Antonio Gramsci

Revolutionen mot Kapitalet

1917


Översatt från engelska av David Larsson.


Den bolsjevikiska revolutionen är nu definitivt en del av den allmänna, folkliga revolutionen i Ryssland. Maximalisterna var, tills för två månader sen, de aktiva pådrivarna som behövdes för att händelserna inte skulle stagnera, för att färden mot framtiden inte skulle stanna och inte tillåta en slutgiltig kompromiss - en borgerlig kompromiss. Nu har dessa maximalister tagit makten och upprättat sin diktatur och håller på att skapa ett socialistiskt ramverk, inom vilket revolutionen måste stanna om den ska kunna fortsätta på ett harmoniskt sätt, på basis av de enorma framsteg som redan gjorts, utan frontalkonfrontationer.

Den bolsjevikiska revolutionen utgörs mer av ideologier än av händelser. (Och således behöver vi, i grunden, inte veta mer än vad vi vet.) Det här är revolutionen mot Karl Marx bok Kapitalet. I Ryssland var Kapitalet mer bourgeoisins bok än proletariatets. Den stod som det grundläggande beviset för att händelserna skulle följa en förutbestämd väg: hur det var tvunget att en bourgeoisie utvecklades i Ryssland, och en kapitalistisk era inledas, med upprättandet av en västeuropeisk civilisation, innan proletariatet ens kunde tänka i termer av sin egen revolt, sina egna klasskrav, sin egen revolution. Men händelserna har slagit ideologierna. Händelserna har sprängt det grundläggande schema som bestämde hur Rysslands historia skulle utveckla sig enligt den historiska materialismens präster. Bolsjevikerna förkastar Karl Marx. Deras uttryckliga handlingar och erövringar vittnar om att historiematerialismens präster inte är så pålitliga som de kan ha varit och som man har trott.

Och likväl är även dessa händelser, till viss del, ödesbestämda. Även om bolsjevikerna avfärdar vissa av teserna i Kapitalet, så avfärdar de inte dess livgivande, genomgripande tanke. Dessa människor är inte "marxister", det är det enda; de har inte använt Mästarens verk för att samla ihop en rigid doktrin av dogmatiska yttranden, som aldrig får ifrågasättas. De lever ut den marxistiska tanken - den tanke som är evig, som är ett arv från tysk och italiensk idealism, och som i Marx fall nedsmutsades av positivistiska och naturalistiska idéer. Denna tanke ser inte råa ekonomiska fakta som den dominanta kraften i historien, utan människan, människor i samhällen, människor i relation till varandra, som uppnår avtal med varandra, som genom dessa kontakter (civilisation) utvecklar en kollektiv, social vilja; människor som lär sig förstå ekonomiska fakta, bedömer dem och förändrar dem enligt sin vilja tills detta blir drivkraften i ekonomin och som formar den objektiva verkligheten, som lever och förflyttar sig och till slut liknar en ström av vulkanisk lava som kan kanaliseras var som helst och på vilket sätt människans vilja än behagar.

Marx förutsåg det förutsägbara. Men han kunde inte förutsäga det europeiska kriget, eller egentligen kunde han inte förutse att kriget skulle vara så länge eller få sådana konsekvenser som det har fått. Han kunde inte förutse att det, inom loppet av tre år av outhärdlig smärta och misär, skulle ha upphetsat den kollektiva folkliga vilja på det sätt som det har i Ryssland. I normala tider krävs en lång process av gradvis spridning i samhället för att en sådan kollektiv vilja ska uppstå; en bred bas av klasserfarenheter behövs. Människor är lata, de behöver organiseras, först externt i företag och förbund, sen internt, inom deras tankar och deras vilja [...] behöver en oändlig kontinuitet och mångfald av externa stimuli. Det är därför som den marxistiska historiska kritikens präster, under normala förhållanden förstår, fångar och klargör verkligheten. Under normala förhållanden skapar de två klasserna i den kapitalistiska världen historien, genom en allt mer intensiv klasskamp. Proletariatet är väl medvetet om sin fattigdom och sitt alltid närvarande obehag. Det pressar bourgeoisin att förbättra dess villkor. Det går in i kampen och tvingar bourgeoisin att förbättra produktionsteknikerna och göra den mer anpassad för att möta proletariatets akuta behov. Resultatet är en planlös färd i utvecklingens tecken, en acceleration av produktionsrytmen och en fortsatt ökande produktion av användbara produkter. Under denna färd kommer många att ge upp, vilket gör behoven för de som är kvar än mer akuta; massorna befinner sig i ett evigt stadium av tumult och ur detta kaoset utvecklar de någon ordning i sina tankar, blir än mer medvetna om sin potential, om sin egen kapacitet att axla socialt ansvar och bli herrarna över sitt eget öde.

Det är detta som händer under normala förhållanden, när händelserna sker med en viss regelbundenhet. Det är detta som händer när historien utvecklas genom stadier som, hur komplexa och rika de än blir, i grunden är likadana. Men i Ryssland eggades folkets vilja av kriget. Som ett resultat av de tre årens ackumulerade uppoffringar, blev deras viljor till en nästan över en natt. Svält var utbrett, och hunger kunde krossa tiotals miljoner män i ett slag. Folkets vilja blev en, först mekaniskt, sen aktivt och medvetet efter den första revolutionen.

Socialistisk propaganda satte det ryska folket i kontakt med erfarenheterna från andra länders proletariat. Socialistisk propaganda kunde göra proletariatets historia levande på ett ögonblick: dess kamp mot kapitalismen, den långa serie av ansträngningar, som var nödvändig för att frigöra det helt från undergivenhetens kedjor, som gjorde det så svagt och för att låta det skapa ett nytt medvetande och bli nutidens vittnesmål om vad som komma skall. Det var socialistisk propaganda som sammansmälte det ryska folkets vilja. Varför skulle de vänta på att Englands historia skulle upprepas i Ryssland, på att bourgeoisin skulle växa upp, på att klasskampen skulle börja, så att klassmedvetandet kunde formas och på att den slutgiltiga kraschen för det världskapitalistiska systemet så småningom nådde dem? Det ryska folket - eller åtminstone en minoritet av det ryska folket - har redan genomgått dessa erfarenheter i tanken. Folket har gått bortom dem. Nu kommer det använda dem för att stärka sig själv, precis som det kommer använda den västkapitalistiska erfarenheten för att snabbt nå samma produktionsnivå som västvärlden. I kapitalistiska termer är Nordamerika mer framskridet än England, eftersom anglosaxerna i Nordamerika kunde starta med Englands framsteg direkt, framsteg som det tagit England lång tid att uppnå. Nu kommer det ryska proletariatet påbörja sin historia, socialistiskt utbildat som det är, på den högsta nivå England har nått idag. Eftersom det behöver starta på nytt, startar det på en nivå som har utvecklats på annat håll, och kommer således drivas att uppnå den ekonomiska mognad som Marx ansåg vara en nödvändig förutsättning för kollektivism. Revolutionärerna själva kommer skapa betingelserna för att uppnå sina slutgiltiga mål. Dessutom kommer de skapa dessa snabbare än vad kapitalismen skulle ha gjort. Den socialistiska kritiken av det borgerliga samhället, som användes för att påvisa dess brister och slöseri av resurser, kan nu tillämpas av revolutionärerna för att göra bättre, för att undvika slöseri och inte falla offer för dess brister. Det kommer, till en början, vara en kollektivism med fattigdom och uppoffringar. Men en borgerlig regim skulle ha resulterat i samma sak. Kapitalism skulle, omedelbart, inte kunna göra mer än kollektivism i Ryssland. Faktum är att idag, skulle det kunna göra mycket mindre, eftersom det omedelbart skulle möta ett otillfredsställt och turbulent proletariat, ett proletariat som inte längre är kapabelt att utstå uppoffringarna och utsugningen, i andras fördel, som skulle vara resultatet av den ekonomiska malplaceringen. Så, även i absoluta, mänskliga termer kan socialism rättfärdigas i Ryssland nu. De svåra tider som väntar dem efter freden kommer endast vara uthärdliga om proletärerna känner att de har saken under kontroll och vet att deras ansträngningar kan förkorta de svåra tiderna till ett minimum.

Man får intrycket att maximalisterna, vid detta tillfälle, är det spontana uttrycket för en biologisk nödvändighet - att de var tvungna att ta makten om det ryska folket inte skulle falla offer för en stor olycka; om det ryska folket skulle vara mindre berörda av den hungriga vargens skarpa tänder, när de kastar sig in i det enorma arbetet att återskapa sig själva; om Ryssland inte skulle bli ett stort område av vilda bestar som slet varandra i stycken.