Markus kirke

Bystyret besluttet torsdag aa bevilge 400 000 kroner til opførelsen av Markus kirke. Da flere aviser har gitt et høist tendensiøst referat av debatten om denne sak, har Aftenposten besluttet aa levere det eneste sanne og rettferdige referat og ikke fortie noget. Det vil forhaapentlig være en nyttig lærepenge for vaar saakalte "arbeiderpresse".

Ordføreren beklaget at man ikke ogsaa kunde opføre menighetshus for Markus menighet, men saa snart der blir midler i byggefondet, vil man gaa i gang med det. I denne bolignødens tid er det helt uforsvarlig aa la saa viktige hus som menighetshus staa ubygget. Tenk bare paa at der i et slikt kan skaffes bolig baade til prest og klokker, foruten de deilige forsamlingslokaler som de husville her vil kunne faa og samles i minst hver søndag.

Bestyrer Iversen talte mot det hele av hensyn til bolignøden.

Advokat Stang talte mot det hele av hensyn til bolignøden.

Grosserer Tollef Bredal takket ordføreren for hans løfterike ord. Som formann i Kristiania konservative forening vilde taleren si at at det gaar ikke an aa beskylde kommunen for lunkenhet i boligsaken, ifallfall har høire gjort hvad det kan. Det siste bidrag høire har ydet i denne sak er den bekjente krakk-teori. Hvis man tror paa denne teori er det ikke tvil om at hele boligspørsmaalet vil være løst paa kort tid. Men det gjelder aa tro og ikke tvile. Med det samme taleren var inne paa dette, vilde han si at forklaringen til at der tildels er daarlig kirkesøkning ligger for en vesentlig del deri, at menighetene er saa store, at prestene ikke kan komme i det rette nære forhold til menighetslemmene - det er altsaa med andre ord for f a a kirker. Det er krakk-teorien paa en annen maate. Jo flere kirker vi bygger, desto trangere vil det bli om plassen - jo flere boliger vi bygger, desto mindre hus vil det bli aa faa.

Fru Helga Karlsen talte mot det hele av hensyn til bolignøden.

Pastor Kornelius vilde ha erklært sig enig med Hvidsten hvis bare denne hadde hatt ordet. Han var dog sikker paa aa ha sitt paa det tørre, naar han i denne sak ikke var enig med dem som vilde ha det vaate, med andre ord, de arbeiderrepresentanter som stemte for utvidet bokølsalg for en stund siden. Høire er det en annen sak med. Det er uriktig aa beskylde kirkefolket for aa ha koldt hjerte, det er tvert imot saa varmt, saa varmt for dem som er husville. Men kirken maa ha sitt.

Indrebø og Arnesen talte mot det hele av hensyn til bolignøden.

Hvidtsten var enig med Kornelius. Jeg vedkjenner mig at kirken har en betydelig opgave i samfundet, spesielt hvis den kjemper mot bokøllet, det sterkeste øl vi har. Særlig nu under tidens moralske forfall. Jo flere bokølutsalg vi faar, desto flere kirker maa vi ha som en nødvendig motvekt. Helst skulde der bygges en kirke for hver eneste bokølflaske som blir solgt.

Kornelius var enig med Hvidsten.

Etter dette var enhver videre debatt overflødig. Ved voteringen vedtokes innstillingen om kirkens fullførelse enstemmig av Hvidsten og Kornelius. For moro skyld stemte ogsaa de øvrige representanter.

Norges Kommunistblad 20. desember 1924.


12 / 24 / 2007
fastylegar@marxists.org