Från Fjärde internationalen 1/1976.

Redaktionell kommentar

Portugal är temat i detta nummer, ett tema som vi givit rikligt med utrymme, eftersom diskussionen om utvecklingen i Portugal verkligen också har stor betydelse för oss här i Sverige. Därmed har vi inte helt kunnat hålla vad vi lovade i förra numret, nämligen också ett ”ekonomiblock” med artiklar om den ekonomiska utvecklingen, internationellt och i Sverige. Av dessa artiklar har Ernest Mandels om den internationella ekonomiska utvecklingen utgått. Den intresserade och språkkunnige kan läsa artikeln i tidskriften ”Inprecor” nr 40/41 1975. I två artiklar behandlar vi dock den svenska ekonomins situation samt det sovjetiska jordbruket. Vi fortsätter också att, som vi utlovat, följa upp förra numrets material om familjen.

Fjärde Internationalen har dessutom fått en ny layout som vi hoppas kunna behålla. Johan Ehrenberg står för den.

Nästa nummer, som går i tryck i mitten av april, behandlar miljörörelsen och de ekologiska frågorna, ett forskningsprojekt (Surte) samt en diskussion om vad klassmedvetande är för något.

Islandsrapport

I slutet av detta nummer publicerar vi en rapport från en av våra isländska kamrater. Den berör främst organisationen ”Fylkingen”, dess utveckling och inställning till olika händelser på Island. En del av de synpunkter som framkommer här kan vara svåra att förstå för svenska läsare. Speciellt gäller det inställningen till de isländska kvinnornas kampdag i höstas: Den avviker klart från den rapportering vi fått genom svenska massmedia. Tyvärr har vi inte haft möjligheter att skaffa fram ytterligare material för att göra våra isländska kamraters ståndpunkt mer motiverad. Vi hoppas emellertid kunna återkomma.

Rättelse

I förra numret av Fjärde Internationalen skrev vi att den publicerade artikeln av Kollontaj troligen inte översatts till svenska tidigare. Detta är inte sant. Vi gjorde en nyöversättning, och artikeln återfinns i en första översättning i antologin ”Kvinnan och revolutionen”, utgiven på Cavefors förlag. Vi beklagar.