Cirkulære fra Bestyrelsen for "Det forenede norske Arbeiderparti", 1887


Det første rundskrivet til foreningene rundt om i landet etter DNAs stiftelsesmøte i Arendal. Litt av teksten er borte i den eneste bevarte originalen.


Paa det den 21. og 22. August d. A. afholdte Arbeidermøde i Arendal enedes man om at faa i stand en fælles Organisation for alle virkelige Arbeiderforeninger i Landet. Paa dette Møde, hvor der mødte 28 Repræsentanter fra til sammen 14 Foreninger, blev man enige om at opstille følgende Program for Sammenslutningen:

1. Almindelig Stemmeret.

2. Indførelse af en Arbeiderbeskyttelseslov i Forbindelse med Normalarbeidsdag.

3. Al Told paa Nødvendighedsartikler ophæves, og direkte Skat indføres efter stigende Skala.

4. Arbeiderorganisationen vil støtte berettigede og anerkjendte Arbeidsnedlæggelser.

Videre vedtoges medfølgende Regler, hvoraf det vil fremgaa, at man væsentlig lægger Vægt paa, at Arbeiderne danner Fagforeninger for hvert særskilt Fag. Ligeledes vil det sees, at Arbeidernes Optræden som eget Parti ved ethvert Valg findes nødvendig og paakrævet.

Hva Programmets første Punkt angaar, tror vi at ingen fornuftig Arbeider kan have noget at innvende derimod. Kravet paa elmindelig Stemmeret er et Krav, der er grundet saavel paa Retfærdighedshensyn, som paa, at vi Arbeidere kun kan haabeat drive igjennem vore retmæssige Fordringer, naar vi ved Udøvelsen af Stemmeretten kan faa fuld Indflydelse paa Lovgivningen og Bevilgningerne. Til dette Punkt venter vi derfor fuld Tilslutning.

Kravet paa en Beskyttelseslov for Arbeidere, med Normalarbeidsdag, er grundet paa Nødvendigheden af, at vor Helse og Arbeidskraft maa vernes om og spares paa; at vore Kvinder og Børns Helse og Trivsel maa beskyttes mod Kapitalismens Jernang…

Kommende Slægters Skyld; og at der ved…

Arbeidere…

Lad os da slutte os sammen, Venner! Vi har fælles Kampe, fælles Interesser, fælles Livssyn og Livsvilkaar; lad da det mindre, som maatte skille os, Uenigheder om dette eller hint, som i Grunden er Smaating, sammenlignet med vort store Maal: en lykkelig, sorgfri og derfor sandt menneskelig Tilværelse for Arbeidere, lad, siger vi, disse Smaating lægges til Side, lad et fælles Broderbaand omslynge os, lad os staa Haand i Haand og kæmpe for vor store Sag.

Slut Eder derfor til "Det forenede norske Arbeiderparti"!

Idet vi oversender dette Cirkulære til Deres ærede Forening, tilligemed en del Ekspl. af Regler for "Det forenede norske Arbeiderparti", beder vi, at Sagen maa behandles snarest mulig i Foreningen, og Resultatet meddelt os.

Arendal, i Bestyrelsen for "Det forenede norske Arbeiderparti", 1. Oktbr. 1887.

Andr. Andersen
Formand

Andr. Hansson
Sekretær

A. E. Andersen

E. Halberg

A. Nilssen


Sist oppdatert 26. juli 2007
fastylegar@marxists.org