Det norske arbeiderpartis valgmanifest 1891


Vedtatt på partiets 5. landsmøte i Kristiania, 1.-2. august 1891


Et alvorsord til norske arbeidere fra repræsentanterne ved Det norske arbeiderpartis 5. aarsmøte:

For de mænd som i aarrækker drevne av retfærdighetsfølelse og en fast overbevisning om muligheten av at forbedre de ulykkelige forhold, hvorunder saa mange av folket og særlig arbeiderklassen lever - har det været saart at se, i hvor høi grad arbeiderne mangler samfundsfølelse, mangler forstaaelse av, hvor nær deres og deres families daglige interesser er knyttet til det samfund, hvori de lever og av hvilket det er en del.

Det har været saart at se, med hvilken likegyldighet de har set paa, ja ofte liketil motarbeidet de fremskridtsbestræbelser, som først og fremst tilsigtet at lette dem deres sorger, byrder og tunge slid og skaffe litt mere lys og lykke ind i deres tilværelse.

Det har været saart at se arbeidernes mangel paa solidaritet, se deres mistro - ja ofte hat til deres egne klassefæller, og da især til de av dem, som viste dem sammenslutningens vei som det eneste middel, der kunde føre til befrielse.

Klassesamfundets undertrykkelse, den aandelige underkuelse og den al kraft opslitende kamp for tilværelsen bærer for en stor del skylden; men mange vet vi, at disse klager maa ramme som bebreidelser.

Mange, forfærdelig mange, er de, som en sneversynt egeninteresse har gjort til bakstrævets og overklassetyranniets lydige redskaper.

Mange arbeidere, som tjener nogle øre mere om dagen end en kamerat i almindelighet, eller som lægger an paa at staa høit i sine principalers gunst, har ikke været at formaa til at slutte sig til organisationerne, og om de ikke likefrem har motarbeidet kameraternes bestræbelser paa at forbedre sin stilling, saa har de gjort det ved at staa solidariske med arbeiderklassens motstandere; ti i arbeiderkampen gjælder det: den, som ikke er med, er imot!

Dette gjælder som regel i kampen mellem arbeidere og arbeidskjøpere, om arbeidstiden og arbeidslønnen; men det gjælder ogsaa i samfundskampen mellem fremskridt og bakstræv, mellem selvstændighet og undertrykkelse, mellem frihet og despoti - den, som ikke er med, er imot! Derfor er eders ansvar, som ikke tar del i denne kamp, saa enorm. I tusener norske arbeidere, som har stemmeret, men som ikke benytter den, av eder er det de utestængte venter sin borgerret, de undertrykte befrielse, de forurettede retfærdighet, de foreldreløse kjærlighet, de nødlidende hjelp og de gamle utslitte mænd og kvinder omsorg og pleie.

Hvor længe vil I la dem vente?

Vi staar overfor et valg, i betydning større end nogensinde. Det gjælder ikke bare ministeriet Steen eller Stang. Det gjælder meget uendelig mere, det gjælder om, hvorvidt den klasse i samfundet skal komme igjen med majoritet, som vil lænkebinde de sidste rester av sand frihet og kvæle al sund tænkning; den klasse, som ikke skyr noget middel, naar det gjælder bevarelsen av tilranede forrettigheter og nedarvede privilegier.

Det er det, det gjælder, derfor føler vi det som en pligt i de arbeideres navn, vi repræsenterer, at stille en indtrængende appel til eder: Gjør eder stemmeberettiget enhver, som har betingelser, møt frem, naar valgdagen kommer, og stem paa de mænd, som vil almindelig stemmeret.

De sociale spørsmaals løsning maa bli arbeidernes verk, derfor tilroper vi enhver stemmeberettiget norsk arbeider i de utestængtes, i de undertryktes, i de ulykkeliges navn: Gjør din pligt!


Sist oppdatert 27. juli 2007
fastylegar@marxists.org