Olav Scheflo

Det norske Arbeiderparti etter landsmøtet


Social-Demokraten 2. april 1918.


De avgjørelser som er fattet på det nettopp avsluttede landsmøte, betyr i virkeligheten, at Det norske Arbeiderrparti skal beholde sin gamle kurs, den kurs som ble valgt, da partiet proklamerte seg som et ubetinget klassekampparti. Partiet har ikke forlatt den parlamentariske fremmgangslinje. Tvertimot skal det vise seg, at de kvinner og menn, i hvis hånd partiets ledelse nå er lagt, vil sette all kraft inn på å ivareta arbeiderklassens interesser også på det parlamentariske område. Å sette flest mulig sosialdemokrater inn i storting og kommunestyrer, vil bli en av partiets hovedoppgaver heretter som hittil.

Men så sant vårt parti vil være et ubetinget klassekampparti, er det nødvendig, at det stiller seg til arbeiderklasssens tjeneste også i de kamper som føres og føres utennfor den parlamentariske forsamling. Vi kan i denne henseeende ikke ta noen reservasjon av prinsipiell art. I taktisk henseende vil partiets opptreden bli bestemt i hvert enkelt tilfelle ut fra hensynet til den foreliggende situasjon. Og viser det seg, at den økonomiske utvikling driver arbeiderne ut i masseaksjoner, hva vi må være forberedt på her som i alle kapitalistiske land, da vil det norske sosialdemokrati yte arbeiderklassen all den støtte som det er i stand til å yte.

Dette er etter vår oppfatning det eneste grunnlag, hvorpå arbeiderbevegelsens enhet virkelig kan bevares som noe mer enn et ytre skinn. Så lenge et sosialdemokratisk parti står på klassekampens grunn, vil selv de sterkeste brytninger kunne foregå uten fare for brudd.

Derfor ser vi fremtiden i møte med full fortrøstning. Det er vemodig å tenke på alle de prøvede tillitsmenn som nå er trådt ut av vårt partis ledelse. Men vi beholder dem dog, som venner og partifeller. Den opposisjon og kritikk de vil føre mot oss som tiltrer i dag, vil bli opptatt i den beste mening og med åpent øre.

Ved landsmØtets avslutning i går rettet partiets nye seekretær på landsstyrets vegne en varm takk til de fratrådte tillitsmenn. Idet vi slutter oss hertil, vil vi få rette en spesiell takk til redaktør Jacob Vidnes, som i dag har fraatrådt redaktørstillingen i Social-Demokraten etter 6 års tjeneste. Social-Demokratens lesere vet selv best hvilken enestående kraft og dyktighet hr. Vidnes har lagt for dagen i denne stilling. Han har i fulleste monn gjort seg fortjent til den sympati og høyaktelse som han omfattes med såvel blant meningsfeller som motstandere.

Til slutt et ord til våre lesere. Vi tør håpe, at selv om bladet endrer signaler i enkelte spørsmål, vil de ikke forlate oss. Vi kan ikke love å gjøre alle til lags, men en ting er sikker: Under sin nye ledelse vil Social-Demokraten stille seg forståelsesfull overfor alle lojale krefter innenfor vår bevegelse.


Sist oppdatert 2. august 2007
fastylegar@marxists.org