Resolusjoner fra Sosialistisk ungdomsforbunds landsmøte, 1967


Vedtatt på SUFs fjerde landsmøte i oktober 1967. Fra Sverre Knutsen (red.): Slik begynte ml-bevegelsen. SUF mot SF 1967.


Nyhetsstoff fra Kina

Norske aviser og NRK har i den seneste tida, særlig i forbindelse med den kinesiske kulturrevolusjonen, brakt en mengde skrekkmeldinger om forholdene i Kina. Meldingene blir fremskaffet fra de forskjellligste kilder. Sovjetiske og jugoslaviske nyhetsbyråer som den norske borgerpresse aldri har villet stole på tidligere, blir med ett regnet som fullt troverdige. Blant andre kilder rangerer det fascistiske Taiwan og konservative japanske kretser høyt.

Ett par eksempler på nyheter fra disse kildene: "Menneskekjøtt budt frem på gatene i Kanton" (Dagbladet). "Tusener av menenesker hengt i lyktestolpene i Kanton" (Arbeiderbladet). "Hauger av lik på gatene i Kanton og Shanghai" (Dagbladet).

Det må presiseres at det bildet som fremmanes av Kina i norske aviser er fullstendig usant. Dette bekreftes av de nordmenn som har vært i Kina i den siste tida, deriblant SUF-medlemmer som har avlagt rappport overfor organisasjonen.

Kultur-revolusjonen er en meget stor politisk bevegelse, og det er tydelig at det i endel enkeltstående tilelle har forekommet vold. Men på grunnlag av våre kunnskaper om situasjonen i Kina, er det klart at det bildet norske nyhetsformidlere tegner er grovt forvrengt.

De sovjetiske revisjonistene går sammen med de vestlige land om å sverte kulturrevolusjonen i Kina, en revolusjon som har en klart demokratiserende, anibyråkratisk og antiinperialistisk tendens.

Det er klart at visse vestlige kretser i dag forbereder seg på å angripe Kina. Dette har også ledende amerikanske politikere åpent innrømmet.

SUF tar avstand fra den hetsen som drives mot Kina i dag, fordi den representerer et forsøk på å drive en ny kaldkrigsmentalitet inn i den vestlige verdens folk. Dette er en utvikling som bare kan tjene krigens krefter, aldri fredens og sosialismens.

SF og sosialdemokratiet

En nødvendig forutsetning for sosialismens gjennomføring i Norge er å avdekke det skarpe skillet mellom sosialistisk og sosialdemokratisk politikk.

De vestlige sosialdemokrater er i dag garantister for kapitalismens fortsatte eksistens, fordi de dekker over motsetningene mellom kapitalister og arbeidsfolk. Ethvert organisert samarbeid mellom Sosialislisk Folkeparti og Det Norske Arbeiderparti tilslører dette forholdet, og er et forrræderi mot den norske arbeiderklassen.

Vi tar sterkt avstand fra samarbeidspolitikken i Danmark, Sverige og Finnland. Vår oppgave er å hindre en liknende utvikling i Norge.

"Vietcong"

"Vietcong" er en amerikansk nedsettende betegnelse på Sør-Vietnams Nasjonale Frigjøringsfront. Ved siden av å være et skjellsord, understøtter betegnelsen det udiffferensierte amerikanske syn at bevegelsen er kommunistisk. Den korrekte betegnelsen er "Den Nasjonale Frigjøringsfront", vanligst i bruk er den franske forkortelsen FNL. Den siste formen er bl. a. enerådende i våre naboland.

Den norske presse og NRK bruker stadig betegnelsen "Vietcong". SUF tar på det sterkeste avstand fra denne betegnelsen, og henstiller til samtlige norske aviser og til NRK å benytte utelukkende den korrekte betegnelsen, FNL.

Midt-Østen

Det er fullstendig klart at Israel ikke godvillig kommer til å levere fra seg de områdene landet erobret i den sist. krigen mot araberlandene.

Dette gjer det nødvendig å peke på en del fakta om hendelsene i Midt-Østen i den senere tid.

1. Staten Israel har oppstått som et resultat av erobringsskriger. Etter 1947 har Israel gjennomført fre kriger mot araberstatene. Alle disse førte til territoriale erobringer. Etter krigene har den innfødte arabiske befolkningen blitt drevet ut av de områdene de bebodde.

2. Overfor arabere i Israel blir det ført en ren undertrykkelsespolitikk.

3. Den siste krigen var forberedt av Israel på forhånd.

4. Før krigen sa de israelske lederne: Vi har ingen territoriale krav overfor araberstatene. Nå gjentar de gang på gang at de ønsker å beholde de okkuperte områder.

5. For å få gjennomført sine planer brukte de alle slags bestialske midler. Napalm mot militære og sivile, krigsfanger ble myrdet, tanks kjørte over soldater som hadde kastet sine våpen, egyptiske soldater ble nektet venn og tørstet ihjel i tusenvis.

6. Israel er militært og økonomisk avhengig av USA og dermed et redskap for USA-imperialismen. Selv om de har en gjeld på 8 statsbudsjetter, yter de hjelp til de amerikanske marionettene i Thailand, Filippinene, Malaysia, Liberia og til og med til Saigon-regimet i Vietnam.

FN har 12 ganger fordømt Israel for dets aggressive politikk overfor araberstatene. Palestina-araberne har krav på å bo i de områdene som er det nåværende Israel, dette er også anerkjent av FN som har krevd at palestinaflyktningene må bli repatriert. Norge har semt for disse resolusjonene.

SUF som sosialistisk ungdomsorganisasjon tar klar stilling til situasjonen i Midt-Østen. Så lenge israel, fortsetter sin aggressive ekspansjonistiske og rasistiske politikk, må vi slå fast følgende:

1. SUF støtter palestinaflyktningene og de undertrykte arabernes kamp for å få tilbake sitt fedreland.

2. Staten Israel i sin nåværrende form som brohode for imperialismen må opphøre å eksistere.

3. Den nåværende befolkning i Israel må garanteres sin rett til å bo i Midt-Østen.


Sist oppdatert 21. august 2007
fastylegar@marxists.org