Olav Scheflo

Kongressen I


Social-Demokraten, 28. september 1920. Her gjengitt etter Norske rothoggere, Oslo 1983, s. 52-53.


Det er slett ikke den 3. Internasjonales mening, at det skal drives russisk, tysk, spansk eller kinesisk politikk i Norge. Norske sosialister skal selvfølgelig drive norsk politikk, altså en politikk som er avpasset etter norske forhold. Dette har da også fått sitt uttrykk i kongressens beslutninger. Vi henviser således til paragraf 15 i opptagelsesbetingelsene, som lyder:

"Partier som hittil har bibeholdt sitt gamle sosialdemokratiske program, er nå forpliktet til hurtigst mulig å endre programmet, idet det - under hensyntagen til de særegne forhold i vedkommende land - utarbeides et nytt kommunistisk program, som stemmer med ånden i den kommunistiske Internasjonales beslutninger."

I den oversettelse "Soc.-Dem." bragte av opptagelsesbetingelsene, var dessverre den fremhevede setning falt ut. Den tanke som uttrykkes i setningen, forekommer imidlertid så ofte i kongressens beslutninger, at selv om denne ene paragraf ble ufullstendig gjengitt i "Social-Demokraten", skulle ingen partifelle behøve å være i tvil om kongressens mening. Allerede i neste paragraf finner man følgende bestemmelser angående organisasjon og sentralisasjon:

"Derunder må selvfølgelig den kommunistiske Internasjonale og dens eksekutivkomité i hele sin virksomhet ta hensyn til de forskjelligartede forhold, under hvilke de enkelte partier må kjempe og arbeide, og bare fatte beslutninger av almengyldighet i sådanne spørsmål, hvor dette er mulig."

Til overflod kan vi gjengi, hva eksekutivkomitéen har uttalt i en erklæring til det franske sosialdemokrati:

"Den kommunistiske Internasjonale erkjenner fullt ut, at de forhold, som partiene i de forskjellige land kjemper under, er forskjellige. Den kommunistiske Internasjonales kongresser vil alltid legge den tilbørlige vekt på denne kjensgjerning og bare fatte almene beslutninger i sådanne tilfeller og i sådanne spørsmål, hvor det ikke foreligger noen hindringer for deres gjennomførelse."

Man må etter dette kunne forstå, at det slett ikke er meningen å innføre et system med "diktatur fra Moskva", slik som det fremstilles i borgerpressen og den høyresosialistiske presse. Den forpliktelse, vi påtar oss, påtar vi oss i egenskap av revolusjonære sosialister og internasjonalister, forpliktelsen til solidaritet med andre lands arbeiderpartier i kampen mot den internasjonale kapitalisme. Føler vi oss ikke i stand til å påta oss en sådan forpliktelse, da er vi ikke verdig til å stå i den 3. Internasjonale.


10 / 08 / 2006
fastylegar@marxists.org