Arbeiderforeningenes petisjon til kongen


Vinteren og våren 1850 ble et trykt bønnskrift, en petisjon, sendt rundt til Marcus Thranes arbeiderforeninger for at alle medlemmer skulle undertegne den. Den ble overlevert kongen 19. mai 1850 - og avvist på alle punkter av myndighetene året etter. Under følger petisjonens egen oppsummering av programpunktene.


Drammens arbeiderforening anholder underdanigst om Deres Kongelige Majestets nådigste bistand til

1. At beskyttelsessystemet må bli opphevet og tollvesenet ført tilbake til dets rent fiskale karakter.

2. At innførselstollen på korn og andre livsfornødenheter må aldeles bortfalle eller iallfall nedsettes til 5 pst. av verdien.

3. At liggedagene påny må bli innført.

4. At en utvidet handelsfrihet på landet tilståes.

5. At husmannsklassens kår må bli undersøkt og forbedret.

6. At foranstaltninger treffes mot brennevinsondet.

7. At en forbedring i allmueskolevesenet må finne sted.

8. At alminnelig stemmerett innføres.

9. At en reform foregår i rettspleien.

10. At alminnelig verneplikt må bli innført.


Sist oppdatert 21. august 2007
fastylegar@marxists.org