Карл Маркс
Најамни рад и капитал

  

Напомене

[А] У ранијим издањима у тексту брошуре давана су два поднаслова: „Шта је најамнина? Како се она одређује?“ и „Чиме се одређује цена неке робе?“ Али под поднасловом „Чиме се одређује цена неке робе“ у брошури се разматрало не само питање цене, него су се разматрала и питања као што су „трошкови производње“, „трошкови производње радне снаге“, „капитал“, „капитал и најамни рад“, „релативна најамнина“, „номинална и реална најамнина“, „подела рада“, „машине“, „релативно и апсолутно осиромашење радничке класе“. Проверавање је показало да ни у тексту који су објавиле „Нове рајнске новине“ ни у фотокопији преписа који потиче од Марксова пријатеља Јозефа Вајдемајера тих поднаслова нема. Они се појављују само у „посебним отисцима“ из „Нових рајнских новина“, који су издавани без учешћа Маркса и Енгелса. Због тога су у овом издању ти поднаслови укључени у текст, као што је то било у оригиналу. Текст је раздељен на пет делова, према подели на чланке коју је извршио сам Маркс кад је свој рад штампао у „Новим рајнским новинама“. У поменутом Вајдемајеровом препису Марксов спис има наслов „Најамнина“, а исто тако зове тај спис и сам Маркс у писму Вајдемајеру од 1 августа 1849. - Ред.
[Б] „Нове рајнске новине“ излазиле су у Келну од 1 јуна 1848 до 19 маја 1849. Њихов главни редактор био је К. Маркс. „Најамни рад и капитал“ штампан је у бројевима од 5, 6, 7, 8 и 11 априла 1849. - Ред.
[В] “...под класичном политичком економијом - пише Маркс у „Капиталу“ - разумемо сву економију од Петија наовамо, која испитује унутрашњу повезаност односа буржоаске производње“ (К. Маркс, „Капитал“, т. I, гл. I, напомена 32). Најкрупнији претставници класичне политичке економије у Енглеској били су А. Смит и Д. Рикардо. - Ред.
[Г] „Ма да је понкла већ крајем 17 века у генијалним главама, политичка економија у ужем смислу, у својој позитивној формулацији од стране физиократа и Адама Смита, ипак је у суштини чедо 18 века...“ (Ф. Енгелс, „Анти-Диринг“, део II, гл. I.) - Ред.
[Д] Види и популарно излагање тога питања у Марксовом спису „Надница, цена и профит“, нарочито у глави 6. - Ред.
[Ђ] К. Маркс, „Капитал“, т. I, гл. XVII, стр. 440. - Ред.
[Е] Енглески тредјуниони празновали су као Међународни пролетерски дан прву недељу после 1 маја, која је 1891 падала 3 маја. - Ред.
[Ж] То јест револуцију од 23-24 фебруара 1848 у Паризу, 13 марта у Бечу и 18 марта у Берлину. - Ред.
[З] Карактеристику тих „социјалистичких мађионичара“ види у Енгелсовом предговору немачком издању „Манифеста комунистичке партије“ 1890 године. - Ред.
[И] Уз аналогну Марксову поставку у „Беди филозофије“ Енгелс ставља ову напомену:
„Закон да се „природна“, тј. нормална цена радне снаге поклапа с минимумом најамнине, тј. са еквивалентом вредности средстава за живот која су апсолутно потребна за радников живот и множење - тај сам закон први ја поставио у „Нацрту за критику политичке економије“ (Deutsch-Franzozische Jahrbucher, Париз 1844) и у „Положају радничке класе у Енглеској“. Као што се из горњега види, Маркс је у оно време тај закон усвојио. Од нас двојице прихватио га је Ласал. Али иако најамнина у стварности има сталну тенденцију да се приближи свом минимуму, ипак је горњи закон нетачан. Чињеница да се радна снага по правилу и просечно плаћа испод њене вредности, не може променити њену вредност. Маркс је у „Капиталу“ исправио горњу поставку (Одељак: Куповина и продаја радне снаге), а изложио је и околности које дозвољавају капиталистичкој производњи да цену радне снаге све више и више снизује испод њене вредности. (Глава XXIII. Општи закон капиталистичке акумулације.)“ - Ред.
[Ј] На овом месту термин „радна снага“ није ставио Енгелс, него се он већ налази у тексту који је Маркс објавио у „Новим рајнским новинама“, - Ред.