Marxists Internet Archive

Det första svenska socialistiska programmet

1882


Skrivet av August Palm och publicerat i Folkviljan den 2 november 1882.


Det första numret av August Palms berömda tidning Folkviljan utkom den 4 mars 1882. Svenska och danska arbetare i Köpenhamn hade samlat in startkapitalet, men tidningens saga blev inte så lång - redan i början av 1883 måste den läggas ned. Den utkom sedan endast sporadiskt.

Arbetet är den egentliga källan till all rikedom och kultur, och bör hela vinsten därav tillfalla den som arbetar.

I det nuvarande samhället är arbetsmedlen kapitalisternas monopol. Arbetarståndets beroende ställning under dem, som under århundraden har bemäktigat sig behållningen av arbetet, är orsaken till all den nöd och det elände, som fortfarande tynger arbetarna, samhällets nyttigaste medlemmar. För att befria arbetarståndet från detta beroende, fordras att överskottet från all arbetsproduktion bliver gemensam egendom, som står till förfogande för alla medlemmar i samhället, så att rena överskottet tillfaller envar arbetare och fördelas på ett rättmätigt sätt. Det måste vara arbetarståndets uppgift att befria arbetet från beroendet av alla de reaktionära element, som i det nuvarande samhället står som styrande över arbetarna.

Utgående från dessa grundprinciper strävar det svenska socialdemokratiska arbetarpartiet med alla till buds stående lagliga medel efter:

En fri stat och ett socialdemokratiskt samhälle.

Avskaffandet av lönarbetssystemet samt varje slag av utpressning i vilken form den än må uppträda.

Upphävandet av alla sociala och politiska företräden.

Det socialdemokratiska partiet arbetar närmast i nationell anda, men övertygat om arbetarrörelsens internationella karaktär, är det redoboget att offra allt för att medverka till införandet av Frihet, Jämlikhet och Broderskap bland alla nationer.

Det svenska socialdemokratiska arbetarpartiet fordrar, i och för begynnandet av lösningen av den sociala frågan, inrättandet av produktionsföreningar med statsunderstöd under det arbetande folkets omedelbara kontroll.

Produktionsföreningarna för industri och jordbruk bör inrättas på det sätt, att den socialistiska organisationen kan uppstå av gemensamhetsarbetet.

Det socialdemokratiska partiet uppställer som grundprinciper för statens bestånd:

1. Allmän, lika och direkt valrätt med slutna sedlar för envar medlem i staten, såväl man som kvinna, som fyllt 21 år, till alla stats- och kommunala ämbeten. Valdag bör utsättas på sön- eller helgdag.

2. Direkt lagstiftning genom folkets ombud, avskaffandet av tvåkammarsystemet.

3. Avskaffandet av den stående hären, införandet av allmän folkbeväpning.

4. Upphävandet av alla lagar och förordningar, som lägger band på det tryckta fria ordet samt på församlings- och föreningsfrihet ävensom avskaffandet av alla sådana institutioner, som har till syftemål att hindra ett folk från att tillkännagiva sina tankar i ord och skrift.

5. Organiserandet av allmänt folkupplysningsinstitut, allmän lika obligatorisk folkundervisning, Statens fullkomliga skiljande från kyrkan, religionen bör vara privatsak.

Det svenska socialdemokratiska arbetarpartiet fordrar under det nuvarande kapitalistiska herraväldet:

1. Införandet av arvsskatt med stigande skala, avskaffande av alla sådana indirekta skatter, som trycker massan av folket.

2. Rättsligt bistånd i förekommande fall för var och en medborgare.

3. Avskaffande av cellfängelsesystemet, åtskillnad mellan politiska och så kallade simpla förbrytare samt upphävande av förordningen angående lösdrivares och försvarslösas behandling, enär densamma visat sig vara - t.ex. vid utbrottet av en strejk - ett medel i händerna på de maktägande varigenom de försökt "hålla massorna i tygeln".

4. Oinskränkt föreningsrätt.

5. Införande av en normalarbetsdag.

6. Förbud mot barns användande till arbete i sådana fabriker där deras hälsa kan äventyras.

7. Sanitetskontroll över arbetarebostäder ävensom enahanda tillsyn över fabriks- och hantverkstäder av ämbetsmän, valda av arbetarna.

8. Fullständig rätt för arbetarna att utan regeringens inblandning förvalta sjuk- och understödskassor.

9. Staten bör på ett humant sätt draga försorg för sjuka och gamla arbetsinvalider.