Ur Fjärde internationalen 5 (2/1971)

RMF och tidskriften Fjärde internationalen

Tidskriften Fjärde Internationalen har under nästan ett års tid varit försvunnen från den revolutionära tidskriftsmarknaden. Förra numret (nr 4) utkom i januari 1971 och publicerades i Revolutionära Marxisters namn.

Under hösten 1970 genomlevde den revolutionärt marxistiska rörelsen i Sverige en förlamande kris. Inom dess båda organisationer, Bolsjevikgruppen och Revolutionära Marxister, växte strömningar fram vilkas huvudsakliga innehåll var (i bästa fall) en kritik av det leninistiska organisationssystemet och ett förespråkande av olika decentraliserade, federalistiska organisationsformer — i sämsta fall var det frågan om diverse livsfilosofiska utbrott!

I denna situation av förlamning och delvis upplösning enades majoriteten i de båda organisationerna om att inkalla en kongress för att inom en och samma organisatoriska ram samla de kadrer som var beredda att föra det revolutionärt marxistiska arbetet vidare. Revolutionära Marxisters Förbund (broderorganisation till Fjärde Internationalen) bildades den 11 januari 1971.

Utgångsläget för den nya organisationsbildningen var alltså allt annat än idealiskt och vi såg som vår huvuduppgift under den första kongressperioden att stabilisera den nya organisationen, att smälta samman och utveckla de tidigare organisationernas olikartade erfarenheter — vad gällde arbetssätt, skolning, teoretisk och politisk praktik — till en enhetlig organisation på en gemensam grund.

Den 27-29 september i år höll RMF sin andra kongress vars främsta uppgifter var att 'klargöra den programmatiska grunden, att ange organisationens huvudsakliga arbetsområden och att formulera riktlinjerna för verksamheten inom dessa.

I detta nummer av FI publicerar vi en del texter och dokument, eller delar därav, som låg till grund för organisationens diskussioner före och under kongressen —texter som kongressen menade kunde publiceras trots deras diskuterande och outförda karaktär.[1]

Efter den andra kongressen kan vi blicka tillbaka på och värdera den föregående perioden och resultaten av dess arbete. Vi kan konstatera att från en situation av förlamning och upplösning har vi i dag en nationellt närvarande politisk organisation, ett förbund med en politisk och upporganiserande verksamhet i olika frågor och på olika orter i landet. Men att vårt — liksom andra revolutionära organisationers — förhållande till arbetarklassens aktuella kamp i dag huvudsakligen utgörs av propagandistiska ingripanden, beror inte på att vi önskar kvarstå som en propagandistisk smågrupp med en ytterst marginell roll i dagens klasskamp: det är den objektiva situationen för hela den revolutionära rörelsen som förpassar den till en sådan plats. Men det är också denna situation av marginella förhållanden till klasskampen som gör det propagandistiska arbetet viktigt, ty den programmatiska och teoretiska, den strategiska och taktiska polemiken är i dag nödvändig för att skapa klarhet och perspektiv för den uppsplittrande revolutionära rörelsen. Dock måste denna polemik ytterst ha till syfte att möjliggöra och leda till politisk handling — annars reduceras den till enbart ett akademiskt hårklyveri. Och om vårt arbete i dag, och för en god tid framöver, huvudsakligen kommer att vara propagandistiskt i förhållande till klasskampen, så innebär det inte att det politiska och upporganiserande arbetet i olika sociala miljöer är frånvarande. Det är ändå målsättningen och arbetet på att utvecklas till revolutionära organisationer med förmåga att på allvar ta upp striden med reformismen om ledningen över arbetarklassens kamp, som berättigar smågruppernas existens. Och detta ställer politiska uppgifter redan i dag!

För RMF:s del framstår det dessutom som nödvändigt att bryta ned det förödande inflytande som stalinism och maoism i olika variationer utövar på den svenska rörelsen. Förödande, just för att det leder det unga revolutionära avantgardet in i återvändsgränder där en slavisk dogmatism, ett totalt okritiskt eftersägande och en opportunistisk perspektivlöshet hotar dess utvecklingsmöjligheter. Vår existens som propagandistisk smågrupp är därför, och dessutom, berättigad enbart om vi lyckas påskynda den omgrupperingsprocess som redan är i gång inom den revolutionära rörelsen. Vår uppgift härvidlag är att tillföra den nuvarande debatten en revolutionärt marxistisk syn på de centrala frågorna för den revolutionära rörelsen. Inte för att vi ser den revolutionära marxismens programmatiska grund som något slags facit till den svenska revolutionens konkreta förlopp och aktuella behov. Men vi anser det däremot vara en nödvändig teoretisk bas för att överhuvudtaget nå fram till denna revolutions aktuella innehåll.

*

RMF:s hittillsvarande publicistiska verksamhet, vilken inneburit en högprioritering av vår periodiska tidning Mullvaden, har starkt begränsat vårt deltagande i den nuvarande teoretiska polemiken: arbetet med en regelbunden utgivning av Mullvaden har helt sugit upp våra publicistiska krafter. Men då regelbundenheten nu är upparbetad, har vi beslutat avsätta krafter för att återuppta publiceringen av Fjärde internationalen. Tidskriften kommer att innehålla huvudsakligen två typer av material: dels RMF:s och enskilda RMF-kamraters analyser av svenska förhållanden och svenska revolutionärers uppgifter och perspektiv; dels 4:e Internationalens analyser av och perspektiv för kampen i övriga delar av världen.

Som en del av den internationellt organiserade revolutionära rörelsen, som en organisation på 4:e Internationalens programmatiska grund och inom dess demokratiskt centralistiska disciplin, är det vår självklara uppgift att sprida Internationalens ståndpunkter och bredda dess inflytande. Vår teoretiska tidskrift Fjärde internationalen blir ett av våra vapen i denna kamp. Prenumerera, läs den — sprid den!          

REDAKTIONEN


Noter:

[1] Politiska referenstexter som redogör för förbundets analyser av den internationella och den nationella ekonomiska och politiska situationen, som presenterar vår strategi för organisationsuppbygget och taktiken för de olika arbetsområdena samt frågan om den internationella samordningen av kampen och uppbygget av Internationalen är under framarbetning och redigering.