Program for arbeiderrådene 1918


Vedtatt på konferanse i Skien 24. februar 1918


1. Regulering av produktionen og avsætningen ved

a. at arbeiderne gjennem valgte komitéer faar kontrol over de industrielle bedrifter;
b. regulering av ut- og indførsel og stans av al uproduktiv virksomhet som ikke er nødvendig av hensyn til varebytte med andre natione;r
c. ved at omsætningen socialiseres.

2. Effektive dyrtidsforanstaltninger ved

a. beslagleggelse av alle levnedsmidler og forraad ved hel rationering og streng kontroll med alle beholdninger ved undersøkelser gjennem specielle arbeiderkomitéer;
b. ved nedsættelse av priserne paa matvarer og andre fornødenhetsartikler;
c. ved at arbeidernes lønninger hæves saa de mindst dækker levnedsmidlernes stigning;
d. ved indførelse av 8-timers arbeidsdag og
e. ved at arbeidsløse skaffes arbeid gjennem igangsættelse av ekstraarbeider og ved at arbeidstiden reduseres saa den staar i forhold til arbeidsmængden og antal arbeidere.

3. Sløifing av de militære øvelser og omdannelse av de militære verksteder og etablissementer til nyttige produktionsvirksomheter. Herunder søkes samarbeid med soldaterraadene.

Arbeidsplan

Raadets program søkes gjennemført ved krav til de bevilgende myndigheter ved opinions- eller demonstrationsmøter, ved paatryk gjennem fagorganisationen eller ved masseaktion paa anden maate.

Organisation

Arbeiderraadet skal bestaa av fagforeninger eller andre foreninger med økonomisk formaal, som arbeider paa klassekampens grundlag. De tilsluttede foreninger velger en representant, og dessuten har alle arbeidsplasser, hvor der arbeider mindst 50 organiserte, ret til en repræsentant hver til raadet, samt fagforeninger og foreninger ved jernbane, post, telefon og bladvæsen, som har sluttet sig til raadet - en repræsentant hver. Arbeiderpartiets kvindeforeninger vælger en repræsentant for hvert 50 medlem. Disse repræsenterer husmødrene i raadet.


Sist oppdatert 26. juli 2007
fastylegar@marxists.org