Det norske arbeiderpartis valgmanifest 1894


Vedtatt på partiets 8. landsmøte i Bergen, 15.-19. juni 1894


Arbeidere! Det norske arbeiderparti, samlet i Bergen til sit aarlige landsmøte, finder at burde gjøre en henvendelse til alle norske arbeidere i og utenfor vort parti angaaende arbeidernes stilling ved det forestaaende stortingsvalg:

Ogsaa vi fordrer en national politik til værn om vort lands værdighet og dets stolthet. Forskjellen mellem os og venstre i dette er blot den, at vi likefrem vil forfølge sakernes løsning, mens venstre ønsker at fortsætte en ufrugtbar national agitation blot for agitationens skyld. Vi vil motsætte os, at denne sak mere end nogen anden sak faar unødig opta pladsen for arbeidernes interesser.

Venstres stemmeretsiver har aldrig været stor. Det har været nødt og tvungen av arbeiderne at venstre har gjort hvert et skridt i denne sak. Da venstre tok op den nationale politik med styrke og i omfang som skeet, skedde det oprindelig mest av frygt for stemmeretten, for at ikke denne skulde faa trænge sig frem. Og jo mere venstres mænd er blit optat av denne nationalpolitik, jo mere er ogsaa deres stemmeretsiver kjølnet.

Vort partis bestræbelser har derfor i de senere aar mere og mere maattet samle sig om at holde stemmeretssaken fremme. Venstres landsmøte i februar 1893 satte som bekjendt stemmeretten paa programmet. Dette var ment som det første skridt nu til valgene at la stemmeretten gaa helt ut av programmet, og den kommunale stemmeret, det eneste venstre for nærværende med nogen sandsynlighet skulde kunne skaffe os, opnaadde paa venstres forrige landsmøte kun et faatal stemmer. - Nu er dette vistnok anderledes. Stemmeretssaken indtar atter en hædersplads paa venstres program, og den kommunale stemmeret er tat klart og utvetydig med. Men at alt dette skedd, skyldes helt og holdent Arbeiderpartiets agitation.

Vort parti har i disse aar været stemmeretssakens eneste virksomme paalidelige vagthold. Vort parti har til stemmeretssakens fremme søkt samarbeide med venstre ved forestaaende valg. Vi har derved selvfølgelig ogsaa maattet kræve vort parti repræsenteret i stortinget. Arbeidernes krav savner nu enhver repræsentation paa stortinget og de forsømmes derfor som ingen andre saker. Vi har ogsaa villet ha vort vagthold om stemmeretssaken inde paa selve stortinget, at det ikke igjen skulde gaa som paa det nu siddende storting, at der ingen stemmeret blir, uagtet venstre har flertal til at gjennemføre den, ialfald kommunalt. Og mens vi har været villig til at støtte venstre i alle valgkredse, hvor vi overhovedet tæller meningsfæller, har vi alene fordret egne repræsentanter der, hvor det efter vort antal med rimelighet kunde fordres.

Men venstre har avslaat vort tilbud om valgsamarbeide. Venstre vil holde den selvstændige arbeiderbevægelse ute fra stortinget. Venstre vil heller sætte stemmeretten og det hele valg og derved ogsaa vort nationale selvstændighetsarbeide i fare end indrømme arbeiderne en virkelig repræsentation paa stortinget.

For venstre har det været om at gjøre at ydmyge den selvstændige arbeiderbevægelse. Men et saadant venstre, om det ogsaa skulde faa flertal ved valgene, tjener arbeiderne til intet. Et saadant venstre bringer ikke arbeiderne nogen stemmeret, selv om den staar paa programmet. Et partis demokratiske iver kan i vore dage nøiagtig maales efter partiets respekt for arbeiderne og deres organisationer.

Arbeiderne landet rundt er saaledes henvist til ved dette valg at føre en fuldt ut selvstændig politik. Den ydmygelse, som venstre har tiltænkt arbeiderbevægelsen, maa vendes mot venstre selv. Venstre maa lære at respektere arbeiderne. Arbeiderne kan ikke længere være i tvil om, at de ogsaa i stemmeretssaken er henvist til at stole alene paa sig selv.

Arbeiderne i andre lande har allerede vist, at mot en kraftig og samlet optræden fra deres side vil stemmeretskravet ikke i længden kunne negtes, hvilket parti der saa end har flertal i nationalforsamlingen.

Med høire vil jo ethvert politisk samarbeide for arbeiderne paa forhaand være utelukket. Høires arbeiderfiendtlighet maa være klar for enhver oplyst arbeider. Høire repræsenterer i sin politik den overklasse, der alene kan eksistere i kraft av det ubetalte arbeide, i kraft av kropsarbeidets retsfornegtelse. Derfor er høires politik i selve sin kjærne arbeiderfiendtlig og maa vedbli at være det.

Og nu, da ogsaa venstre aabenbart negter arbeiderne skyldig agtelse og hensyn, er en politisk selvstændig optræden fra arbeidernes side blit en nødvendighet. Samdrægtighet og kraft mellem arbeiderne, det er det, og det alene, som nu fordres.

En saadan selvstændig politik vil være den eneste paalidelige vei til at skaffe den respekt, der snart vil bringe saavel stemmeretten som en nødvendig repræsentation i stat og kommune.

Vi opfordrer derfor arbeiderne til ved de forestaaende stortingsvalg i alle kredse at optræde fuldt selvstændig og uten tilslutning til noget av de andre politiske partier.

I de kredse, hvor arbeiderne hertil kjender sig tilstrækkelig sterke, bør de opstille egne kandidater. I de kredse, hvor de endnu kjender sig mindre sterke, bør de undlate at avgi nogen stemme.


Sist oppdatert 27. juli 2007
fastylegar@marxists.org