MIA: Svenska Arkivet: V. I. Lenin

Marxists' Internet Archive

 

lenin

Vladimir Iljitj Lenin

1870-1924

 

1890 | 1900 | 1910 | 1920 | Brev

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor.


1890-tal


1895:

Friedrich Engels

1897:

Ledare från Rabotjaja Mysl nr. 1 oktober
De ryska socialdemokraternas uppgifter

1899:

Ur: Kapitalismens utveckling i Ryssland
En protest av ryska socialdemokrater
En bakåtsträvande strömning inom den ryska socialdemokratin
Apropå "Trosförklaringen"
Vårt program
Om strejker


1900


1900:

Vår rörelses omedelbara uppgifter

1901:

Varmed skall man börja?
Tidskriften "Svoboda"
Ett samtal med "Ekonomismens" försvarare

1902:

Vad bör göras? *
Brev till en kamrat om våra organisationsuppgifter
Politisk agitation och "Klasståndpunkten"

1904:

Ett steg framåt, två steg tillbaka *

1905:

Revolutionen i Ryssland har börjat
Socialdemokratin och den provisoriska revolutionära regeringen
Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska revolutionen
Om Partiorganisationen och partilitteraturen
Socialism och religion

1906:

Moskvaupprorets lärdomar

1907:

Den ryska revolutionens styrka och svaghet
Förord till den ryska översättningen av K. Marx' Brev till L. Kugelmann
Förord till den ryska översättningen av boken "Brev från J. Becker ..."
Om hållningen till de borgerliga partierna på RSDAP:s 5:e kongress
Om hållningen till de borgerliga partierna
Förord till samlingsverket "Tolv År"

1908:

Marxismen och Revisionismen

Brev


1910-tal


1910:

Revolutionens lärdomar
Meningsskiljaktigheterna i den europeiska arbetarrörelsen
Om några särdrag i marxismens historiska utveckling

1911:

Till minne av kommunen

1913:

Den marxska teorins historiska öden
Det efterblivna Europa och det avancerade Asien
Ett "vetenskapligt" system för utsvettning
Marxismens tre källor och tre beståndsdelar
Marxism och reformism
Kritiska anmärkningar i den nationella frågan
Brevväxlingen mellan Marx och Engels

1914:

Den ideologiska kampen inom arbetarrörelsen
Ur den ryska arbetarpressens historia
Om brott mot enheten som döljs med skrik om enhet
Karl Marx
Om nationernas självbestämmanderätt
Till frågan om dialektiken

1915:

Andra internationalens sammanbrott
Om den egna regeringens nederlag i det imperialistiska kriget
Om parollen Europas förenta stater
Socialismen och kriget

1916:

Den socialistiska revolutionen och nationernas självbestämmanderätt
Om Juniusbroschyren
Resultaten av diskussionen om självbestämmandet
Imperialismen och socialismens splittring
Imperialismen som kapitalismens högsta stadium *
Den proletära revolutionens militärprogram
Om en karikatyr på marxismen och om imperialistisk ekonomism

1917:

Föredrag om 1905 års revolution
Brev från fjärran
Referat på en sammankomst med bolsjevikiska ombud vid arbetar- och soldatdeputeradesovjeternas allryska konferens
"Aprilteserna" *
Om dubbelväldet
Brev om taktiken
"Aprilkonferensen"
Proletariatets uppgifter i vår revolution
Meddelande till Kamenev
Om paroller
Revolutionens lärdomar
Om kompromisser
Marxism och uppror
Den hotande katastrofen och hur den bör bekämpas
Kan bolsjevikerna behålla statsmakten?
Staten och revolutionen *
Bolsjevikerna måste ta makten
Ett av revolutionens grundproblem
Råd från en åskådare
Revolutionens uppgifter
Brev till kamrater
Krisen har mognat
Sammanträde med Petrograds arbetar- och soldatdeputeradesovjet
Arbetar- och soldatdeputerades 2:a allryska sovjetkongress
Förslag till förordning om arbetarkontroll
Resolution av RSDAP(b):s centralkommitté om oppositionen inom CK
Till befolkningen
Från Rysslands socialdemokratiska arbetarpartis (bolsjevikerna) Centralkommitté
Bondedeputerades extraordinarie allryska sovjetkongress
Teser om konstituerande församlingen

1918:

Deklaration om det arbetande och exploaterade folkets rättigheter
Förslag till dekret om konstituerande församlingens upplösning
Tal om upplösningen av konstituerande församlingen vid CK-sammanträde
Sovjetmaktens närmaste uppgifter
Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky *
Om demokrati och diktatur

1919:

Det stora initiativet
Om staten
Tredje internationalens uppgifter
Valen till Konstituerande församlingen och proletariatets diktatur


1920-tal


1920:

Om kompromisser
Teser vid Kommunistiska internationalens andra kongress
Kommunistiska internationalens andra kongress
Till historien om frågan om diktaturen
"Radikalismen" - Kommunismens Barnsjukdom *
Ungdomsföreningarnas uppgifter
Om fackföreningarna

1922:

Om den stridbara materialismens betydelse
Till Pravdas tioårsjubileum
Fem års rysk revolution och världsrevolutionens perspektiv

1923:

Dagboksblad
Om kooperationen
Om vår revolution
Hur vi bör omorganisera Arbetar- och bondeinspektionen
Hellre mindre men bättre

Brev