Akp (m-l)s sameprogram, 1973


Fra Programmer og vedtak fra det 1. landsmøtet, februar 1973, Oslo 1973.


AKP(m-l) ser på den norske statens undertrykkelse av det samiske folket som en skjendig forbrytelse gjort av norsk kolonialisme.

AKP(m-l) ser det som en av sine viktigste oppgaver å delta i for å utvikle og støtte det samiske folkets kamp. En av de viktigste oppgavene for den sosialistiske revolusjonen i Norge er å gi det samiske folket de rettighetene de har krav på som folk.

De krav og kampoppgaver vi her har stilt er på ingen måte fullstendige. Vi tror at den politikken vi streker opp for det samiske folkets kamp er riktig. Men vil så sterkt vi kan understreke at det er klart den har mangler - ja, kanskje store mangler. Vi ser det derfor som en av AKP(m-l)s aller viktigste oppgaver i åra som kommer å utvikle denne politikken mye lenger og grundigere. Dette vil vi gjøre etter beste evne ved å delta i og støtte opp om samenes kamp. AKP(m-l) har ennå mye å lære av det samiske folket.

I dette avsnittet har vi stilt opp de parolene vi mener må stilles av samene som folk. Like viktig er det å reise kampen mot undertrykkelsen av den samiske arbeideren som arbeider, kampen mot undertrykkelsen av den samiske kvinnen som kvinne osv. Denne delen av det samiske folkets kamp vil i stor grad være den samme som den klassekampen det norske folket fører. De som ønsker å få kjennskap til AKP(m-l)s politikk i alle de spørsmål som opptar det samiske folket til daglig, bør derfor lese programmene i sin helhet.

DEN SOSIALISTISKE REVOLUSJONENS FØRSTE OPPGAVER: SJØLRÅDERETT FOR DET SAMISKE FOLKET

I mange hundre år har samene i Norge vært undertrykt av den norske stat og dens embetsverk - den samme stat som undertrykker det norske folk. Norske og utenlandske kapitalister har med vold tilranet seg det samiske folkets naturressurser og resultatene av dets slit og arbeid.

Den sosialistiske revolusjonens oppgave er å gjøre slutt på denne skammelige undertrykkelsen og utbytting av det samiske folk.

Vi er nå inne i en periode hvor monopolkapitalen og den norske stat går til sitt endelige angrep på det samiske folket for fullstendig å utradere det økonomisk, kulturelt, språklig og politisk. Dette er en ulykke så vel for det samiske som for det norske folk.

De to folk undertrykkes av den samme monopolkapital, imperialisme og stat. Det er derfor nødvendig at våre to folk forener alle sine krefter til kamp mot vår felles fiende.

AKP(m-l) vil derfor støtte ethvert tiltak som

- styrker det samiske folkets enhet, kampvilje og styrke
- styrker enheten mellom det samiske og det norske folk

AKP(m-l) vil like så energisk

- bekjempe ethvert forsøk på å så splid mellom de to
- bekjempe all norsk-sjåvinisme fra nordmenn overfor det samiske folket.

AKP(m-l) mener at det er først gjennom en sosialistisk revolusjon at det samiske folket kan oppnå full økonomisk og politisk frihet. Men vi vil under ingen omstendighet gå inn for med makt å påtvinge det samiske folket proletariatets demokratiske diktatur.

AKP(m-l) er mot en oppsplitting av en sosialistisk stat i flere og mindre stater. Vi mener det er til beste for det samiske folket å forbli innenfor den norske nasjonalstaten. Vi tror fullt og fast at motsigelser mellom de to folk kan løses innenfor den norske sosialistiske staten.

Men AKP(m-l) vil like fast hevde det samiske folkets rett til sjøl å bestemme sin fremtid. Ønsker det samiske folket nasjonal sjølråderett (dvs. å opprette sin egen samiske stat), enten det blir på den norske statens territorium, eller det blir ved en gjenforening med de tre andre delene av det samiske folket, skal ikke den norske sosialistiske staten med makt stille seg i veien for dette rettmessige kravet. Tvert om vil AKP(m-l) respektere dette, gå inn for full frihet til agitasjon og propaganda for det, og oppfordre det samiske folket til å avgjøre dette spørsmålet på en demokratisk måte.

Dersom det samiske folket etter den sosialistiske revolusjonen ønsker å forbli innenfor den norske nasjonalstaten, vil AKP(m-l)s politikk være preget av at samer i alle samfunnsmessige, ideologiske og moralske forhold skal være likestilt med nordmenn. Videre vil vår politikk være preget av at samene som folk har krav på en rekke særrettigheter. Og det samiske folket skal ha sjølråderett i de samfunnsmessige forhold det måtte ønske det.

Forholdet mellom nordmenn og samer skal utvikles på basis av likeverd og gjensidig respekt.

ARBEIDSPROGRAMMET: FULLE NASJONALE RETTIGHETER TIL DET SAMISKE FOLKET

Den norske stat og monopolkapitalen fører i dag en politikk som har som mål å utslette det samiske folket. Vi er nå inne i en periode som vil bety liv eller død for samene som folk.

AKP(m-l) vil derfor så sterkt det kan støtte samenes krav om fulle politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter. Samene må sikres nasjonal likestilling med nordmenn. Dette kan bare innfris ved å anerkjenne de særrettigheter samene har krav på som folk. Vi kan på ingen måte godta noen form for assimileringspolitikk som er i strid med det samiske folkets egne interesser.

AKP(m-l) vil motarbeide alle sjåvinistiske strømninger fra nordmenn overfor samer. Forbindelsene mellom det samiske og norske folket må baseres på gjensidig respekt og solidaritet.

AKP(m-l) vil arbeide for at støtte til det samiske folket blir en uatskillelig del av det norske proletariatets oppgaver.

AKP(m-l) vil støtte det samiske folkets krav og sjøl stille følgende krav:

1. Stopp raseringa av de samiske områdene.

2. Sjølråderett over hevdvunne og urgamle samiske områder.
Dette betyr:
- Særrettigheter til utnytting av naturressursene, jakt og beiteområder, fiskevann og moltemyrer.
- Juridisk og politisk anerkjennelse av eiendomsretten til disse områdene.

3. Rask utbygging av allsidig produksjon i samsvar med det samiske folkets ønsker.
Sikring av samisk produksjon mot konkurranse fra norsk monopolkapital.
Alle storbedrifter i samiske områder skal betale full skatt.
Bedrifter i samiske områder har plikt til å lære opp samisk arbeidskraft.
Særrettigheter for samer ved ansettelser i alle jobber i samiske distrikter.

4. Samene må sikres samme levestandard som andre innbyggere i landet.
Snarlig utbygging av rimelige boliger som passer til klimaet og familiens størrelse.
Bosettingsmønster etter samenes egne ønsker.
Sosial- og helsevesenet skal raskt bygges ut i samsvar med det samiske folkets behov og krav.

5. Rask utbygging av kommunikasjonene i de samiske områdene på samenes egne premisser.

6. Full støtte til all aktivitet som kan utvikle det samiske folkets nasjonale bevissthet og enhet.
Samene skal få all den støtte de ønsker til bevaring og videreutvikling av samisk hjemmeproduksjon og husflid, folkemusikk, litteratur og billedkunst.
Betingelsesløs og uinnskrenket støtte til samiske aviser og publikasjoner. Utvidelse av samiske sendinger i radio og fjernsyn. Rask utbygging av egen samisk radiostasjon.

7. Samene har rett til sjøl å utforme sin egen utdannelse.
Samisk språk sidestilles med norsk i skolen.
Samiske lærebøker i alle fag.
Samisk historie som del av pensum i skolen for både samer og nordmenn.
Samiskopplæring av norske barn i samiske områder.
Mot all fornedring av det samiske folket i så vel samiske som norske skolebøker.
Desentralisering av skolene etter foreldrenes ønsker.
Større utdannelsesmuligheter i samiske områder for samiske og norske lærere som vil lære samisk språk og historie.
Spesielle opptaks- og stipendrettigheter for alle samer som søker utdannelse over grunnskolen.
Samisk Institutt for forskning og undervisning må raskt opprettes i samisk område med full økonomisk støtte og sikring.

8. Gjør de samiske organisasjonene til kamporganisasjoner.
Det samiske folk skal sjøl ha kontroll over og bestemme politikken i sine egne organisasjoner. Staten skal ikke på noe vis, verken politisk eller økonomisk, dirigere de samiske organisasjonene. dette betyr:
- Staten skal til enhver tid gi betingelsesløs og så stor økonomisk støtte til de samiske organisasjonene som det samiske folk sjøl ønsker.
- Rask oppretting av stilling som samisk ombudsmann.

9. Støtte til alle tiltak som styrker samenes enhet mot norsk og utenlandsk monopolkapital.
Bekjemp alle forsøk på å sette enkeltgrupper i det samiske folket opp mot hverandre.
Støtte til alle tiltak som styrker enheten mellom det samiske og det norske folk.

10. Administrasjonsspråket i samiske områder må være samisk.


Sist oppdatert 5. oktober 2007
fastylegar@marxists.org