Norges kommunistiske partis aksjonsprogram 1923


Her gjengitt etter Norske rothoggere, Oslo 1983, s. 81-83.


1. Kapitalismens verdenskrise

Kapitalismens verdenskrise fortsetter å utvikle sig og skjerpes fra tid til tid. Den tilsynelatende gjenreisning og stabilisering av den kapitalistiske produksjon i enkelte land var bare en forbigående foreteelse. En ny bølge av økonomiske vanskeligheter har satt inn. Denne krisebølge ledsages av massearbeidsledighet, dyrtid og finanskriser i de viktigste kapitalistiske land. Det viser sig tydeligere enn nogensinne før at det er umulig å løse gjenreisningsspørsmålet og skape ordnede tilstande på kapitalistisk grunnlag. Det kapitalistiske Tyskland er brutt fullstendig sammen, politisk, økonomisk, finansielt. Utnyttelsen av de veldige råstoffområder i Sovjet-russland hindres av de kapitalistiske staters rovgjerrighet og fiendtlighet overfor verdens første arbeider- og bonderepublikk. Denne fiendtlighet er her i Skandinavien kommet til uttrykk gjennem den svenske utenriksministers tale om en svensk-finsk militærallianse mot Russland. Konflikten mellem de enkelte stater er skjerpet og faren for en ny verdenskrig er nærmere enn nogensinne efter 1918. De nasjonale frihetsbevegelser blandt de undertrykte kolonifolk lar sig tross alle imperialistiske voldshandlinger ikke kvele. Klassemotsetningene og klassekampene i alle land er istedenfor å mildnes blitt større og skarpere.

Mens i en rekke land den sorteste kontrarevolusjon, fascismen, har erobret makten og behersker det arbeidende folk med de voldsomste og brutaleste maktmidler står den tyske arbeiderklasse i den avgjørende kamp for erobringen av den politiske og økonomiske makt. De kapitalistiske stater over hele verden forbereder sig allerede på å tilintetgjøre den tyske revolusjon med militære og økonomiske midler. Den tyske revolusjons seier betyr en garanti for den proletariske revolusjons seier over hele Europa, et nederlag for den tyske revolusjon vilde styrte hele det arbeidende folk ned i den dypeste elendighet, ødeleggende kriger og økonomisk kaos. Mere enn nogensinne står arbeiderklassen i alle land foran avgjørende kamper. Den står foran valget mellem barbari og undergang eller beslutsom kamp for sosialismen.

2. Situasjonen i Norge

Den politiske og økonomiske situasjon i Norge bestemmes av disse forhold ute i verden. Den økonomiske situasjon forverres stadig. Finanskrisen gir sig tilkjenne ved bankkrakk, stigende stats- og kommunegjeld og synkenda valuta. Arbeidsledigheten stiger påny, kapitalistene går til angrep på arbeidernes lønninger, hundrevis av tvangsauksjoner rekvireres utover landet.

Over hele linjen kan man konstatere en konsolidering av de reaksjonære krefter. Borgerskapet gjør også forsøk på å kalle til live fascistiske organisasjoner. Den hurtige tilspissning av verdenskonflikten vil også medføre sterke rystelser i Norge og kan også her i nær fremtid fremkalle en revolusjonær krise.

Den borgerlige regjering i Norge vil i kampen mot den tyske og russiske revolusjon utvilsomt stille sig på den vesteuropeiske kapitalistklasses side. Det norske arbeidende folk vil i denne situasjon ha som opgave å bekjempe den reaksjonære regjering og dermed hjelpe den tyske og russiske arbeiderklasse.

Norges kommunistiske partis opgaver

a. Partiet fører en systematisk og kraftig agitasjon for samling av arbeidere, bønder og fiskere - uten hensyn til politisk eller andre skillelinjer, til felles forsvarskamp for deres livsinteresser og for oprettelse av en arbeider- og bonderegjering i Norge.

b. Som organisatorisk grunnlag for den enhetsfront som må skapes av det arbeidende folk vil partiet virke for dannelse av proletariske klasseorganer i bedriftene, med den opgave sammen med fagorganisasjonen å vareta arbeidernes interesser på arbeidsplassen og få med de bredeste arbeidermasser i felles kamp for deres felles politiske og økonomiske interesser, Sammenslutning av de arbeidende bønder og fiskere i kamporganisasjoner mot kapitalismen og oprettelse av en nær forbindelse mellem alle disse organisasjoner.

c. Partiet gjennemfører en kraftig og systematisk agitasjonskampagne av sine medlemmer i fagforeningene for en energisk kamp mot enhver lønnsnedpresning og for Den faglige landsorganisasjons tilslutning til R.F.I. Partiet setter hele sin kraft inn på å støtte fagforeningene. Det sammenslutter sine medlemmer til arbeidsgrupper i fagforeningene.

d. Partiet maner de arbeidende masser i Norge til aktivt å støtte den proletariske revolusjon i Tyskland og til kamp mot ethvert forsøk fra det norske bourgeosi og dets regjering på å stille sig side om side med de andre kapitalistiske stater for å slå ned den tyske revolusjon og Sovjetrussland.

e. En vesentlig opgave for partiet er det å henlede de bredeste massers opmerksomhet på de fascistiske organisasjoner som er under utvikling i Norge, og å treffe de nødvendige forholdsregler for å beskytte arbeiderklassen mot fascistiske overfall. Partiet vil samtidig føre en kraftig agitasjon for bevebning av arbeidere, bønder og fiskere.

f. I hæren og marinen vil partiet agitere mot den reaksjonære officerskaste og for en demokratisering av militærvesenet, for at det kan bli forvandlet til et arbeider- og bondevern.


Sist oppdatert 26. juli 2007
fastylegar@marxists.org