Josif Stalin

Teokset


Osa 4

Marraskuu 1917 — 1920


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Josif Stalin, »Teokset», 4. osa. Karjalais-suomalaisen SNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1952.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe V
         
1917
Puhe suomen sosialidemokraattisen työväenpuolueen edustajakokouksessa helsingissä marraskuun 14 pnä 1917 3
Vastaus ukrainalaisille tovereille selustassa ja rintamalla 8
Ukrainan radasta. Puhe yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean istunnossa joulukuun 14 p nä 1917 18
Mikä on Ukrainan rada? 22
Suomen riippumattomuudesta. Selostus yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean istunnossa joulukuun 22 pnä 1917 (sanomalehtiselostus) 25
»Turkin armeniasta» 28
 
1918
Puhe VSDTP(b):n keskuskomitean istunnossa saksalaisten kanssa solmittavan rauhan kysymyksestä tammikuun 11 pnä 1918 (lyhyt pöytäkirjamerkintä) 30
Kievin porvarillisesta radasta 32
Puheita työväen, sotilaiden ja talonpoikain edustajain neuvostojen III yleisvenäläisessä edustajakokouksessa tammikuun 10–18 pnä 1918 34–41
  1. Selostus kansallisuuskysymyksestä tammikuun 15 pnä (sanomalehtiselostus) 34
  2. Päätöslauselmaluonnos Venäjän tasavallan federatiolaitoksista 36
  3. Loppulausunto selostukseen kansallisuuskysymyksestä tammikuun 15 pnä (sanomalehtiselostus) 37
Puhelinsanoma VSDTP(b):n Pietarin komitealle helmikuun 21 pnä 1918 42
Sähkösanoma Ukrainan neuvostotasavallan kansansihteeristölle helmikuun 21 pnä 1918 43
Lennätinsanoma Ukrainan neuvostotasavallan kansansihteeristölle helmikuun 24 pnä 1918 45
Ukrainan solmu 49
Tatarialais-bashkiirialaisesta neuvostotasavallasta 53
Taka-Kaukaasian vastavallankumoukselliset sosialismin naamiossa 55
Venäjän federatiivisen tasavallan rakenne. Pravda-lehdelle annettu haastattelu 72–79
  Porvarillis-demokraattiset federatiot 72
  Miten muodostumisprosessissa oleva Venäjän federatio eroaa niistä 73
  Venäjän federation rakenteen periaatteet 74
  Venäjän federatiivisen tasavallan kokoonpano 75
  Federoituvien alueiden oikeudet. Vähemmistökansallisuuksien oikeudet 76
  Keskusvallan rakenne 76
  Toimeenpaneva valtaelin 77
  Federalismi siirtymisasteena 78
  Venäjän federation valtiorakennustyön prosessi. Federalismi Venäjällä siirtymisasteena sosialistiseen uniteettiin
Eräs päiväjärjestyksessä olevista tehtävistä 80
Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan perustuslain yleiset säännökset. Yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean neuvostotasavallan perustuslakia laativan valiokunnan hyväksymä luonnos 85
Sähkösanoma Turkestanin alueen neuvostojen V edustajakokoukselle huhtikuun 22 pnä 1918 87
Rauhanneuvottelut Ukrainan kanssa. »Izvestija» lehdelle annettu haastattelu 88–90
  Välirauhan solmiminen 88
  Myöhemmät neuvottelut
  Ukrainassa tapahtuneen valtiokaappauksen vaikutus 89
  Valtiokaappauksen syyt 90
Puheet tatarialais-bashkiirialaisen neuvostotasavallan perustavan edustajakokouksen koollekutsumista käsittelevässä neuvottelukokouksessa toukokuun 10–16 pnä 1918 91–99
  1. Neuvottelukokouksen avauspuhe toukokuun 10 pnä 91
  2. Puhe neuvottelukokouksen lopussa toukokuun 16 pnä 97
Viimeisin vale 100
Tilanne Kaukaasiassa 102–107
  I. Taka-Kaukaasia 102
  II. Pohjois-Kaukaasia 105
Tilanteesta Kaukaasiassa. Kansallisuusasiain kansankomissariaatilta 108
Donin alueesta ja Pohjois-Kaukaasiasta (tosiasioita ja salajuonia) 111
Sähkösanoma V. I. Leninille kesäkuun 7 pnä 1918 124
Kirje V. I. Leninille heinäkuun 7 pnä 1918 126
Kirje V. I. Leninille heinäkuun 10 pnä 1918 128
Kirje V. I. Leninille elokuun 4 pnä 1918 130
Kirje V. I. Leninille elokuun 31 pnä 1918 135
Sähkösanoma yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean puheenjohtajalle Sverdloville elokuun 31 pnä 1918 136
Sähkösanoma kansankomissaarien neuvostolle syyskuun 6 pnä 1918 137
Sähkösanoma Tsaritsynin rintaman komentajalle Voroshiloville syyskuun 19 pnä 1918 138
Etelärintamalla. »Izvestija» lehdelle annettu haastattelu 139
Tosiasiain logiikkaa (menshevikkien keskuskomitean »teesien» johdosta) 142–154
  I. Lokakuun kumouksesta 142
  II. Proletariaatin diktatuurista 145
  III. Pikkuporvarillista sekasotkua 148
  IV. Entä edelleen? 151
Puhe työväen, sotilaiden ja talonpoikain edustajain Moskovan neuvoston täysistunnossa etelärintaman tilanteesta lokakuun 29 pnä 1918 (sanomalehtiselostus) 155
Etelä-venäjästä. »Pravda» lehdelle annettu haastattelu 157–161
  Etelärintaman tärkeys 157
  Tsaritsyn iskun keskeisenä kohteena 158
  Missä on armeijamme voima? 159
Lokakuun kumous (lokakuun 24 ja 25 päivä 1917 Pietarissa) 162
Lokakuun kumous ja kansallisuuskysymys 165–177
  I. Helmikuun vallankumous ja kansallisuuskysymys 165
  II. Lokakuun vallankumous ja kansallisuuskysymys 168
  III. Lokakuun kumouksen yleismaailmallinen merkitys 173
Välimuuri 178
Älkää unohtako itää 181
Ukraina vapautuu 184
Valoa idästä 188
Asiat edistyvät 194
 
1919
Kirje V. I. Leninille itärintamalta tammikuun 5 pnä 1919 198
Selostus V. I. Leninille 202
Puhe puolue- ja neuvostojärjestöjen yhdistetyssä istunnossa Vjatkassa tammikuun 19 pnä 1919 (pöytäkirjamuistiinpano) 208
Puolueen keskuskomitean ja puolustusneuvoston komission selostus toveri Leninille Permin kukistumisen syistä joulukuussa 1918 210–241
  Yleinen kuva katastrofista 210
  Kolmas armeija ja reservit 218
    Johtopäätökset 223
  Armeijan hallintojärjestys ja keskuksen toimintaohjeet 224
    Johtopäätökset 227
  Selustan turvaamattomuus ja puolue- ja neuvostolaitosten toiminta 229
    Johtopäätökset 282
  Huolto- ja evakuointielimet 283
    Johtopäätökset 236
  Yleiset materiaalitappiot ja mieshukka 238
  Toimenpiteet, joihin on ryhdytty rintaman lujittamiseksi 239
Hallituksen politiikka kansallisuuskysymyksessä 242
Turkestanin edustajain neuvostoille ja puoluejärjestöille 247
Kaksi leiriä 249
Meidän tehtävämme idässä 254
Kahden vuoden ajalta 258
Imperialismin reservit 263
Sotilaskysymystä koskevasta puheesta VKP(b):n VIII edustajakokouksessa maaliskuun 21 pnä 1919 268
Valtion kontrollin uudestijärjestämisestä. Alustus yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean istunnossa huhtikuun 9 pnä 1919 (sanomalehtiselostus) 270
Englannin imperialismin asiamiesten toimeenpanemasta 26 bakulaisen toverin ampumisesta 271
Sähkösanoma Shtshigryyn valtion kontrollin erikoistarkastajalle toukokuun 7 pnä 1919 276
Lennätinsanoma V. I. Leninille Pietarista toukokuun 25 pnä 1919 278
Sähkösanoma V. I. Leninille kesäkuun 16 pnä 1919 281
Lennätinsanoma V. I. Leninille Pietarista kesäkuun 18 pnä 1919 282
Pietarin rintamasta. »Pravda» lehdelle annettu haastattelu 285–291
  1. Pietariin johtavat tiet 285
  2. Vihollisen voimat 286
  3. Vihollisen laskelmat 287
  4. Tilanne rintamalla 288
  5. Laivasto 289
  6. Yhteenveto 290
Kirje V. I. Leninille tilanteesta länsirintamalla elokuun 11 pnä 1919 292
Kirje V. I. Leninille etelärintamalta lokakuun 15 pnä 1919 295
Sähkösanoma V. I. Leninille lokakuun 25 pnä 1919 299
Avauspuhe idän kansojen kommunististen järjestöjen II yleisvenäläisessä edustajakokouksessa marraskuun 22 pnä 1919 300
Tervehdys Pietarille etelärintamalta 303
Etelän sotilaallisesta tilanteesta 305–315
  I. Ententen epäonnistuneet suunnitelmat 305
  II. Vastavallankumouksen tappion syistä 307
  III. Nykytilanne etelärintamalla 312
 
1920
Päiväkäsky Ukrainan työarmeijalle maaliskuun 7 pnä 1920 316
Puheet Ukrainan KP(b):n IV konferenssissa maaliskuun 17–23 pnä 1920 318–329
  1. Konferenssin avauspuhe maaliskuun 17 pnä 318
  2. Selostus talouspolitiikasta maaliskuun 19 pnä 319
  3. Loppulausunto selostukseen talouspolitiikasta maaliskuun 20 pnä 327
  4. Puhe konferenssin lopussa maaliskuun 23 pnä 328
Lenin Venäjän kommunistisen puolueen järjestäjänä ja johtajana 330–340
  I. Lenin Venäjän kommunistisen puolueen järjestäjänä 332
  II. Lenin Venäjän kommunistisen puolueen johtajana 336
Puhe VKP(b):n Moskovan komitean kokouksessa V. I. Leninin syntymän 50-vuotispäivän johdosta huhtikuun 23 pnä 1920 341
Ententen uusi sotaretki Venäjää vastaan 344–353
  I. Yleinen tilanne 345
  II. Selusta. Iskualue 348
  III. Tulevaisuuden näköalat 352
Tilanteesta lounaisrintamalla. Venäjän sähkösanomatoimiston Ukrainan osaston edustajalle annettu haastattelu 354–359
  Läpimurto 354
  Läpimurron tulokset 355
  Puolan kolmannen armeijan kohtalo 356
  Tilanne rintamalla 357
  Johtopäätökset
  Krimin rintama 359
Sähkösanoma V. I. Leninille kesäkuun 25 pnä 1920 360
Tilanteesta Puolan rintamalla. »Pravda» lehdelle annettu haastattelu 361–366
  1. Touko–kesäkuu 361
  2. Zhitomirin läpimurto 362
  3. Läpimurron tulokset 363
  4. Vaara etelästä 304
  5. Muistakaa Wrangel 366
Kuinka punaiset sotajoukot otetaan vastaan. Tiedoitus »Krasnoarmejets» lehdelle 367
Kaikille puoluejärjestöille. VKP(b):n keskuskomitean kirjeen luonnos 369
Tasavallan rintamareservien muodostamisesta 371–375
  1. Kirje VKP(b):n keskuskomitean poliittiselle byroolle elokuun 25 pnä 1920 371
  2. Lausunto VKP(b):n keskuskomitean poliittiselle byroolle elokuun 30 pnä 1920 373
Neuvostovallan politiikka kansallisuuskysymyksessä Venäjällä 376
Avauspuhe työläis-talonpoikaisinspektion vastuunalaisten työntekijäin I yleisvenäläisessä neuvottelukokouksessa lokakuun 15 pnä 1920 390
Tekijältä. Esipuhe vuonna 1920 julkaistuun kansallisuuskysymystä käsittelevien kirjoitusten kokoelmaan 396
Tasavallan poliittisesta tilanteesta. Selostus Donin ja Kaukaasian kommunististen järjestöjen alueneuvottelussa Vladikavkazissa lokakuun 27 pnä 1920 400
Kolme vuotta proletariaatin diktatuuria. Selostus Bakun neuvoston juhlaistunnossa marraskuun 6 pnä 1920 408–420
  Ensimmäinen kausi 409
  Toinen kausi 411
  Kolmas kausi 413
  Näköalat 416
Dagestanin kansojen edustajakokous marraskuun 13 pnä 1920 421–425
  1. Julistus Dagestanin neuvostoautonomiasta 421
  2. Loppulausunto 425
Terekin alueen kansojen edustajakokous marraskuun 17 pnä 1920 426–434
  1. Alustus Terekin alueen neuvostoautonomiasta 426
  2. Loppulausunto 431
Tilanne Kaukaasiassa. »Pravda» lehdelle annettu haastattelu 435
Eläköön Neuvosto-Armenia! 440
 
Huomautuksia 442
Elämäkerrallisia tietoja. (Lokakuu 1917–1920) 468
 
Kuvaliite
J. V. Stalinin ja F. E. Dzierzhynskin kirje V. I. Leninille. Tammikuun 5 pnä 1919 199
 
Lataa Teosten 4. osa kokonaisena