Ur Fjärde Internationalen 3-4-1981

Kommentar från redaktionen

Den ekonomiska krisen är huvudtemat i detta dubbelnummer av Fjärde Internationalen. Winfried Wolf analyserar den pågående samordnade internationella recessionen; C. Lewis behandlar den ”tredje världens” skuldsättning; det ekonomiska läget i Polen skärskådas av Jacqueline Allio; Ernest Mandel, slutligen, går igenom den ekonomiska krisen i Kina. Dessa artiklar har tidigare publicerats i ett specialnummer om ekonomi av den franskspråkiga tidskriften Inprecor (som utges av Fjärde Internationalens Förenade Sekretariat). Detta specialnummer utkom den 16 februari 1981. De prognoser som artiklarna bland annat diskuterat sträcker sig därför inte längre än till första kvartalet 1981. Trots det och trots att artiklarna är välmatade med siffror och faktatermer som gör det till en utmaning för de läsare som inte är förtrogna med ekonomiska begrepp att studera dem, så anser vi att det är viktigt att de görs tillgängliga för en svensk publik. Artikelförfattarna visar konkret och med olika infallsvinklar hur ekonomin är sammanflätad på världsnivå. Just på grund av det faktamaterial som ställs till läsarnas förfogande kan artiklarna bidra till diskussioner om och analyser av hur krisen kan lösas på arbetarnas villkor.

Som inledning till numret publicerar vi ett tal av Sten Ljunggren, ekonomisk journalist på Kommunistiska Arbetarförbundets veckotidning Internationalen. Talet hölls på KAF:s partidagar 1981, som inledde förbundets kongressdebatt och är ett viktigt inlägg i den programdebatt som nu pågår. Sten Ljunggren illustrerar hur vårt program kan bidra till att utveckla klasskampen. Som utgångspunkt väljer han kravet på ”sex timmars arbetsdag”. Det är en illustra­tion till hur ”övergångsprogrammet förbinder krisen, socia­lismen och klasskampen till en logisk enhet”.

Artikeln om de ekologiska produktivkrafterna, vars för­sta del vi publicerar i detta nummer, kan ses som ett bidrag till de strategiska och teoretiska diskussioner som vuxit fram i miljörörelsernas aktiva kamp. Del två — ”efter kapitalismen” — kommer att publiceras i nästa nummer av Fjärde Internationalen.

”Revolutionär utrikespolitik” ingår i den artikelserie om Kina som inleddes i förra numret och som kommer att fortsätta i ännu ett par nummer.