Ellisif Wessel

Krigen renser


Klasse mot klasse, 1914. Her gjengitt etter Norske rothoggere, Oslo 1983, s. 26-29.


Det som kan glæde os revolutionære ved den krig som fortiden raser, er dette, at det socialdemokratiske partis ledere baade i "ind- og utland" nu vil faa den rikeste anledning til at vise sin borgerlige tendens i al sin straalende virkelighet.

Jo høiere de har skreket op om sin "sande" radikalisme jo haardere de har fordret knæfald for sine "videnskapelig underbyggete" dogmer, des inderligere vil de nu flyte iett med borgerstellet - med reformisterne og de øvrige borgerlige samfundsopstivere.

Den gode følge vil krigen ha at den vil vise os sandheten her. Og ogsaa tomheten av alle disse specielle slagord: -anti, anti-, anti-; anti dit og anti dat som "midlet" - det eneste frelsende middel, - og drive os til det grundigere oprydningsarbeide ved vore egne kræfter, og til den øvelse i direkte kamp som muliggjør en fuldstændig omstyrten av det nærværende mord- og tyvesystem.

Et telegram naar os idag. Netop er det kommet i mine hænder som endnu ryster.

Socialdemokraterne i "det røde Tyskland" - vore "brødre" i riksdagen, repræsenterende det "sterke soc. dem. parti" har igaar - hvis dette telegram taler sandt - enstemmig været med paa at bevilge milliarder av arbeidernes penger til nedslagtning av arbeidere og til ødeleggelse av arbeidernes verk på vor jord. (For andet er krigen ikke. Andet er krigen aldrig.)

Disse arbeiderræpresentanters plikt var soleklar.

Keiseren staar jo og lægger dem ordene i munden. - "Jeg kjender bare tyskere," sier han. Og svaret paa de ord skulde selvfølgelig fra vor side være: - Og vi kjender bare to nationer: utbytterne og de utbyttede. Klasse staar mot klasse. Det er paa de utbyttedes vegne vi idag sitter her, og vi skal vise at vi ikke staar tilbake for eders "tyskere" naar det gjælder at ofre livet i kamp for vor nation - de utbyttede.

Det svar vilde været de tyske arbeiderrepræsentanter verdig.

Isteden herfor sier de i sin nød: "Ta ikke os, men ta dem - ta arbeiderne! Her har I penger og vor støtte i alle henseender - ja gjennem nød og død - til eders arbeide."

Aldrig, nei aldrig har vi faat se saa tydelig hvordan det tjener arbeiderne til skam og skade at gi fra sig makten og lægge den i "førernes" hender.

Og hermed har nu endelig parlamentarismen spillet bankerot som middel for os.

Man vil si at det var formeget forlangt av disse repræsentanter at de skulde gaa til døden for vor kamp istedenfor i overklassens? Deres velfærd, ja deres liv var visselig i overhængende fare. - Men denne fare har de dog maattet forutse, saa at de kunde møtt den med glæde.

Vilde der da været hjælp i det, om de her hadde stillet sig efter sin plikt som den utbyttede nations vergere?

Ja! - Det vilde - det maatte i sine følger fremkaldt en arbeiderreisning, eller i det minste en vækkelse som intet andet i verden i nærværende moment var istand til. Og omfattende alle landes undertrykte.

Isandhet - her er et gunstig øieblik ilde benyttet.

Men med ett slag er det da ogsaa nu gjort ende på det skadelige tryk som det tyske parti ved sin autoritet (den engang fortjente) så længe har øvet. Hermed vil en mængde unge, gode krefter være løst fra ulidelige baand.

Dette vil vise sig overalt, også her i Norge; men kanske aller tydeligst i russiske partikredse, som næsten altfor dypt har følt sig bundet av takknemlighetsgjælden til de gamle tyske grundlæggere. - Og vi vil atter få se de russiske kampfællers herlige intelligens og ærlige, offerglade iver avsætte handlinger større end i noget vestens land.

Man sier saa ofte til arbeiderne: "Vil du vel taale av dine arbeidsherrer et saadant slag i ansigtet!?"

Gud hjælpe dig arbeider, du som var en troende sjel, - her er det ikke din fiende, arbeidsherren, som har slaat sig i ansigtet, her er det dine lønnede, høit betrodde tillidsmænd som har slaat benene under dig, saa du i øieblikket ligger der ganske lamslaat - solgt og prisgit.

Men kjender jeg dig ret, saa reiser du dig endnu en gang - ja du staar alt paa sprang! - og nu begynder du endelig din egen kamp. - Du vil reise dig igjen! Saafremt du ikke er blant de hundre tusener solgte som nu blir skutt og stukket ned, saa vil du reise dig. Og du vil merke at de ben som nu blev slaat unna dig, og som du har forsøkt at gaa paa hittil, - det var ikke dine egne ben, men træben og stylter, som du i det høieste kan lage dig en krykke av, om du skulde behøve nogen. - Paa dine egne ben vil du reise dig og storme frem til din egen kamp.

Men evig skjændsel over forræderne som solgte os idag!

Trods erkjendelsens rensende glæde er vort sind tungt i denne stund. Jeg ser tusen tusener bedrøvede munde og spørgende blik. - - - Ja, det falder svært i kampens hete at maatte storme forbi forræderskarerne med en forbandelse bare, og uten først at ha gjort det fuldstændig av med dem. Men vi har ikke tid, kamerater! Vi skulde da kanske paanyt heftes i deres snarer.

Vi maa videre frem!

Det er, jeg gjentar det, i al dens fryktelighet noget glædelig ved denne gaarsdagens begivenhet, idet den taler saa tydelig at det ikke er til at misforstaa. Den vil derfor spare os for en mængde arbeide og videre skuffelse.

For alle os som har været for litet naive til at kunne sætte den allerminste tillid til "vort" parlamentariske arbeide, er dette hvad vi har set maatte komme. Man har daglig hat for øie forræderiet prøvende sig frem i det smaa. Nu var stunden der, da det kunde lønne sig at træ op til aapen prisgivelse av alle dem, hvis tillid hadde sat de høie parlamentsmedlemmer i lederstillingen. Det var hvad man maatte forutse.

Og dog er det er det et eksempelløst freidig stykke, det staar ikke til at negte.

Mangen en spør sig nok ogsaa selv idag - med tanken paa Hinke Bergegren og andre de ædleste kampfæller - om man kan regne sig som et hæderlig menneske (hvis han da ikke sier faar) al den stund man ikke før det kom saa vitt er blit kastet ut av et slikt "parti". - Og tro mig, ven! - : Fra idag av blir det ingen let sak at faa kastet os ut. - Det kunde jo hænde at nogen fandt paa frivillig at vende det parti ryggen som uten at blunke, for aapen scene prisgir arbeidernes penger og arbeidernes unge sønner til overklassens grufulde krig - et parti hvis førere viser sig ikke at være andet end en flok slavehandlere.

Men vende vi det ryggen, da vil man ialfald ikke se os paa flugt, men længer derfremme - der hvor tidens mennesker staar klar til vel beregnet og ærlig kamp.

Den egentlige arbeiderhær har allerede i flere aar været at finde tilvenstre for "partiet". Men den frukt som idag er faldt raatten til jorden for aldrig mer at gagne nogen - den har dog faat mode sig i altfor stor stilhet bak de mange beskyttende, løvrike grene som dannedes av arbeidernes egne blade, hvor arbeiderne selv litet eller intet har hat at si.

Hvor ofte har jeg ikke - til ingen nytte - foreholdt vore journalister og redaktører - de yngre blandt dem - hvad vi ogsaa her i landet forsømmer ved omtrent uten indsigelser at se paa forræderiet hos de mænd som de samme redaktørers blade under valgkampagnen har hjulpet frem til maktstillingen! Dette hæleri maa sent eller tidlig ogsaa her sætte frukter som vil berøve hælerne de snytte arbeideres tillid. - - -

For os vantro som ante hvor overmoden frukten var, blev de tyske "brødres" fald som sagt ingen overraskelse. Og hvem vil nu ikke forstå?

Da det første røde valgkart fra Tyskland kom (i "Aftenposten" under overskriften "Til skræk og advarsel") glædet det mig ikke. Jeg trodde ikke paa farven. Da der i vor presse kort efter i nogen reisebrever dernedefra (jeg tror forfatteren av disse brever var Egede-Nissen) begeistret forlød om det av socialismen gjennemsyrede tyske folk, som nu var alvorlig betænkt paa at sætte en stoppeer for krig og militarisme - trodde jeg ikke et ord.

Man skal heller ikke ha nødig at opholde sig meget længe i Tyskland for at faa et ubedragelig indtryk av sløiheten der - "disiplinen", som denne sløihet benævnes i partikredse.

Hvor skal de ikke juble idag, borgerne over den hele jord! Hvor skal ikke overklassen, den store nation, være fornøiet av inderste hjerte over at vi gjennem mer end 100 av "vore" parlamentsmedlemmer nu er gaat med til krig mot os selv - krigen "mot de vantro", krigen mot de sultne, som - idag især - er uten et forsyn.

Skal vi nu lære, venner, at klasse staar mot klasse? At alt hvad der er til fryd og gagn og ære for overklassen, det er til sorg og nød og skjændsel for ordentlige mennesker - for arbeiderklassen.

Ja nu faar vi lære det. Nu vil vore brødres blod rope høit om denne sandhet. Og det skal bli hørt og det skal føre frem til klassekamp - til den kamp som alene kan bringe os seir.


10 / 08 / 2006
fastylegar@marxists.org