M. I. Kalinin

Ukas från högsta sovjets presidium

av den 19 april 1943 N 39


Original: "ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, УКАЗ от 19 апреля 1943 г. N 39", påbud från president M. I. Kalinin 1943.
Översättning: Michael Wirth


OM BESTRAFFNINGSÅTGÄRDER RÖRANDE TYSKFASCISTISKA ILLDÅDARE, SKYLDIGA TILL MORD OCH TORTYR AV DEN SOVJETISKA BEFOLKNINGEN OCH FÅNGAR UR DEN RÖDA ARMÉN, RÖRANDE SPIONER OCH FÖRRÄDARE AV FOSTERLANDET AV ETT ANTAL SOVJETMEDBORGARE OCH DERAS HANTLANGARE

När Röda armén befriat städer och byar som ockuperats av tysk-fascistiska trupper har en mängd fakta avslöjats beträffande dittills okända grymheter och ohyggliga våldsdåd, utförda av tyska, italienska, rumänska, ungerska och finska fascistiska odjur, hitleragenter, och på liknande sätt spioner och landsförrädare med sovjetisk härkomst mot den fredliga sovjetiska befolkningen och fångar ur Röda armén.

Många tiotusentals av dem har varit oskyldiga kvinnor, barn och gamlingar, liksom fångar ur Röda armén, vilka alla blivit bestialiskt ihjälplågade, hängda, skjutna eller levande brända på order av befälhavare i militära enheter eller ur gendarmkårer i hitlerarmén, befälhavare i Gestapo, borgmästare och krigskommendanter i städer och byar, befälhavare i läger för krigsfångar och andra företrädare för den fascistiska makten.

För dem, till vilka räknas förbrytare, skyldiga till fullbordade blodbad mot den fredliga sovjetiska befolkningen och fångar ur Röda armén, samt deras hantlangare ur lokalbefolkningen utmäts nu för tiden straffåtgärder, som tydligen inte är adekvata för dessa förbrytares illdåd.

Med avseende på detta, att blodbad och våldsdåd mot försvarslösa sovjetmedborgare och fångar ur Röda armén samt landsförräderi tar sig uttryck i sådana skamfulla och allvarliga förbrytelser, sådana skändliga illdåd, beslutar presidiet vid SSSR:s Högsta sovjet:

1. Att fastslå, att tyska, italienska, rumänska, ungerska, finska fascistiska illdådare, överbevisade om fullbordade mord och tortyr på civilbefolkningen och fångar ur Röda armén, samt på samma sätt spioner och landsförrädare som tillhör sovjetbefolkningen döms till dödsstraff genom hängning.

2. Medhjälpare ur lokalbefolkingen, överbevisade om att ha utfört medhjälp till illdåd vid fullbordade blodbad och våldsdåd mot befolkningen och krigsfångar ur Röda armén döms till förvisning och tvångsarbete under en tidsperiod mellan 15 och 20 år.

3. Betraktande fall angående fascistiska förbrytare, skyldiga till blodbad och våldsdåd mot fredliga sovjetiska medborgare och krigsfångar ur Röda armén, och på samma sätt spioner, landsförrädare som tillhör sovjetbefolkningen och deras medbrottslingar ur lokalbefolkningen skall dessa ställas till ansvar inför krigsdomstolar i fält, som bildas vid divisioner inom fältarméerna med följande sammansättning: ordförande i divisionens krigstribunal (domstolens ordförande), ledare för särskilda avdelningar vid divisionen och ställföreträdande divisionsbefälhavare vid den politiska enheten (medlemmar av domstolen), med deltagande av divisionens åklagare.

4. Krigsdomstolens vid divisionen domslut bekräftas av divisionsbefälhavaren och bringas till utförande omgående.

5. Fullbordande av det domslut som fattas vid divisionens krigsrätt – hängning utdöms vid dödsstraff – utförs offentligt, inför folk, och den hängdes kropp lämnas i galgen under loppet av ett antal dagar, för att alla skall veta, att straff utdömts och vilket straff som drabbar var och en, som förövar våldsdåd och blodbad mot civilbefolkningen och som förråder sitt fosterland.

Ordförande i presidiet
vid SSSR:s Högsta sovjet
M. Kalinin

Sekreterare i presidiet
vid SSSR:s Högsta sovjet
A. Gorkin