Marxists Internet Archive

Fackföreningarnas Centralkommittés program

1883


Arbetarnas organisationssträvanden tog ett steg framåt med bildandet av Fackföreningarnas Centralkommitté. Det var Stockholms träarbetarefackförening, som tog initiativet, och enligt stadgarna - som godkändes den 28 juni 1883 - skulle kommittén "förena de olika yrkenas utövare till ett verkligt starkt arbetareparti med syftemål att enigt verka för sådana reformer, som äro nödvändiga för en på förnuftsenliga grunder ordnad samhällsutveckling, att sätta sig i förbindelse med liknande kommittéer och fackföreningar i in- och utlandet, att anordna arbetarmöten, vilka förmedelst diskussioner och föredrag äro ägnade att utreda och klargöra de viktigaste samhällsfrågorna, samt att befordra spridning av sant frisinnade skrifter". Följande fjortonpunktsprogram antogs också.


1. Förkortning av arbetstiden, så att den icke i något yrke överstiger 10 timmar per dag.

2. Åstadkommandet av friska och sunda verkstäder och fabrikslokaler samt sanitetskontroll däröver av särskilda tillsyningsmän.

3. Anskaffandet av en allmän pensionskassa för Sveriges ålderstigna och orkeslösa arbetare.

4. Anskaffandet av en arbetsbörs.

5. Statsunderstöd åt associationer och arbetarebolag medelst lån på billiga villkor.

6. Höjandet av statsanslaget till resestipendium åt de arbetare, som önska resa till främmande länder för att förvärva ökad yrkesskicklighet. Vid utdelandet av så beskaffat stipendium böra myndigheterna taga hänsyn till de arbetare, som blivit förordade av fackföreningarna.

7. Bistånd mellan yrkena i moraliskt och ekonomiskt hänseende.

8. Främjandet av ett gott och rättvist förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare, så att strejker må kunna undvikas samt när stridigheter uppstå söka att bilägga dessa genom förlikningsnämnd, bestående av 7 ombud, av vilka 3 utses av arbetarna och 3 utses av arbetsgivarna; dessa 6 välja den 7:de.

9. Främjandet av nykterhet.

10. Direkt och progressiv beskattning och rättvist avpassad skattefrihet för oundgängliga levnadsbehov.

11. Strafflagens omarbetande i en humanare riktning; jurys införande i brottmål.

12. Försvarslöshetsstadgans omarbetande i en humanare riktning.

13. En förbättrad folkundervisning.

14. Allmän rösträtt vid alla politiska och kommunala val, åt alla myndiga och välfrejdade män som fullgöra sina skyldigheter till stat och kommun.