikke tilfreds med sin klassejustis. Der forberedes nye tukthuslover, som tar sikte på å svinebinde fagorganisasjonene og kneble de revolusjonære arbeidere. Der organiseres "hvite" garder efter morderen Mussolinis mønster. Bødlene arbeider. Det statskapitalistiske diktatur søker på alle områder å utbygge sin makt og holde det arbeidende folk fast i sitt jerngrep.

Ingen falske forhåpninger

Norges kommunistiske parti vil ikke forespeile arbeiderne muligheten av at de ved hjelp av det parlamentariske arbeide, gjennem det borgerlige storting, kan opnå varige økonomiske fordeler eller en betrygget økonomisk tilværelse. Heller ikke ved de såkalte "arbeiderregjeringer" som dannes på parlamentarisk grunnlag, kan dette opnåes. De er bare redskaper i kapitalens hender.

Norges kommunistiske parti ser imidlertid i den revolusjonære parlamentarisme et støttepunkt for arbeiderklassens egne revolusjonære organer. Kommunistenes stortingsgruppe er en forpost i fiendens leir, en forpost som kan understøtte arbeiderklassens daglige utenomparlamentariske kamp. Gjennem en sterk representasjon i stortinget vil Norges kommunistiske parti støtte industriarbeiderne, landarbeiderne og den arbeidende bonde og proletariske funksjonærstand i dens kamp for oprettholdelsen av deres levestandard.

Reformistene avslår enhetsfronten

Norges kommunistiske parti har i erkjennelsen av den betydning det har å ha en sterk arbeiderrepresentasjon på stortinget, tilbudt de to andre arbeiderpartier enhetsfront ved valget. Dette tilbud er blitt møtt med blankt avslag. Partiet må derfor kaste sig med fordoblet iver inn i valgkampen for å mønstre den sterkest mulige representasjon av den revolusjonære arbeiderklasse.

Mot voldsherredømmet

Vi ser fremtiden imøte med trygghet. Jernarbeidernes lange kamp i 7 lange vintermåneder viser at de klassebevisste arbeidere har vilje og evne til å reise sig mot undertrykkelsen.

Arbeidsfolkets fellesmøter i de forskjellige distrikter bærer bud om en almindelig klassereisning utover landet, hvor bygdens og byens arbeidere kjemper sammen om felles krav.

Kommunistene vil i stortinget kjempe for de krav som er reist. Det er kommunistenes plikt å avsløre kapitalistenes lønnstrykning overfor industriarbeiderne, den borgerlige stats utsugning av sine funksjonærer og skatte- og renteplyndringen av det arbeidende folk i by og på land. Kommunistene vil støtte de arbeidende bønder i deres forsvar for hjem og eiendom mot renteiglenes trusler om å fordrive dem ved tvangsauksjoner og eksekusjoner, fremme kravet om dyrkningsjord til de jordløse og fremme kravet om betryggelse av fiskernes, landarbeidernes og skogsarbeidernes arbeidsvilkår.

Norges kommunistiske parti og dets representasjon i stortinget kan ikke kjempe istedenfor arbeiderklassen, men det kan kjempe sammen med og gå foran arbeiderklassen i dens kamp og vise den veien til en seierrik revolusjon. Arbeiderklassens frigjørelse må bli dens eget verk.

Norges kommunistiske parti
Landsstyret


Sist oppdatert 21. august 2007
fastylegar@marxists.org