Program for Den socialdemokratiske Forening, 1885


Vedtatt 29. mars 1885


1. Arbeidet er Kilden til al Rigdom og Kultur, og derfor bør hele Udbyttet tilfalde dem som arbeider.
I det nuværende Samfund er Arbeidsmidlerne Kapitalisternes Monopol. Afhængigheden fra Arbeiderklassens Side ligeovenfor dem som har tilegnet sig Udbyttet af Aartuseners Arbeide er Aarsagen til Nøden og Elendigheden, som bestandig tynger paa Arbeiderstanden, Samfundets nyttigste Medlemmer.
For at befri Arbeiderstanden for den Byrde som bestandig ligger paa den, udfordres at Arbeidsmidlerne blive fælles Eiendom og staar til Afbenyttelse for alle Medlemmer av Samfundet, saa at det rene Udbytte tilfalder enhver og bliver uddelt paa en retfærdig Maade. Det maa være Arbeiderklassens Værk at befri Arbeidet. Alle andre Klasser er lige overfor den kun en reaktionær Masse.

2. Udgaaende fra disse Grundsærninger stræber Den socialdemokratiske Forening ved alle lovlige Midler efter:
En fri Stat og et socialistisk Samfund.
Afskaffelsen af Lønsarbeidssystemet, samt enhver slags Udbytning, lige meget i hvilken Form den opptræder.
Udryddelsen af alle sociale og politiske Uligheder.
Den socialdemokratiske Forening virker Nærmest i en national Ramme, men er overbevist om Arbeiderbevægelsens internationale Karakter og beredt til at ofre alt, og opfylde alle Pligter for at hidføre:
Frihed, Lighed og Broderskap blandt alle Nationer. Den socialdemokratiske Forening fordrer for at begynde at løse det sociale Spørgsmaal Indrettelsen av Produktionsforeninger med Statshjælp under det arbeidende folks demokratiske Kontrol. Produktionsforeningene er for Industri og Agerdyrkning paa den Maade at indrette at den socialistiske Organition kan opstaa af det fælles Arbeide. Fideikomisser og Præstegaardsjorder inddrages, og andre til Salg værende Landeiendomme kjøbes af Staten. Samtlige de Staten tilhørende Landeiendomme drives paa en saadan Made at Udbyttet tilfalder de paa disse beskjæftigede Arbeidere. Administrationsomkostningerne fastsættes og udredes under Statens demokratiske Kontrol.

Den socialdemokratiske Forening fordrer som Statens Fundament:

1. Almindelig lige og direkte Valgret med hemmelig Stemmegivning for erhvert Medlem af Staten, baade Mænd og Kvinder fra det 22 Aar til alle Stats- og Kommune-Institutioner.
Valgdagen skal være den samme over hele Landet og paa en Søndag eller Helligdag.

2. Direkte Lovgivning gjennem Folket.

3. Oprettelsen af et Folkeværn istedenfor det nuværende Militærsystem.

4. Avskaffelse av alle Presselove, Forenings- og Forsamlingslove, samt alle øvrige Love hvormed et Folk kan blive forhindret fra at tilkjendegive sine Tanker i Ord og Skrift.

5. Almindelige Folkeopdragelses-Instituter, organiserede af Staten, almindelig, lige og obligatorisk Skoleundervisning.

Religionen erklæres for en personlig Sag, og derfor bør Statskirken og tvungen Religionsundervisning i de offentlige Skoler ophæves.

Den socialdemokratiske Forening fordrer under det nuværende kapitalistiske Herredømme: 1. Indførelse af en Skat med stigende Skala.
Afskaffelse af alle indirekte Skatter med undtagelse af saadanne der tjene til at beskytte Handel og Industri.

2. Gratis retslig Bistand i enhver Henseende. Rettergangen skal være offentlig og mundtlig.

3. Afskaffelse af Cellesystemet samt adskillelse mellem politiske og saakaldte simple Forbrytere.

4. Uindskrænket Foreningsret.

5. Indførelse af en Normalarbeidsdag. Søn- og Helligdagsarbeide samt Natarbeide forbydes.

6. Forbydelse af Børnearbeide, samt alt Arbeide i saadanne Fabriker hvor Helbred og Sædelighed gaar tabt.

7. Sanitetskontrol af Arbeiderboligerne. Tilsyn med Fabrik-, Værksted- og Husindustri ved Embedsmænd, valgte af Arbeiderne.

8. Fri og felles Skoleundervisning i Statsskoler og Oprettelse af Børneopdragelsesanstalter ved Staten.

9. Staten bør drage human Omsorg for Syge, Gamle og Arbeidsinvalider.


Sist oppdatert 27. juli 2007
fastylegar@marxists.org