Ur Fjärde internationalen 4-5/1977

Redaktionellt

Fjärde Internationalen är död — åtminstone om man skall tro Uppsala Nya Tidnings skriverier för en tid sedan. Vi som bygger Fjärde Internationalen med stora framgångar blev kanske något förvånade över upplysningen. Men borgerlig press är som bekant ofta illa informerad. En tidning som publicerat åtskilliga uttalanden från vår organisation borde måhända veta bättre.

Vi i redaktionen har större förståelse för om våra läsare börjat undra om tidskriften Fjärde Internationalen gått i graven.

Så är nu inte fallet. Vi kan härmed påvisa att Fjärde Internationalen lever och kämpar både som organisation och som tidskrift.

Detta nummer ägnas helt åt Kommunistiska Arbetarförbundets huvudresolution från dess sjätte kongress. KAF:s teoretiska organ har under senare år utkommit oregelbundet, ibland med många månaders intervall, som nu, ibland har flera nummer utkommit med kort mellanrum. Vi tvingas än en gång be läsarna — inte minst våra prenumeranter — om överseende med förseningen.

Inom vårt förbund pågår just nu en diskussion om tidskriftens karaktär, dess funktion i partibygget, hur den bäst skall stärka arbetet. I förlängningen av den debatten, som är ett led i diskussionen om hela organisationens pressystem, hoppas vi lägga grunden till en bättre och mer stabil tidskrift. Vi ber alltså er läsare att ha tålamod och förlitar oss på att ni delar vårt förbunds revolutionära optimism också på detta område. Men en kommunistisk organisation kan inte bara bygga på optimism.

Allt kommunistiskt arbete måste präglas av äkta realism för att bli framgångsrikt. Därför tvingas vi även ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna för uppbygget och stärkandet av tidskriften. Att inte höja försäljningspriset till 10 kronor skulle ha förvandlat utgivningen till ett rent ekonomiskt äventyr. Vår läsekrets har säkert förståelse för den här typen av åtgärder. Bästa sättet att bidra till en positiv utveckling av Fjärde Internationalen är att sprida den bland arbetskamrater, vänner och bekanta. En växande prenumerantstock är en nödvändig förutsättning och förhoppningsvis också ett resultat av den förbättrade tidskrift vi eftersträvar.

En ny redaktion är tillsatt och vi planerar att utkomma med åtminstone ytterligare ett nummer under våren.

Var vid gott mod kamrater.

Uppsala i mars -78 FI-redaktionen