Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi
Mişcarea Revoluţionară şi Democratică din România

[MANIFEST PRIN CARE ESTE SALUTATĂ REVOLUŢIA DIN OCTOMBRIE]

[decembrie 1917]

CETĂŢENI ŞI MUNCITORI, Manifest semnat de un grup de socialişti români (dec. 1917)

Strigaţi şi cîntaţi de bucurie!

Pe o întindere de mii de kilometri de la Marea Baltică şi pînă-n gurile Dunării, trecînd prin Carpaţii Moldovei, popoarele nu se mai războiesc, omorul fratricid a încetat, armistiţiul s-a încheiat. Noul guvern revoluţionar rus, în numele poporului muncitor şi al milioanelor de soldaţi din tranşee, a început tratativele de pace.

Trăiască pacea, care lasă să coboare peste sufletele noastre, peste mizeria noastră, peste ruinele nesfîrşite, razele unei lumi noi, speranţe noi!

 

Muncitori!

Pacea, dorinţa tuturor popoarelor, nu ne este adusă nici de Papa de la Roma, nici de împăraţi şi regi, nici de boieri şi fabricanţi; pacea a fost cucerită pe baricadele oraşelor Rusiei cu sîngele revoluţionarilor, muncitori şi ţărani, călăuziţi de lumina socialismului!

 

Muncitori şi cetăţeni,

Energia, cinstea şi convingerea muncitorimii ruse, socialismul revoluţionar, a salvat omenirea din prăpastie.

De azi începe o nouă eră în istoria lumii!

S-a isprăvit cu partidele burgheze, cu partidele democratice, cu partidele de reforme.

Revoluţia rusă a făcut primul pas, nimicind cu avînt titanic tot ce i-a stat în cale. De acum soarta lumii e legată de victoria proletariatului! Socialismul stăpîneşte astăzi ţara cea mai întinsă din Europa; socialismul nu mai poate fi un vis frumos; dînsul e triumfător, de dînsul tremură reacţiunea de pretutindeni. Milioane de proletari, de dezmoşteniţi, de soldaţi se bucură azi de triumful socialismului.

Muncitori! În Rusia nu mai există nici împărat, nici prinţi, nici boieri şi fabricanţi care să exploateze, nici poliţie, nici mizerie. În Rusia totul e guvernat de popor, pentru popor. În Rusia s-au împărţit pămînturile şi s-au confiscat fabricile.

 

Muncitori,

În faţa acestei revoluţii măreţe, în faţa acestei transformări pentru vecie, care e datoria noastră?

De noi depinde totul! Noi vom cuceri totul! Eliberarea noastră poate şi trebuie să fie numai opera noastră proprie! Muncitorimea din satele şi oraşele României nu mai poate da destinele ei în mîinile clasei stăpînitoare. Interesele muncitorilor şi ţăranilor sînt tocmai potrivnice intereselor celor două mii de boieri şi fabricanţi din România.

Oligarhia română, grupată în cele trei partide politice, întruchipată astăzi în Brătianu, Take Ionescu, Costinescu, Carp, Marghiloman, Stere şi toţi ajutătorii lor, toţi care ne-au dus ţara în război sau care n-au făcut nimic pentru împiedicarea lui, toţi care au omorît ţăranii la 1907 şi care au înecat în sînge strigătul de pace al muncitorimii de la oraşe, toţi aceştia încearcă iarăşi să vorbească în numele nostru, vor încerca iarăşi să ne înşele din nou, speră să ne subjuge şi să-i îmbogăţim.

Pentru noi, toţi sînt o apă! Toţi au fost şi ne sînt duşmani deopotrivă. Muncitorii de la sate şi oraşe n-au interesul să se războiască cu poporul german, ungur, bulgar sau rus! Duşmană ne este stăpînirea! [...]

Dar nimeni, nimeni din clasa stăpînitoare nu trebuie să vorbească în numele proletariatului român! Nici Carp, nici Marghiloman şi nici C. Stere, profesor universitar român, care prin ziarul său „Lumina“ caută să cucerească inimile şi sufletele noastre. Aceştia insultă azi eroii căzuţi pe baricadele Rusiei şi încearcă să ia locul criminal al lui Brătianu şi Take Ionescu. Aceştia vorbesc azi de o nouă alianţă cu guvernele, cu clasele stăpînitoare din Germania şi Austria contra Rusiei, în timp ce poporul român are nevoie de

Alianţa republicană democrată

cu toate popoarele vecine şi cu toate popoarele Europei.

 

Muncitori,

În lături cu clasa stăpînitoare! Orice colaborare cu burghezia română este o abatere de la principiile revoluţionare ale socialismului, ale fraţilor noştri din Rusia, în ochii cărora toţi ce nu sînt socialişti formează o singură şi nedespărţită masă reacţionară.

Vrem ca poporul român să hotărască!

Vrem dreptul de vot deopotrivă pentru toţi locuitorii ţării, fără deosebire de religie şi sex. Vrem o Constituantă aleasă de tot poporul, care să hotărască republica socială, darea moşiilor la ţărani, confiscarea averilor, fabricilor şi a tuturor mijloacelor de producţie, vrem desfiinţarea moştenirilor! Toţi aceia care nu sînt pentru aceste reforme sînt duşmani ai poporului. Şi în ceasul cînd pacea va fi încheiată şi armatele române se vor întoarce, să ne unim cu fraţii noştri din Moldova, care nu vor depune armele, şi împreună cu dînşii să luptăm pentru doborîrea ciocoimii şi pentru triumful nostru.

 

Muncitori,

Ceea ce noi cerem, în Rusia s-a şi înfăptuit.

Sus inimile! Societatea capitalistă trebuie să dispară.

Jos cu aservirea economică şi politică! Jos cu democratismul fals şi ipocrit! Jos cu războiul dintre popoare, trăiască războiul dintre clase!

Trăiască organizarea, curajul, voinţa proletariatului din România!

Noi nu sîntem singuri în luptă. Cot la cot cu proletariatul lumii întregi şi cu baionetele guvernului maximalist din Petersburg, vom învinge.

Aţintiţi-vă privirea şi îndreptaţi-vă paşii numai într-acolo unde flutură steagul roşu. Trăiască proletariatul internaţional. Trăiască republica socialistă! Trăiască socialismul revoluţionar al lui Lenin, Troţki, Karl Liebknecht şi Friedrich Adler.

Trăiască pacea între popoare!

Un grup de socialişti maximalişti