Olav Scheflo

Et 7. juni-opprop


Sørlandet, 3. juni 1932


I dag utsendes gjennom den del av borgerpressen som støtter eller i det minste stiller seg velvillig refererende overfor den fascistiske bevegelse, et opprop, som initiativtakerne har kalt "Oppropet 7. juni 1932". Oppropet er istandbrakt av Fedrelandslaget i Oslo og bærer i alt 147 underskrifter. Innholdet går i korthet ut på at nå skal arbeiderbevegelsen i Norge knuses og utryddes. "Vi krever", heter det, "at våre myndigheter en gang for alle og over hele linjen setter en stopper for den revolusjonerende og landsforræderiske virksomhet i Norge, og sikrer vårt folk en fortsatt fri og fredelig utvikling."

Dette skal foregå på den måte at de borgerlige partier stiller seg bak statsråd Quisling. "Ved stortingsvalget i 1930 sa flertallet av det norske folk klart og tydelig ifra at det ikke lenger ville finne seg i dette revolusjonære undergravningsarbeidet. Ved den aksjon som Quisling nå har innledet i pakt med denne meningsytring er saken kommet frem til behandling av statsmyndighetene."

Det er som sagt 147 navn under oppropet. To mann, grosserer Hartvig Johansen og ingeniør Meinich, som opprinnelig hadde skrevet under, har senere fått betenkeligheter og bedt sine navn strøket. Men det er flust opp av fine navn og titler tilbake. Det er ikke mindre enn 15 offiserer, derav 3 generaler, videre 14 grosserere, 11 direktører, 10 advokater, 9 arkitekter og ingeniører, 7 godseiere, 6 skipsredere, 5 professorer, 4 leger, 4 konsuler, 4 fhv. statsråder, deriblant Abr. Berge, 2 dommere, 2 banksjefer, 1 byfogd, 1 kammerherreinne, 1 fylkesmann, 1 prest - foruten en del personer som er så fine at de slett ikke behøver å bruke en tittel. For en menneskealder siden kunne man finne de fleste av dem, som har underskrevet på det fascistiske 7. juni-opprop, i den leir som med nebb og klør motsatte seg at Norge overhodet skulle få en 7. juni. Allerede denne omstendighet gir oppropet et skjær av humbug og demagogi som passer godt for et åndsprodukt, utgått fra Fedrelandslaget. Det er også helt i stilen, når disse damer og herrer, som roper til vern om landets demokratiske forfatning, utpeker som sin fører statsråd Quisling, skaperen av organisasjonen "Nordisk folkereisning", hvis program er å ødelegge denne forfatning. Hele oppropet er - både teksten og de fleste av navnene tatt i betraktning - det frekkeste dokument som på lange tider har forekommet i norsk politikk.


09 / 29 / 2006
fastylegar@marxists.org