Norges socialdemokratiske arbeiderpartis valgprogram, 1921


Fra Valgprogrammer 1921, Kristiania.


Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti ser grundaarsaken til de sociale onder, som herjer vort samfund, i det system som er raadende i produksjonslivet. Under dette system er saaledes produksjonens naturlige hjælpekilder som selve produksjonsmidlerne underlagt privat eiendomsret. Derved er det arbeidende folk - krops- og aandsarbeiderne - skilt fra produksjonsmidlerne og er henvist til at sælge sin arbeidskraft til utnyttelse i spekulasjonsøiemed.

Den private eiendomsrets utøvelse gjennem de kapitalistiske former, bevirker, at arbeiderne utnyttes til fordel for kapitalistene. Produksjonen i industri, fiskeri og jordbruk er blit avhengig av, at der av det produktive arbeides avkastning betales tribut til kapitalisterne. Det nasjonale og internasjonale varebytte blir av samme grund præget av tilfældighet og planløshet. Det bæres oppe utelukkende av hensynet til dets evne til at skaffe privat profit. Saalænge disse forhold bestaar vil de sociale onder ikke kunne bortryddes.

De forhold, hvorunder det økonomiske liv arter sig, danner grundlaget for folkets kultur. En socialistisk omdannelse av det nuværende økonomiske system er en betingelse for en rikere kulturel vekst og for at hele folket skal kunne tilegne sig kulturgoderne.

Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti vil ophæve klasseherredømmet og skape et fast grundlag for alles økonomiske og aandelige frihet. Det vil indføre en samfundsorden som aapner vei for alle frem til selvstændighet og selvansvar. Dette kan bare skje ved at den kapitalistiske stat avløses av et socialistisk samfund!

Det socialistiske samfund er den samfundsform i hvilken produksjonen, fordelingen og omsætningen skal være sociale funksjoner og organiseres og kontrolleres saaledes, at arbeidets utbytning avskaffes. Partiet ser det som en hovedopgave at arbeide for at forene arbeide og produksjonsmidler, saaledes at produksjonen og omsætningen ledes med det for øie at tilfredsstille samfundets behov paa bedste maate og med det mest fuldkomne industrielle demokrati. Den kapitalistiske utvikling har gjort socialisering til uomgjængelig nødvendighet.

Ut fra dette grundsyn vil Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti støtte fagorganisasjonernes og kooperasjonens virksomhet og arbeide for alle praktiske foranstaltninger som fremmer en hurtig socialistisk utvikling. I erkjendelse av, at maalet naaes og bevares ved et utstrakt folkestyre vil partiet delta i stortings- og kommunevalg for at fremme sine programmæssige krav og socialismens gjennemførelse.

Ut fra dette grundsyn opstilles følgende

Program
for stortingsvalget 1921

1. Stemmeret i stat og kommune for kvinder og mænd over 21 aar.
For at sikre partiene et forholdsmæssig antal repræsentanter i stortinget inddeles valgdistriktene mest mulig like efter folkeantallet og uten forskjel mellem by og land.
Bostedsbaandet opheves. Folkeavstemning i viktigere saker.

2. Told paa nødvendighetsartikler ophæves. Hævdelse av frihandelssystemet.
Direkte progressiv skat av indtækt og formue. Skattefrit eksistensminimum. Sterkt stigende arveavgift. Inddragning av værdistigning som skyldes offentlige eller andre lignende foranstaltninger. Forholdsregler mot utvandring av kapital.

3. Demokratisk kontrol med den utenrikske politik.

4. Folkeskolen utvikles til en fælles barneskole. Obligatotoriske fortsettelsesskoler. Videregaaende fagskoler, herunder husmorskoler. Al undervisning betales av det offentlige. Opholdsbidrag til elever som maa bo utenfor hjemmet. Særskilt undervisningsdepartement. Staten utgir skolenes lærebøker.

5. Militærvæsenets fuldstændige avvikling. Alle mellemfolkelige tvister undergis retslig avgjørelse.

6. Offentlige foranstaltninger som fremmer eller leder til socialisering av produksjons- og omsætningsmidlene.
I samfundseie overføres alle naturrigdomme, industri eller foretagender, kreditanstalter og transportmidler som er nødvendige for etablering av en planmæssig samfundsøkonomi. Sakkyndig ledelse under fuld økonomisk gjensidighet og garantier mot byraakratisk styre. Arbeidere og forbrukere deltar i forvaltningen.
Som indledende skridt til en saadan samfundsmæssig organisasjon av det økonomiske liv gjennemføres:
a. Effektiv kontrol med de private bankers og forsikringsselskapers kreditgivning og hele virksomhet.
b. Profitbegrænsning.
c. Ophevelse av alle uproduktive økonomiske transaksjoner som aksjespekulasjon og lignende.
d. Etablering av bedriftsraadssystem med vidtgaaende myndighet til at regulere produksjonen paa grundlag av de samfundsmæssige behov.

7. Landets naturherligheter, som jord, skog, havn, jakt, fiske og lignende skal paa trygge vilkaar sikres det norske folk. Gjennem kommune eller stat sikres adgang til jord til selvstændige smaabruk, tillagt skog og beite hvor dette er gjørlig. Overdragelse paa slike vilkaar at privat spekulasjon utelukkes. Gaardsbruk som hensiktsmæssig kan drives vesentlig ved familiens arbeidskraft forblir den enkeltes eiendom. Landkommuner skal sikre sig jord til arbeiderbruk eller kommunal drift.
Fortrinsret for kommunene til laan av offentlige midler til indkjøp av jord, skog og andre naturherligheter.
Ret for stat og kommune til at erhverve jordeiendomme, skog og andre naturherligheter ved tvungen avstaaelse. Denne kommunenes ret bør i første række anvendes overfor: 1) Eiendomme som eies av udenbygdsboende og selskaper. 2) Eiendomme som har været drevet saa slet at samfundet ikke er tjent med det. Erstatningen bygges paa eiendommenes virkelige avkastning.
Husmandsplasser, bygsel- og leilændingsjord utskilles og overdrages som selvstendig bruk til vedkommende husmand, bygselmand eller leilænding.
Til fremme av nybyg skaffes byggematerialer fra det offentlige skogvæsen.

8. Fremme av det økonomiske samvirke i jordbruk og fiskeri. Praktisk ophjælp av fiskeriernæringen ved billige laan, støtte av fiskernes samvirke- og salgslag og ved at frigjøre tilvirkning og salg av redskap fra privat spekulasjon. Eksport av fisk underlægges offentlig kontrol og ledelse.

9. Fremme av kommunal og kooperativ produksjon og vareformidling. Handelsomsætningen underlægges fuld samfundsmæssig kontrol.

10. Videre fremme av ædruelighetsarbeidet, idet resultatet av folkeavstemningen hævdes.
Statsmonopol for handel med alkoholholdige drikke.

11. Almindelig folkepensjon (uførhets- og alderstrygd), ordnet kommunalt med tilskud av staten.
Sykes behandling, kur og pleie ordnes paa betryggende maate ved samfundets forsorg.

12. Effektive foranstaltninger til fremme av boligbygning ved nedskrivningsbidrag og byggelaan til kommunene og utvidelse av Smaabruk- og boligbanken. Byggeplikt for stat og kommune.
Samfundsmæssig regulering av prisene paa indenlandske byggematerialer. Boligmarkedet unddrages den private spekulasjon og undergis samfundets kontrol. Socialisering av bygninger som anvendes til utleie i byer og bymæssig bebyggede strøk.

13. Planmæssig bekjempelse av arbeidsløsheten og dens følger. Arbeidsløshetsfond med lovbundne indskud fra stat, kommune og arbeidsgiver, administrert av en centralledelse med utstrakt myndighet.


Sist oppdatert 21. august 2007
fastylegar@marxists.org