Sosialistisk Folkepartis stiftelseserklæring, 1961


Vedtatt på stiftelseskonferansen 15.-16. april 1961. Fra Hva SF mener, Oslo 1968.


Fornyelse i norsk politikk

Menneskeheten står ved en skillevei. Krig eller fred er blitt et spørsmål om liv eller død for hvert enkelt menneske som for alle jordens folk. Dette krever en fullstendig politisk omstilling der et kategorisk nei til krig og atomvåpen må være utgangspunkt og basis. Derfor må kravet være forbud mot produksjon av og avskaffelse av alle atomvåpen, bakteriologiske og andre masseødeleggelsesmidler.

Krig som middel i internasjonal politikk må bli umuliggjort gjennom almen og total nedrustning.

Disse oppgaver vil Sosialistisk folkeparti gå ubetinget inn for, nasjonalt som internasjonalt. Vi er positivt for fredelig sameksistens og norsk nøytralitet.

SF slutter helhjertet opp om kravet fra folkebevegelsen "Protest mot atomvåpen" som 150.000 norske borgere til nå har støttet med sin underskrift, og støtter kravet om å få erklært atomvåpen folkerettsstridige. Ikke noe kan gjøre det berettiget for Norge å tillate stasjonering av såkalte taktiske atomvåpen, som har en sprengvirkning flerdobbelt av bomben som drepte 75 000 mennesker i Hiroshima.

DNA og de borgerlige partier godtar at Norges militærpolitikk bygger på bruk av atomvåpen innenfor det vestlige militærsamarbeidet. Disse partier stiller til dels døra på gløtt for atomvåpen på norsk jord, eller de krever økt konvensjonell opprustning, men de nølende avviser atomvåpen i Norge i dag, dette etter at forsvarsbudsjettet nylig er hevet til 1300 millioner kroner mens det "før NATO" var på 250 millioner.

Sosialistisk folkeparti trer inn i norsk politikk for å gi alle som er uenige i dette et politisk alternativ.

Partiet vil føre en sosialistisk, en framskrittsvennlig politikk. Vårt samfunn har ennå mange uløste sosiale, kulturelle og andre vesentlige oppgaver.

Vi går inn for en fornyelse i norsk politikk, mot meningstvang, ensretting og stagnasjon.

Vi er overbevist om at nettopp et sosialistisk folkeparti vil gi arbeidere, funksjonærer, småbrukere, fiskere og intellektuelle et nødvendig og realistisk alternativ til de øvrige partier.

En ny utenrikspolitikk

Ikke bare atomvåpen, opprustningen og konvensjonelle våpen kaster i dag sin skygge over verden og menneskenes hverdag, men også det faktum at store deler av verdens folk lever i den ytterste nød, mens kløften mellom fattige og rike blir større og større. Også dette krever en radikal politisk omstilling og en politisk bevegelse som kan sette løsningen av disse problemene i sentrum, og som ikke er bundet av foreldete mosetninger, ideer og forestillinger.

Det er vår oppfatning at bare en politikk bygget på ideene om brorskap over landegrensene, likeberettigelse og selvstendighet for alle mennesker i samsvar med de sosialistiske ideer kan løse de oppgaver vår generasjon står overfor.

SF støtter helt og fullt kolonifolkenes kamp for frihet og uavhengighet. Bare gjennom kolonisystemets opphør og frigivelse av rustningsbyrdene til fredelige formål, kan alle folk bli befridd fra frykt og nød.

På grunnlag av prinsippet om fredelig sameksistens går Sosialistisk Folkeparti inn for øket handel på tvers av det såkalte "jernteppet".

I utenrikspolitikken står DNA og de borgerlige partier i samlet front bak NATO-politikken. På denne måten knyttes vårt land sterkere og sterkere til NATO og kommer i en stadig mer utsatt stilling som et brennpunkt i den kalde krigen.

Bare et nytt parti kan reise en effektiv kamp mot dette og samle de store deler av folket som ikke er enige i vår utenrikspolitikk slik den føres i NATOs regi.

I atom- og vannstoffbombens tid finnes det ingen form for militært forsvar som kan gi et lite land trygghet. Som redskap for stormaktenes militærpolitiske interesser har vi i dag bare en visshet: Kommer det til krig, blir vårt land trukket med fra første stund og utslettet med våpen som det ikke finnes forsvar mot.

Sosialistisk Folkeparti går derfor inn for norsk nedrustning, utmelding av NATO og en aktiv fredspolitikk.

Vi vil bygge vår utenrikspolitikk på FN-paktens prinsipper, kjempe for alminnelig nedrustning og gå inn for å omdanne FN til en virkelig verdensomfattende organisasjon som kan gi effektiv garanti for fred og rett mellom folkene. Med en slik politikk vil vi skape tillit og velvilje for vårt land i verden og og dermed bygge opp et politisk og moralsk forsvar mer pålitelig enn det militære.

Vår politikk må ta sikte på en omfattende politisk og økonomisk tilnærming til de nøytrale land i Afrika og Asia og andre steder. Vi må ikke bli stående i disse folks øyne som kolonimaktenes allierte, men bekjempe kolonialismen i alle dens former.

Norge må etter evne være beredt til å stille til disposisjon kvalifisert arbeidskraft og kapital for utviklingslandene i samsvar med disse lands egne ønsker.

Sosialistisk Folkeparti støtter arbeidet for å bygge ut freds- og koloniforskningen.

Partiet vil samarbeide med grupper i våre nordiske naboland som har det samme mål: Et nøytralt, avrustet Norden i kamp for fred og forståelse mellom alle folk.


Sist oppdatert 21. august 2007
fastylegar@marxists.org