Olav Scheflo

Den russiske revolution


Arbeidet (Bergen) 15. mars 1917.


De revolutionære begivenheter i Rusland har utviklet sig med en kraft og en fart som synes at utelukke al mulighet for en kontrarevolution. Regjeringen er arrestert og dumaaens 12-mandskomite har konstituert sig som provisorisk regjering, støttet av garnisonen i Petrograd. Zaren er sat ut av spillet.

Det er en begivenhet, hvis verdenshistoriske betydning næsten kan sammenlignes med den franske revolution. Alt hvad der heter demokrati i verden, vil aande lettere ved tanken om, at zarismens dage er talte og at Rusland nu trær ind i rækken av de parlamentarisk styrte land. Revolutionen er en seir for vesteuropæisk civilisation over halvvasiatisk barbari. Og netop slik var det zarismen skulde beseires! Ikke av tyske tropper, men av landets egen befolkning.

Det gir hvile for sindet, at tænke paa, at i de fængsler, hvor tusener av Ruslands bedste sønner og døtre er blit martret og mishandlet, i disse fængsler sitter nu de ypperste repræsentanter for den forbryterkamarilla, som har bragt saa mange ulykker over det russiske folk. Aldrig har nemesis rammet mere retfærdig.

Ogsaa den forrige krig, som den russiske regjering førte, var ledsaget av revolutionær reisning. Men dengang svigtet borgerskapet og lot den industrielle arbeidsklasse i stikken. Og regjeringen tok en blodig hevn. Rundt om i landet blev arbeidernes tillidsmænd kastet i fængsel, pint til døde, henrettet eller sendt til Sibirien. Og dette blodregimente fortsatte aar efter aar. Streikende arbeidere blev skutt ned som hunder, og politiet foranstaltet massakrer paa den jødiske befolkning i alle større byer.

Skulde alle disse forbrydeIser hevnes, maatte der flyte strømme av adelig og fyrstelig blod. I humanitetens om ikke retfærdighetens navn faar man dog haape, at revolutionen ikke blir ledsaget av altfor store rædsler. Meget avhænger av, hvordan zaren personlig optrær. Bøier ikke zaaren sig for den nye regjering, vil dette efter al sandsynligghet bli signalet til en almindelig utryddelse av byraakratiet.

En revolutions former er det imidlertid umulig at danne sig nogen mening om paa forhaand. Det eneste vi kan konstatere, er retningen, som fører fra absolutismen, gjennnem liberalismen til socialismen. Hvor langt revolutionen vil komme i denne retning, vet vi heller ikke, men det er grund til at tro at det arbeidende folk i Rusland ikke lar sig avspise med utelukkende forfatningsmæssige reformer. Der synes at herske en historisk lov som bestemmer at jo længer en revolutionær katastrofe utskytes, desto sterkere virker den. Ifølge denne lov skulde Rusland nu gaa en soeial gjenfødelse i møte, som i økonomisk henseende bringer landet et godt stykke foran Vest-Europa. Maatte det ske!


Sist oppdatert 2. august 2007
fastylegar@marxists.org