Fjärde Internationalen nr 3-86

Till läsaren

Detta nummer ägnas åt en ny temaserie: Demokrati och kampen för socialism. Några nummer framöver kommer Fjärde Internationalen att under denna rubrik presentera olika författares synpunkter på ett mycket centralt ämne för marxister och socialister. Det hela centreras kring former för demokratisk maktutövning. Alltså råd, parlament, byråkrati, arbetarkontroll, centralisering och decentralisering, med mera, i historisk och kritisk belysning. Här ingår sådana saker som analys av lyckade och misslyckade revolutioner, av hittillsvarande typer av statsmakt och klassherravälde, visioner och modeller av det framtida samhället. Åsikter från såväl inom som utom trotskistisk tradition kommer att ges plats. Meningen är att ge en seriös och allsidig bild av problemet som bakgrundsmaterial för kommande politiska ställningstaganden.

Tim Wohlforth tar upp Marx, Lenins och andra klassikers syn på staten i övergångsperioden från kapitalism till socialism. Ryska revolutionen och uppbygget av en arbetarstat, utgör bakgrund för en del kritiska funderingar från författarens sida kring representativ demokrati och uppnåendet av Pariskommunens ideal.

Zbigniew Kowalewski, landsflyktig Solidarnosc-ledare från Lodz i Polen, ger några reflektioner kring polska antibyråkratiska massrörelsen 1980-81. Framförallt pekar han på den genuint proletära och spontana tendensen till att återerövra fabrikerna, till självförvaltning. Detta leder honom till några kritiska synpunkter på Lenins idéer om nivåer i klassmedvetandet, centraliseringen av ekonomin och disciplineringen av arbetet.

Tony Benn, mångårig parlamentsledamot i Storbritannien och industriminister på 70-talet. Han är kanske den främste representanten för en vänsterströmning inom Labour som står för en reformistisk väg ut ur kapitalismen. Vi möter honom i en intervju som bland annat berör den engelska revolutionen på 1600-talet, marxism och Labour.

Lev Kamenev var på besök i Sverige våren 1918, bara några månader efter ryska revolutionen. Ur arkiven har vi hämtat en artikel ur Folkets Dagblad Politiken (Sveriges Socialdemokratiska Vänsterpartis tidning) den 5 april 1918. I denna ger Kamenev en bolsjeviks syn på bland annat sovjetmakt och parlament.

Red