Ur Fjärde Internationalen 5-1975

Redaktionell kommentar

Med detta nummer av Fjärde Internationalen publicerar vi främst ett material kring Familjen. Huvudartikeln är skriven av Ingrid Hedström och utgör ett avsnitt i ett psykologexamensarbete av Ingrid Hedström och Karin Persson. Artikeln tar upp familjens utveckling under senkapitalismen och visar med en historisk genomgång att dagens tal om att ”under senkapitalismen tenderar familjen att upplösas” är en sanning med många modifikationer. Ty i själva verket är det också först under senkapitalismen som den moderna kärnfamiljen får ordentligt fäste inom arbetarklassen. Men den familjetyp som härmed skapas — lönearbetarfamiljen — lever på konstgjord andning. Den materiella basen för dess existens rycks alltmer undan p g a den kapitalistiska utvecklingen — krisen inom familjen slår igenom. Ingrid Hedströms artikel är ett försök att klart framställa denna motsättningsfulla utveckling.

Att vi föredragit att koncentrera numrets tema på denna typ av resonemang och analys beror till stor del på att det redan finns en hel del bra material om t ex relationerna och förtrycket inom familjen — mellan man-kvinna, föräldrar-barn. Ett sådant exempel är familjenumret av Förbundet Arbetarmakts teoretiska tidskrift ”Rådsmakt”. Därmed inte sagt att något uttömmande är sagt eller skrivet om familjens ”inre liv” och hur det hänger samman med samhället i övrigt. Genom översättningen av texter av Alexandra Kollontaj och Wilhelm Reich ger vi därför också i detta nummer en historisk bakgrund till en nödvändig fortsatt diskussion, en diskussion som vi kommer att fortsätta redan i nästa nummer (nr 1/76) med artiklar om vilken förtrolighet som egentligen är möjlig i dagens familj.

Men diskussionerna och analyserna skall också leda till politisk handling. I en kort ledare och under rubriken ”Ersätt familjen” lyfter vi därför fram den politik som vi som kommunister idag måste driva i de frågor som berör familjepolitiken i vid mening. Flera av de frågeställningar som här berörs hoppas vi kunna återkomma till längre fram, t ex sextimmarsdagen, daghemskampen och maoisternas sexualsyn.

Utöver temat i detta nummer ger vi framför allt utrymme åt ett försök att dra lärdomar av den europeiska arbetarklassens politiska arbete och solidaritetsaktioner tvärs över nationsgränserna. Även om en fast och regelbunden internationell samordning av arbetarkampen ännu inte kommit till stånd inom olika branscher visar artikeln på både betydelsen och nödvändigheten av ett sådant arbete. Den visar vilka förberedelser vi måste göra redan nu.

Artikeln är ett tal som Anton Udry höll på den arbetarkonferens som den franska sektionen av Fjärde Internationalen arrangerade våren 1974. På konferensen deltog för övrigt över 1 300 arbetare.

Nr 1/76 av Fjärde Internationalen innehåller artiklar om kapitalismens ekonomiska situation, internationellt och i Sverige. Dessutom skall vi försöka ta upp en diskussion om utvecklingen i Portugal, och då med tyngdpunkten på frågan om arbetarregering. Därigenom knyter vi an till den artikel om arbetarregering som publicerades i nr 1/75 av Fjärde Internationalen. Vi hoppas också med detta nummer öppna programdebatten i förbundet genom att precisera det kommunistiska programmets funktion och innehåll. Dessutom, som vi tidigare nämnt, fortsatt diskussion om familjen.

Vårens nummer kommer att bl a ta upp olika aspekter på socialdemokratin, ekologi och kampen för en bättre miljö, kommunistiskt enhetsarbete, parlamentarism och rådssystem. Fyra nummer fram till valet är redan planerade. Se till att du får dem snabbt och billigt: PRENUMERERA!

Sex nummer kostar 30:- (enkelnummer 6:-).

FI-red.