Ur Fjärde Internationalen 2/1976

Litteraturlista

”Miljöfrågor är svårt — det är ju så mycket man skulle behöva sätta sig in i.” Många kamrater med Chile, Brest-Litovsk och Saltsjöbadsavtalet på sina tio fingrar ryggar inför de ekopolitiska frågorna. De väldiga mängder av knepiga tekniska termer och begrepp som flyter omkring i kärnkrafts- och miljödebatten avskräcker.

Jag vill inte påstå att de här frågorna är enkla och okomplicerade. Marxister har heller knappast någonting gratis i studiet av miljöfrågorna. Grundbegreppen kommer att kännas ovana och nya till en början. Men de ekologiska frågorna kräver en utveckling av marxismen och kommer att ge kommunismen nya perspektiv. Som tidigare konstaterats i detta nummer av FI är de övergripande frågeställningarna om mänsklighetens överlevnadsmöjligheter alldeles för viktiga och centrala för att överlämnas till borgerliga experter, och isolerade ”opolitiska” biologer och tekniker.

Efter beslutet om de ekopolitiska frågorna vid RMF/KAF:s 5:e kongress är det viktigt att skapa en grund för en fortsatt diskussion i de här frågorna. Detta kommer att kräva en del studier.

Jag har här gjort en kort litteraturlista för kamrater som överhuvudtaget inte har läst någon ekopolitisk litteratur. De fem böcker jag här föreslår till läsning har det gemensamt att de är lättlästa, inte kräver några förkunskaper och att ingen av dem (med Commoners bok som undantag) kräver mer än en kväll. Listan täcker inte alla frågor som är uppe i miljödebatten. (Bl a saknas den centrala frågan om livsmedelsförsörjningen. Som en kort inledning till den frågan vill jag rekommendera två tidskriftsartiklar: ”Proteinslöseriet” av Göran Tidebrant i Medicinska Föreningens Tidskrift (MFT) 7/75 och ”Myten om Maten” av Olle Leisner i MFT 8-9/75.) Likväl tror jag att dessa böcker fungerar bra som en introduktion.

Om de första fyra böckerna och tidskrifterna inte finns hos din lokala Röda Rummet-bokhandel kan de beställas från Röda Rummet, Storgatan 15, 411 24 Göteborg, tfn 031/11 75 25, eller när det gäller tidskrifterna — direkt från resp. redaktion. Bengt Hubendicks bok lånas lämpligen på bibliotek.

Till verket kamrater!

Per Kågesson: Slöseriets politiska ekonomi. En utmärkt bok om användningen av de begränsade råvaru- och energitillgångarna. Boken har ett drygt år på nacken och avslöjar på ett övertygande sätt hur kapitalismen är beroende av en utplundring av icke-förnyelsebara naturtillgångar. En snabbskiss av en planekonomi baserad på resurshushållning avslutar framställningen. (120 sid.)

Per Kågesson: Stoppa Kärnkraften. Denna bok har sedan den kom ut varit ett standardverk för antikärnkraftsrörelsen. Den ger en pedagogisk förklaring till de viktigaste begreppen i den ofta faktaspäckade och snåriga kärnkraftsdebatten. Vidare ger boken en kortfattad genomgång av kärnkraftens olika riskmoment. (Under de två år som gått sedan bokens andra upplaga kom ut har några ordentliga lösningar på dessa riskmoment inte sett dagens ljus, trots omfattande forskning. Tvärtom har en rad nya riskkällor avslöjats.) Kritiken av den socialdemokratiska energipolitiken skrevs innan energipropositionen lades fram 1975, men är ändå relevant. Den svagaste delen är naturligt nog skissen till strategi för miljörörelsen som avslutar boken, men jag tror nog att inte ens Kågesson själv tar den så allvarligt idag. (170 sid.)

Alternativt samhälle: Lågenergisamhälle — men hur? Den här skriften är intressant p g a de många konkreta idéerna om hur ett socialistiskt lågenergisamhälle skulle kunna se ut. Den är lite plottrig i dispositionen men lyckas å andra sidan täcka rätt många viktiga frågor, t ex ”Befolkningsfrågan”, ”Marxismen och energifrågorna” och ”Sovjet och Kina” — där författarnas ansträngningar, i de två sistnämnda kapitlen, att få bilden att stämma överens med Förbundet Kommunists analyser känns lite väl tillkämpade. Hur som helst är det en viktig bok för alla som funderar över villkoren för socialismen — och det gör vi väl lite till mans. (96 sid.)

Barry Commoner: Cirkeln sluter sig. Commoner — en amerikansk biolog — redogör först i sin bok för de grundläggande ekologiska lagarna. Vidare behandlar han hur nya produktionstekniker och ersättning av naturliga produkter med syntetmaterial brutit sönder det ekologiska systemet och vilka konsekvenser detta fått på miljön. Han påvisar att miljökrisen varken beror på överbefolkning eller överflödskonsumtion utan att det är kapitalismens inneboende strävan att höja produktiviteten och profiten med tekniska metoder som ökar påfrestningarna på miljön. Boken ställer viktiga frågeställningar om teknologin kontra ekologin och slår hål på många vanföreställningar, som även finns bland marxister, om teknologins ”opolitiskhet”.

Bengt Hubendick: Liten bok om människan på jorden. Hubendicks verkligen lilla bok särskiljer sig från de andra på listan. Den innehåller knappast några siffror eller ”hårda fakta”. Politiska slutsatser lyser också i stort sett med sin frånvaro. I stället är det frågan om ett anspråkslöst, stillsamt och fascinerande resonemang kring olika enkla men livsviktiga begrepp. Hubendick som är chef för Naturhistoriska muséet i Göteborg, är inte marxist, men i likhet med många andra borgerliga ekologer och miljöexperter har han mycket att lära oss. Boken är mycket lättläst, tar ca en timme att gå igenom, och jag tror det är få som inte lyckas få sin världsbild rubbad åtminstone en liten smula efter att ha läst den.

Två läsvärda tidskrifter:

Atombulletinen är organ för Energigruppernas Kontaktorganisation (EKO) som bildades i februari 1976 (se Internationalen 5/76). Oumbärlig för alla som vill sätta sig in i energifrågorna och vill följa kampen mot atomkraften. Pren. 24:- för 12 nummer. Pg 67 122-2 Atombulletinen, Hälsans Hus, Triewalds gränd 1, 1 tr, 111 29 Stockholm.

Natur och Samhälle är en rent teoretisk ekopolitisk tidskrift som utkommer ca 4 gånger per år. Här har många viktiga inlägg publicerats om t ex arbetsvärdeslärans relevans i ett ekologiskt perspektiv, marxismen och ekologin samt Hans-Magnus Enzenbergers nu nästan klassiska inlägg ”Till kritiken av den politiska ekologin”. Pren. 15:-/årgång. Pg 63 59 64-0, Natur och Samhälle, c/o Thomas Lindblad, Kävlingevägen 30, 222 40 Lund.

Björn Strander