Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie şi
Mişcarea RevoluţionarÂă şi Democratică din România

[REVOLUŢIA DIN OCTOMBRIE ÎN DOCUMENTE PROGRAMATICE
ALE MIŞCĂRII MUNCITOREŞTI DIN ROMÂNIA]

[9 decembrie 1918]

PROIECT DE PROGRAM
AL PARTIDULUI SOCIALIST DIN ROMÂNIA1).

DECLARAŢIE DE PRINCIPII

[...] Revoluţia rusă a fost primul semnal. Pornită la început penrru doborîrea ţarismului, revoluţia rusă a creat condiţiile favorabile pentru ca proletariatul să pună mîna pe puterea politică şi să înfăptuiască republica socialistă. Rolul hotărîtor pe care proletariatul l-a avut în prima şi în a doua revoluţie rusă, precum şi conştiinţa pe care o avea de puterea şi misiunea sa istorică l-au făcut să refuze de a servi pentru introducerea unui regim burghez, oricît de înaintat, şi să pornească la realizarea idealului socialist.

Această victorie a proletariatului nu este întîmplătoare, întrucît societatea capitalistă a creat în sînul său condiţiile obiective pentru transformarea ei. Proletariatul rus a putut realiza această transformare datorită unui complex de împrejurări favorabile şi conştiinţei de puterea sa economică şi politică, de misiunea sa istorică, pe care a căpătat-o graţie propagandei ideilor socialiste.

În ţările din apus de asemenea există condiţii obiective şi mai dezvoltate (dezvoltarea forţelor productive), şi dacă revoluţia a întîrziat la unele şi încă nu s-a înfăptuit la altele, este că proletariatul din aceste ţări nu a ajuns încă la conştiinţa puterii sale. Tactica reformistă, oportunistă, a partidelor socialiste, lupta permanentă pentru reforme — paleative sociale —, credinţa că transformarea socialistă se va înfăptui prin etape succesive, fără zguduiri şi revoluţie, colaborarea cu partidele democrate burgheze, ideologia naţionalistă au împiedicat şi au întîrziat dezvoltarea conştiinţei de clasă a proletariatului în vederea ţelului final, deci revoluţionarea maselor.

Sub influenţa războiului european, în care ideile burgheze de democraţie şi civilizaţie au dat faliment, sub presiunea marilor probleme — economice şi politice — pe care războiul le ridică în faţa popoarelor, sub presiunea marilor nemulţumiri provocate în masele adînci ale poporului din cauza lipsurilor şi a mizeriei crescînde şi sub influenţa şi pilda dată de proletariatul rus, proletariatul european nu va întîrzia să ajungă la conştiinţa necesară realizării idealului său de dezrobire totală [...]

 

„SOCIALISMUL“, 9 DECEMBRIE 1918.

 

 

 


 

1). Fragment. —  Nota Red.