Olav Scheflo

Ungdomsforbundet og arbeiderbevægelsen


Arbeidet (Bergen) 24. november 1914.


Mange av tillidsmændene baade indenfor den faglige og kanske endda mere indenfor den politiske bevægelse ser med dyp bekymring paa, hvordan Klassekampen og enkelte av ungdomsforbundets agitatorer optrær i den offentlige diskussion. Vi mener at denne bekymring er i høi grad overdreven, og den har tildels git sig utslag som har virket likefrem løierlige. Særlig bemerkelsesværdig i denne henseende var stortingsfraktionens høitidelige avstandtagen fra redaktør Olaussens lste mai-tale i Skien, da han kom med ytringen om at det var et fett for de norske arbeidere enten vi blev regjert fra Kristiania eller fra Petersburg. Vi er selv uenig i denne uttalelse, men vi venter ikke og ønsker heller ikke at stortingsfraktionen i sine maanifester skal ta avstand fra alle lste mai-taler, som ikke falder i vor smag. Hr. Olaussens uttalelse var simpelthen saa meningsløs at den vilde ha været uten enhver betydning, dersom den ikke hadde opnaadd den ære at komme med i stortingsfraktionens krigsmanifest.

Det være dog langt fra os at paastaa at hele hr. Olausssens virksomhet er av den art at den ikke fortjener at paaagtes. Der kommer saa meget godt fra den kant og han indtar en saadan stilling indenfor bevægelsen at han øver en ganske sterk indflydelse. Det synes imidlertid, som om han selv ikke er fuldt opmerksom paa dette; for var han det, antar vi at han vilde optræ litt mere varsomt end han som regel gjør.

Hovedfeilen ved Klassekampen under Olaussens redaktion er den hatefulde forkjetring bladet driver mot anderledestænkende partifæller. Al forkjetring burde være banlyst fra et organ, som har til opgave at repræsentere frisindet in den for bevægelsen; men Klassekampen driver faktisk en forkjetringstrafik ikke alene mot bestemte grupper, men ogsaa mot enkeltmænd, som ofte utarter til den skammeliggste personforfølgelse. Vi skal nævne et talende eksempel. Da Soc.-Dem. for nogen tid siden foreslog at aarets Noobelpris burde tilfalde Hjalmar Branting, rykket Klasseekampen ut med et personlig overfald paa vor svenske partifælle. Vi citerer hvad bladet skrev:

"Nei, skulde Nobelprisen virkelig gives til folk, som hadde fortjent den, folk som aldrig har svigtet socialismens krav og som i aarelangt fængsel har bedyret og fæstnet sin overbevisning, saa har vi ganske andre kandidater at ty til end hr. Branting. Da har vi mænd som Z. Höglund og Albert Jensen. De har sittet i fængsel for Norges sak. Mens Branting nøiedes med den parlamentariske svada, saa rettet disse to modige og helstøpte mænd den opfordring til Sveriges proletariske ungdom, at de skulde negte at gaa i krig mot Norge. En saadan heltegjerning skulde hr. Branting aldrig ha kunnet begaa."

Hr. Olaussen gir ofte indtryk av at være meget belest, men han kan ialfald ikke ha læst Z. Höglunds biografiske verk om Hj. Branting. Hvis han det hadde gjort, vilde han ha visst at netop det han kræver av Nobelkandidater, det har Branting gjort. Rigtignok indrømmer Olaussen at Branting ved visse anledninger, f. eks. i 1895 og 1905 "inddtok en korrekt holdning"; men hr. Olaussen kan umulig ha studert historien særlig omhyggelig, eftersom han ikke kjender til at i 1895 blev Branting sat under tiltale for høiforræderi paa grund av sin agitation for Norges ret.

Men om nu ikke Branting hadde hat denne oplevelse, skulde han derfor ikke kunne anerkjendes som en helstøpt og modig mand? Skal det i det heletat endelig kræves av en mand at han maa ha sittet i fængsel, før han kan bli betragtet som god partifælle?

I virkeligheten er det en utpræget smaaborgerlig tankeegang, som ligger til grund for mistænkeliggjørelsen av socialdemokrater, som har undgaaet fængselsstraf. Er Olaussen selv straffet? Nei. Saa burde han da forstaa at dette er en uvæsentlig omstændighet ved hans levnetsløp som partiimand.

Ogsaa stortingsmand Bonnevie er blit kastet det i næsen av Klassekampen at han ikke er straffet. Samtidig faar han høre ondt, fordi han er kommet fra en bedsteborgerlig familie og er ansat i politietaten.

I en alvorlig disskussion vilde hr. Olaussen ikke kunde anføre et eneste holdbart argument for, at Bonnevie av disse grunde ikke skulle kunne fylde sin plads i stortinget. Derfor virket angrepet paa Bonnevie som en lumpen speekulation i tankeløsheten hos Klassekampen læsere.

Ungdomsforbundet maa nødvendigvis ha et særpreg. I alle livets forhold optrær jo de unge anderledes end de ældre, og enhver bør grue for den dag, da han ikke længer kan forstaa at det er naturlig og rigtig av ungdommen at buse paa og engang iblandt handle uoverlagt. Men i Klassekampen faar ungdommeligheten ofte et anstrøk av farisæisme, av selvretfærdighet og fordømmelsessyke.

Indenfor arbeiderbevægelsen har vi forresten en ungdom av en anden art end de som er unge av aar. Arbeiderbevæægelsens vekst foregaar paa den maate at visse lag av proletariatet hæver sig fra et yderst lavt nivaa, fra haapløshet og resignation op til økonomiske kaar, hvor deres instinkter kan utvikles til bevisst klassefølelse. Og det eiendommelige ved alle disse arbeiderbevægelsens rekruter er at de er saa utaalmodige. Straks de er vaaknet til forstaaelse av sammfundsuretfærdigheten, vil de gaa paa med storm. Deres forbitrelse og begeistring stiger paa bekostning av deres rolige omdømme og gjør dem blind for vanskeligheterne og for nødvendigheten av overveielser og forberedelser.

Er man opmerksom paa dette, vil det falde temmelig let for de mere skolerte socialdemokrater at forstaa den gode hensigt med de saakaldte "radikale" elementers optræden.

Desværre blir de imidlertid ofte misforstaat og tillagt uædle motiver. Men like galt er det, naar et enkelt partiiblad som Klassekampen gjør sig til et specielt talerør for disse grupper av partifæller og kræver at deres synsmaater skal betragtes som en saliggjørende trosretning.


Sist oppdatert 2. august 2007
fastylegar@marxists.org