V I Lenin

Resolution av RSDAP(b):s centralkommitté om oppositionen inom centralkommittén den 2 (15) november 1917


Skrivet: 2 (15) november 1917
Publicerat: Utan de tre första punkterna i Pravda nr 180, den 4 (17) november 1917. Ffg. i sin helhet 1932 i V. I. Lenin, Skrifter, 2:a och 3:e uppl., b. XXX
Källa: V I Lenin, Samlade skrifter, 5:e ry. uppl., b. 35, sid. 44-46
Digitalisering: Martin Fahlgren
HTML: Martin FahlgrenCentralkommittén anser att det nuvarande sammanträdet har historisk betydelse och att det därför är nödvändigt att protokollföra två positioner som har visat sig här.

1) Centralkommittén anser att den opposition som utformat sig inom centralkommittén helt och hållet har avlägsnat sig från bolsjevismens alla fundamentala positioner och från den proletära klasskampen överhuvudtaget genom att upprepa det djupt omarxistiska talet om omöjligheten av en socialistisk revolution i Ryssland, om nödvändigheten av att ge vika för ultimatum och hotelser om avgång från en uppenbar minoritets sida i sovjetorganisationen. Därmed omintetgörs viljan och beslutet av andra allryska sovjetkongressen och saboteras proletariatets och de fattiga böndernas diktatur som har börjat införas.

2) Centralkommittén lägger hela ansvaret för det revolutionära arbetets hämmande och för vacklandena, som för närvarande är brottsliga, på denna opposition, och anmodar den att överföra sin diskussion och sin skepticism till pressen och att hålla sig utanför det praktiska arbete som den inte tror på. För denna opposition återspeglar ingenting annat än skrämsel från bourgeoisins sida och stämningarna hos den efterblivna (och inte revolutionära) delen av befolkningen.

3) Centralkommittén bekräftar att man inte kan avstå från den rent bolsjevikiska regeringen utan att förråda parollen om sovjetmakt, eftersom andra allryska sovjetkongressens majoritet, utan att utesluta någon från kongressen, överlämnade makten till denna regering.

4) Centralkommittén bekräftar att man inte får – utan att förråda parollen om makten åt arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter – övergå till småskuren köpslagan för att till sovjeterna ansluta organisationer av icke sovjetisk typ, dvs. organisationer vilka inte är frivilliga sammanslutningar av massornas revolutionära avantgarde som kämpar för godsägarnas och kapitalisternas störtande.

5) Centralkommittén bekräftar att eftergifter för ultimatum och hotelser av sovjeternas minoritet är liktydiga med fullständigt förnekande inte bara av sovjetmakten utan också av demokratin, ty sådana eftergifter är liktydiga med majoritetens fruktan för att utnyttja sin majoritet, är liktydiga med underkastelse under anarki och med upprepning av ultimatum från någon minoritets sida.

6) Centralkommittén bekräftar att den, utan att utesluta någon från andra allryska sovjetkongressen, även nu är fullt beredd att kalla tillbaka de avgående och samtycka till en koalition inom sovjeterna med dem som avgått, varför följaktligen allt tal om att bolsjevikerna inte vill dela makten med någon är absolut falskt.

7) Centralkommittén bekräftar, att under dagen för den nuvarande regeringens bildande, några timmar före dess bildande, inbjöd centralkommittén till sitt sammanträde tre representanter för vänstersocialistrevolutionärerna och föreslog formellt att de skulle delta i regeringen. Vänstersocialistrevolutionärernas avslag, trots att det var temporärt och villkorligt, lägger hela ansvaret på dessa vänstersocialistrevolutionärer för det faktum att en överenskommelse med dem inte uppnåddes.

8) Centralkommittén påminner om att en resolution framlagd av den bolsjevikiska gruppen antogs av andra allryska sovjetkongressen. Denna resolution uttrycker beredvillighet att komplettera sovjeten både med soldater från skyttegravarna och bönder från byarna, varför följaktligen påståendena om att den bolsjevikiska regeringen är emot en koalition med bönderna är absolut lögnaktiga. Tvärtom, centralkommittén förklarar att vår regerings jordlag som i sin helhet är kopierad efter socialistrevolutionär föreskrift, är ett praktiskt bevis på bolsjevikernas fullständiga och uppriktiga beredvillighet att få till stånd en koalition med den väldiga majoriteten av Rysslands befolkning.

9) Centralkommittén bekräftar slutligen, att trots alla svårigheter, så tryggas socialismens seger både i Ryssland och Europa bara genom ett orubbligt fortsättande av den nuvarande regeringens politik. Centralkommittén uttrycker sin fasta tro på denna socialistiska revolutions seger och inbjuder alla skeptiker och vacklande att kasta alla sina vankelmodigheter och helhjärtat samt med obegränsad energi stödja denna regerings verksamhet.

Lenin