Arbeideridretten


Opprop fra Arbeidernes Idrettsforbunds 4. landsmøte, 1927


Arbeidernes Idrettsforbunds 4. landsmøte, som trådte sammen midt i en beveget kamptid for den norske arbeiderklasse, kunde fastslå at A. I. F. har begynt å utvikle sig til en virkelig masseorganisasjon. Den samlede arbeiderbevegelse har gitt arbeideridretten sin anerkjennelse og har oppfordret alle klassebevisste arbeidere til å forlate det borgerlige idrettsforbund og bli med i en selvstendig arbeidernes idrettsbevegelse.

Landsmøtet fastslår at et stort flertall av de idrettsdyrkende arbeidere ennu står i den borgerlige idrettsbevegelse, som er en del av den borgerlige klassefront mot den undertrykte arbeiderklasse. Dette forhold er uholdbart, idet arbeiderklassen ikke lenger kan overlate arbeiderungdommens fysiske opdragelse og dens idrettsdyrkelse til arbeiderklassens verste fiender.

Dannelsen av et selvstendig arbeidernes idrettsforbund var et uttrykk for vår klasses selvhevdelse og beviste at norske arbeidere har begynt å forstå at der heller ikke på idrettens område kan være noget samarbeide mellem arbeiderklassen og borgerskapet.

Arbeideridrett er blitt en form for klassekamp. Skillet mellom arbeideridrett og borgerlig idrett er et naturlig klasseskille som aldri mer kan utviskes. Borgerskapet ser i idretten et middel til fremme av sine klasseopgaver, som består i på alle områder å undertrykke arbeiderklassen og hindre den i å dyktiggjøre sig for overtagelsen av samfundsmakten. Stortingets beslutning om ikke å bevilge noget til arbeideridretten, mens de borgerlige streikebryterorganisasjoner fikk 100 000 kroner, er et nytt bevis på nødvendigheten av at arbeiderne nu må slutte op om sin egen idrettsbevegelse. På alle områder kan A. I. F. nu opta kampen mot den borgerlige idrettsbevegelse som er i forfall, mens vår bevegelse er i rask vekst og er båret oppe av arbeiderklassens faste tro på sig selv.

A. I. F.s 4. landsmøte opfordrer alle idrettsdyrkende arbeidere til å forlate den borgerlige idrettsbevegelse og bli med i A. I. F. På hvert eneste sted i landet hvor der finnes organiserte arbeidere, må spørsmålet om arbeideridrett reises. Der må skapes en stemning mot den borgerlige idrettsbevegelse og alle arbeidere må gjøres klar over at deres medlemsskap i den borgerlige idrettsbevegelsen utnyttes av dens ledere til å skade arbeiderklassen. Landsmøtet opfordrer alle fagforeninger og politiske arbeiderorganisasjoner om å støtte A. I. F. økonomisk og moralsk. Besvar det borgerlige stortings nektelse av bevilgningene til arbeideridretten med bevilgninger fra fagforeninge. Vi opfordrer fagforeningene og samorganisasjonene til å arrangere agitasjonsmøter for arbeideridretten. Arbeidere! Klassefeller! Hugg alle broer av mellem dere og den borgerlige idrettsbevegelse. Besvar reaksjonens kamp mot arbeiderklassen med øket opslutning om A. I. F. La Arbeidernes Idrettsforbund bli en mektig klasseorganisasjon, som leder arbeidernes idrettsdyrkelse for på denne måte å dyktiggjøre den for arbeiderklassens befrielseskamp.


09 / 01 / 2006
fastylegar@marxists.org