Ur Fjärde Internationalen 4/1973

Inledning

I takt med RMF:s snabba expansion och kapitalismens allt mer tilltagande ekonomiska, sociala och politiska kris ökar kraven på en kontinuerlig uppföljning och teoretisk analys för att svara på detta behov.

Under 1974 kommer denna tidskrift därför att utkomma med 6 nummer. Därmed får vi större möjligheter att behandla de problem, som klasskampen och dess omvandling till en revolutionär socialistisk kamp ställer den revolutionära rörelsen inför.

I linje med detta kommer Fjärde Internationalen att innehålla analyser av det svenska klassamhället och den internationella kapitalismen, som är nödvändiga för utvecklandet av den revolutionära strategin och taktiken.

Detta betyder inte att vi kommer att upphöra med att publicera artiklar om kulturfrågor, recensioner etc. I och med den tätare utgivningen kommer också sådana artiklar att få rum, liksom artiklar av mera skolande natur som behandlar grundläggande marxist-leninistiska begrepp och metoder.

Vi hoppas kort sagt att Fjärde Internationalen skall bli en allsidig teoretisk tidskrift, som tillfredsställer våra läsares kunskapshunger och som blir ett effektivt instrument för skapandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige — den svenska sektionen av den Fjärde Internationalen.

Red.

Socialdemokratin är på många sätt nyckeln till en förståelse för den kommande utvecklingen i Europa. 1 de flesta länder i Europa är socialdemokratin starkt förankrad inom arbetarklassen, ja, i många fall (t ex Sverige) den allt överskuggande politiska grupperingen inom proletariatet. Genom denna förankring och sin inre stabilitet är den en självklar räddningsplanka för bourgeoisin när vågorna börjar gå höga. Kan socialdemokratin lösa den kris som senkapitalismen nu går in i. Eller för att formulera samma fråga på ett annat sätt: Kan socialdemokratin hindra arbetarklassen från att krossa den borgerliga statsmakten? Hur djupt är partiet förankrat i arbetarklassen? Vilka olika skikt kan man urskilja inom detta heterogena parti? Vilken taktik och strategi skall kommunisterna använda för att lösgöra arbetarklassen från det socialdemokratiska inflytandet? Hur skall man utmana socialdemokratin?

För kommunister är riktiga analyser inga akademiska spetsfundigheter. En felaktig analys leder tveklöst till en felaktig taktik och strategi. Teori och praktik hänger nära samman. Det kanske mest slående exemplet på hur en felaktig analys ledde till en felaktig politik är stalinismens agerande under 30-tals-krisen. Genom en felaktig analys av fascismen stod man oförberedd på maktövertagandet i Tyskland. Den felaktiga analysen ledde till en vacklande politik som svängde mellan den vänsteristiska och opportunistiska polen. Samma analys ledde ena dagen till sekterism och därigenom till splittring inom arbetarklassen och nästa dag till folkfrontspolitiken där arbetarklassens intressen underordnades borgarklassens.

I dag är analysen av socialdemokratin en prioriterad uppgift för den revolutionära vänstern i Europa. Det gäller inte minst för den svenska vänstern som har att verka i ett land där socialdemokratin administrerat kapitalismen i nära 40 år. Den analysen är ännu knappast påbörjad. De bidrag som kommit från maoistiskt och stalinistiskt håll har varit teoretiskt undermåliga, de har byggt på ett alltför godtyckligt material och präglats av konspirations-teorier. I fortsättningen kommer tidskriften Fjärde Internationalen att fortlöpande publicera artiklar om den internationella och svenska socialdemokratin. En första artikel publicerade vi för två nummer sedan (nr 2/73). 1 detta nummer publicerar vi ytterligare en artikel, en analys utifrån nya utgångspunkter av socialdemokratins historia. 1 fortsättningen tänker vi oss att artiklarna skall kretsa inom följande ram:

1. Den internationella socialdemokratin.

Utgångspunkten för en analys av socialdemokratin måste vara dess internationella karaktär. Vilka faktorer i det kapitalistiska produktionssättet skapar socialdemokratin? Hur påverkas socialdemokratin av sådana faktorer som produktivkrafternas tillväxt, styrkeförhållandena mellan klasserna, de olika klassernas sammansättning, mellanskiktens ställning. Sådana faktorer kan inte undersökas utifrån ett enskilt exempel. De måste ses både utifrån en allmän teori och ett omfattande empiriskt material. Vi är en del av en revolutionär International. Det ger oss möjligheter att skapa ett in ternationalistiskt perspektiv, att anskaffa material, byta erfarenheter, delta i diskussioner. Inom Fjärde Internationalens olika sektioner pågår nu debatter om socialdemokratins karaktär, analyser utförs och publiceras. Det första bidraget i vår serie om socialdemokratin (FI 2/73) var just resultatet av denna internationella debatt, en sammanfattning från en europeisk skolningskonferens om socialdemokratin.

Vi tänker i fortsättningen publicera material om socialdemokratin från den internationella debatten och från de olika sektionerna. En utförlig analys av den engelska socialdemokratins struktur är t ex nu under översättning. Vi hoppas kunna publicera den i ett av de närmaste numren.

2. Den svenska socialdemokratin.

Samtidigt som socialdemokratin har gemensamma drag i olika länder finns det också särdrag hos den nationella socialdemokratin, beroende på politiska traditioner, olika styrkeförhållanden, landets plats i världsekonomin etc. Varför drabbas t ex socialdemokratin i Danmark av en kris medan motsvarande rörelse i Frankrike stärker sitt inflytande? Varför kris för socialdemokratin i Norge men inte i Sverige?

För oss är, det nödvändigt att noggrant studera den svenska socialdemokratin. Här är några av de problem som vi tänker analysera:

a) Historia. Hur uppstod den svenska socialdemokratin? Vilken politik har den företrätt i olika skeden? Under första kvartalet av 1974 kommer RMF att publicera en broschyr om den svenska socialdemokratin, skriven av en medlem i organisationen, Kenth-Åke Andersson. Men vi kan tänka oss att även senare publicera punktstudier om socialdemokratins historia i tidskriften.

b) Den socialdemokratiska apparaten. En av hemligheterna bakom den svenska socialdemokratins styrka ligger i dess effektiva organisering. Den förankras i arbetarklassen genom fackföreningsrörelsen men även genom organisationer som tar upp arbetarnas intressen som konsumenter: hyresgäströrelsen, konsumentkooperationen, bildningsrörelsen, nykterhetsrörelsen etc. Hur är makten fördelad mellan dessa olika organisationer och hur är den sammantvinnad? Vi behöver empiriska studier som visar den socialdemokratiska apparatens struktur. Hur ser den socialdemokratiska byråkratin konkret ut? Hur rekryteras den?

c) Socialdemokratin och statsapparaten. Hur har socialdemokratin påverkats av sitt 40-åriga regeringsinnehav? Hur har socialdemokratin och dess underorganisationer knutits samman med statsapparaten? Hur påverkas den socialdemokratiska byråkratin av inflödet i partiet av statsbyråkrater och teknokrater? Vilken funktion har statens ekonomiska politik? Hur sammanfaller den med socialdemokratins program? Vad innebär den statliga planeringen i senkapitalismen? Vilka block inom borgerligheten tjänar på den socialdemokratiska politiken? Vilka stöts bort? Hur samexisterar den socialdemokratiska utrikespolitiken och den svenska imperialismen?

Så ser ramen ut för det forskningsprojekt vi tänker oss kring socialdemokratin. Inom den ramen finns det plats både för teoretiska analyser och för empiriska studier, artiklar om enskilda frågor och för övergripande problem. Där finns också plats för debatt och polemik. Våra studier siktar mot en partilinje, mot en bestämd taktik och strategi. Men denna kan endast fastställas genom en öppen och fri debatt. Här liksom i andra frågor finns det utrymme i våra spalter för individuella synpunkter.

Vi ser det som viktigt att även föra en dialog med andra revolutionära strömningar.

Kamrater som vill medverka i Fjärde Internationalen ombedes ta kontakt med redaktionen, gärna redan på planeringsstadiet för att undvika överlappningar.