Ur Fjärde Internationalen 3-4/1976

VPK inför valet och kvalet, inledning

Inför valet den 19 september har Kommunistiska Arbetarförbundet låtit publicera en rad pamfletter kring särskilda frågor, en introducerande broschyr om KAF, en programmatisk skrift, m m.

Av naturliga skäl är det det kapitalistiska samhället, borgarklassens offensiv och den socialdemokratiska regeringspolitiken som då har blivit de främsta måltavlorna för kritiken — i nu nämnd ordning. Mot dem har vi propagerat det nödvändiga revolutionära alternativet — som KAF uppfattar det.

Denna klara motsatsställning har haft ett klart pedagogiskt värde. Men det har också lett till vissa luckor i propagandan. Bland annat har andra strömningar till vänster om socialdemokratin kommit i skymundan. Framför allt då Vänsterpartiet Kommunisterna. Det hade ju varit felaktigt att ställa kritiken av Vpk på samma nivå som kritiken av SAP — vars ledning ju har ett direkt ansvar för den borgerliga staten och dess regering.

På de följande sidorna vill vi reparera en del av dessa brister genom ett diskussions- och skolningsmaterial om Vpk. Det är så mycket mer behövligt som vi kan utgå ifrån att 1976 års valrörelse för KAF:s del kommer att gälla Vpk:s roll och karaktär i mycket högre grad än den övriga valpropagandan ger vid handen.

När vi började förbereda FI-materialet om Vpk började vi med att gå igenom de artiklar som tidningen Internationalen och dess föregångare Mullvaden låtit publicera om Vpk under årens lopp. Vi fann då att dessa artiklar överlag ”stått sig” förvånansvärt väl. Det gäller såväl de översiktliga artiklarna som de som polemiserar mot Vpk och enskilda Vpk-are i olika särskilda frågor.

Istället för att låta skriva e n helt ny artikel valde vi därför att samla ihop ett urval tidigare Internationalen-artiklar, bearbeta dem något och komplettera dem med en avslutningsartikel som vinklas direkt mot valet.

Det är möjligt att materialet på det här sättet tappar en del i enhetlighet och systematik. Men det vinner antagligen i konkretion. Samtidigt ger det — så här inför riksdagsvalet — en något fylligare bild av Vpk:s verksamhet under den gångna ”riksdagsperioden” och KAF:s kritik av den.

Vi har inte gjort några politiska redigeringar, bara språkliga. På något ställe har vi lagt in en efterhandskommentar /inom snedstreck/.

Den inledande artikeln — från Mullvaden nr 12, december 1973 — kommenterar Vpk:s valanalys och eftervalsdebatt 1973. Den avslutande tar upp Vpk inför valet 1976. (Den är en utvidgning av en artikel med samma rubrik i Internationalens serie Valet och sedan?, nr 21, 11 juni 1976.) Var och en som läser dem och de mellanliggande artiklarna får själv bedöma om det är mer motiverat att idag ge sitt politiska stöd till Vpk än det var för tre år sedan...

— Redaktionen