V.I. Lenin

Ett "vetenskapligt" system för utsvettning

1913


Källa: LCW, Progress Publishers, [1975], Moskva, bd 18, s. 594-595; "A 'Scientific' System of Sweating"
Publicerat: i Pravda nr 60, 13 mars 1913. Signerad: W.
Översättning: till engelska Stepan Apresyan; till svenska Lukas Ander.
HTML: Jonas Holmgren


"Taylorsystemet är - liksom kapitalismens alla framsteg - en förening av den borgerliga utsugningens raffinerade barbari och en rad storartade vetenskapliga rön när det gäller att analysera de mekaniska rörelserna under arbetet, eliminera överflödiga och oskickliga rörelser, utarbeta riktiga arbetsmetoder, införa de bästa systemen för registrering och kontroll etc. Sovjetrepubliken måste till varje pris överta allt det värdefulla i vetenskapens och teknikens rön på detta område."
(V.I. Lenin, Sovjetmaktens närmaste uppgifter, april 1918)

Kapitalismen i Förenta Staterna ligger före alla. Den stora teknologiska utvecklingen och det hastiga framåtskridande är fakta som får det gamla Europa att ta efter jänkarna.

Men det är inte de demokratiska institutionerna som den europeiska bourgeoisin lånar från Amerika, inte heller de politiska friheterna eller det republikanska politiska systemet, utan de senaste metoderna för exploatering av arbetarna.

Det mest utbredda diskussionsämnet i Europa idag, och till viss del också i Ryssland, är den amerikanske ingenjören Frederick Taylors system. För inte så länge sedan läste Herr Semyonov en tidning om detta system i festsalen hos "the Railway engineering institute" i S:t Petersburg. Taylor själv har beskrivit sitt system som vetenskapligt, och hans bok har blivit vida spridd och översatt i Europa.

Vad är detta "vetenskapliga system"? Dess syfte är att ur arbetaren pressa tre gånger mer arbete under en lika lång arbetsdag som tidigare. De mest kraftfulla och skickligaste arbetarna sätts i arbete; en speciell klocka registrerar - i sekunder och delar av sekunder - den tid som åtgår till varje moment och varje rörelse; de mest ekonomiska och mest effektiva arbetsmetoderna utvecklas; det arbete som utförs av den bäste arbetaren filmas, etc.

Resultat är att, under samma nio eller tio arbetstimmar som tidigare, pressar de ur arbetaren tre gånger mer arbete, utan barmhärtighet dränerar de honom på all hans styrka och tre gånger snabbare än tidigare suger de ut varje droppe av löneslavens nerv och energi. Och om han dör ung? Nå, då finns det många andra som väntar vid fabriksporten!

I ett kapitalistiskt samhälle innebär vetenskapliga och teknologiska framsteg också framsteg i utsvettandets konst.

Här är ett exempel ur Taylors bok.

I ett sammanhang där han talar om lastandet av järn på handkärror för vidare bearbetning, jämför författaren det gamla och nya "vetenskapliga" systemet:

    Gammalt Nytt
  System
Antal arbetare engagerade i lastningen   500   140  
Medeltal ton lastat av en arbetare (ett ton lika med 61 poods)   16   59  
Genomsnittlig förtjänst per arbetare (i rubel)   2.30   3.75  
Fabriksägarens utlägg per ton lastat järn (i kopek)   14.4   6.4  

Kapitalisten halverar sina kostnader eller mer. Hans vinster ökar. Borgerligheten är överförtjust och kan inte prisa Taylor tillräckligt!

Arbetarna får inledningsvis en löneökning, men hundratals arbetare får sparken. De som blir kvar måste arbeta fyra gånger mer intensivt och får ett slitsamt jobb. När han har blivit dränerad på all styrka, blir arbetaren utsparkad. Endast unga och kraftiga arbetare anlitas.

Det är utsvettning i strikt överensstämmelse med alla vetenskapens regler.