Ur Fjärde Internationalen nr 3-4 1984

Böcker

Nedanstående bokanmälningar vill samlat anmäla ett antal böcker som alla behandlar den ekonomiska och sociala kris som sedan 1970-talets början drabbat bl a Sverige. Författarna diskuterar också den ekonomiska politik som förts under perioden och vad som borde ha gjorts. Urvalet ger en bild av en del av de åsikter som företräds i dagens samhällsdebatt. Dessvärre innehåller vare sig urvalet eller den svenska debattfloran några socialistiska ståndpunkter. Trots detta är nedanstående böcker klart läsvärda.

Erik Lundberg: Ekonomiska kriser förr och nu, SNS
Bo Carlsson, Erik Dahmén m fl: Teknik och industristruktur — 70-talets ekonomiska kris i historisk belysning, IUI
Anna Hedborg, Rudolf Meidner m fl: På kurs mot framtiden, Tiden
Sven Grassman: Det tysta riket och Makten över våra tankar, Ordfront
Peter Dencik, red.: Vänstern och den ekonomiska politiken, Arbetarkultur

Erik Lundbergs bok Ekonomiska kriser förr och nu behandlar svensk ekonomi och ekonomisk politik. Lundberg jämför kriserna 1919-23, 1929-33 och 1945-49 med utvecklingen under 1970-80-talet. Inte minst jämförs den ekonomiska politik som fördes under de olika krisperioderna med dagens. Erik Lundberg har under mer än 50 år innehaft en central roll i svensk ekonomisk politik: Han var en av ekonomerna kring Ernst Wigforss, han var chef för Konjunkturinstitutet mellan 1937. och 1955, professor i nationalekonomi och medlem i SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) konjunkturråd mellan 1974-82. Mot denna bakgrund finns det all anledning att ta del av hans jämförelser.

Bo Carlsson, Erik Dahmén m fl gav 1979 ut Teknik och industristruktur — 70-talets ekonomiska kris i historisk belysning. Om Lundbergs tyngdpunkt var den ekonomiska politiken, så är teknik och branschstruktur viktiga i den här boken. Även här jämförs 20-och 30-talskrisen med den nuvarande. Författarna diskuterar vidare den svenska industristrukturen, dess förändring och internationella konkurrenskraft.

Inom det Socialdemokratiska Partiet har det under en tid pågått en debatt om den svenska ekonomin och den socialdemokratiska vägen ut ur krisen. Två centrala böcker i detta ”Rosornas krig” är Berndt Ahlqvists I bräcklig farkost och LO:s ”motskrift” På kurs mot framtiden med bland andra Anna Hedborg och Rudolf Meidner som författare. Böckerna ger läsaren en bild av det sätt socialdemokraterna närmar sig dagens samhällsproblem och vilka lösningar de förordar. Samtidigt syns också spännvidden inom partiet tydligt.

Sven Grassmans bägge böcker Det tysta riket och Makten över våra tankar bör läsas av alla som är intresserade av svensk ekonomisk debatt. Under 70-talet lyckades han punktera en hel del av myterna kring bytesbalansunderskottet, utlandsskulden m m. När den svenska nationalbokföringen gjordes om, och Grassman slutligen fick rätt, visade det sig att mätfelen hade varit större än det som skulle mätas. Högerns propaganda om ”allas våra” skulder till Utlandet saknade helt verklighetsförankring. Grassman skriver också om hur olika tongivande nationalekonomer är knutna, till varandra och gemensamt till näringslivets olika fonder. Grassman visar med detta hur den offentliga debatten styrs och sanningen undanhålls.

Peter Dencik har redigerat Vänstern och den ekonomiska politiken. Boken innehåller bidrag från bl a England, Tyskland och Sverige. De olika vänsterekonomerna kritiserar den ekonomiska politik som går ut på nedskärningar inom den offentliga sektorn, angrepp på löntagarnas levnadsstandard osv, och söker formulera en alternativ ekonomisk politik. Centrala begrepp i boken är socialistisk strukturpolitik, revolutionära reformer och upprättandet av nationella produktionssystem. Om vi tidigare nämnde två bidrag som är centrala för förståelsen för ”Rosornas krig” så handlar denna bok om vänsterreformisternas bidrag till debatten.

Robert Thavenius