Ur Fjärde Internationalen 2/77

Redaktionellt

Det tema som artiklarna i det här numret anknyter till är svårt att beskriva med några enkla ord. Det handlar om pri­vatlivet och politiken, om plikt och lust i det politiska arbetet och om villkoren här i Sverige för att skapa en överensstäm­melse mellan revolutionärt arbete och personligt engage­mang. Dessa problem har vi nyligen fått skrämmande väl belysta i de intervjuer med vänsteraktivister, eller f.d. akti­vister, som publicerats i boken ”Vänstern och terapin”. även om de som sammanställt materialet – Josefsson/Zetterberg – inte i sina egna kommentarer visar hur problemen också hänger samman med de politiska organisationernas olika politik, deras sekterism, bristande interna demokrati och triumfatoriska analyser, har de lagt fram ett viktigt material, som annars i lite olika versioner brukar återfinnas i de politiska organisationernas internbulletiner. Tre av artiklar­na i det här numret tar upp ovanstående problemställningar.

Numrets tema handlar också om partidemokratin, om beslutsformerna för ett organiserat revolutionärt arbete och hur de kan leda eller förleda en organisations medlemmar. Det handlar också om förtrycket i vardagslivet, och då i syn­nerhet på arbetsplatserna. Här diskuteras i en artikel hur monotoni, rutinjobb och individuell isolering kan börja brytas genom en kamp för en annorlunda organisering av arbetslivet och arbetsprocessen. Det handlar slutligen om kulturbegreppet och det ideologiska förtrycket, om medve­tandets utveckling, som vi helt kort berör i några artiklar.

Vi är övertygade om att hela detta block av artiklar kommer att kunna stimulera en fortsatt diskussion, som inte sällan försummats av de organisationer som föddes ur 60-talets nya vänster, och som idag försatt några av dem i en reell kris. En lösning på problemen kan heller inte uttryckas i enkla partilinjer. Vi understryker därför att artiklarna just står för författarna och, som läsarna kommer att se, varierar deras uppfattningar.

Slutligen innehåller tidskriften en artikel om SAP och reformismen. Artikeln är ett försök att utifrån det material om socialdemokratin som KAF tidigare publicerat av Kent-åke Andersson resa de områden där vi måste gå vidare.

Nästa nummer av Fjärde Internationalen är planerat att komma ut i mitten av augusti. Presstopp är den 7 juni.