Fjärde Internationalen nr 1-87

Till läsaren

Alec Nove har ägnat sig åt studier av Sovjetunionen i 25­30 år. Han har skrivit flera böcker i ämnet, bland vilka An Economic History of the Soviet Union kanske är den mest lästa och kända. När Nove för några år sen kom ut med en ny bok, Teori för en möjlig socialism, där han presenterade sin egen syn på socialismen mot bakgrund av sin goda östeuropakunskap, väckte det stor uppmärksamhet. Teori för en möjlig socialism ger sig i kast med Marx' teori, erfarenheterna av ”den reellt existerande socialismen”, och Noves egen skiss för en, som han själv säger, realistisk och inom en mansålder genomförd socialism.

Roland Lew ger i sin artikel en ganska utförlig redovisning av Noves bok. Han lämnar vidare några kritiska synpunkter, vad gäller bristen på strategi, internationella förhållanden och frågan om överflödet. För den som vill gå vidare i diskussionen kring Nove, kan Ernest Mandels ”In Defence of Socialist Planning” [ Till försvar för den socialistiska planeringen ] i New Left Review 159 rekommenderas. Den kritiken är hårdare och centrerad kring frågan plan/marknad.

FI-redaktionen är glad att kunna presentera ett rabatterbjudande på Noves bok i svensk översättning från utgivaren, Röda Bokförlaget. Se speciell annons härför.

Under striden för 35-timmars arbetsvecka i Västtyskland, reste Oskar Negt runt på fackföreningsmöten och agiterade för kravet på arbetstidsförkortning. De synpunkter han då framförde skrev han sedan ned i en bok som hittills utkommit på tyska och danska. Negts synpunkter, som handlar om den socialistiska potentialen i kravet på arbetstidsförkortning, är ganska väl sammanfattade i artikeln vi här publicerar.

Ingrid Hedström berättar om de svenska damtidningarnas utveckling: Deras uppkomst på 1700-talet, och de problem de brottats med de senaste decennierna – två rödstrumpade avsteg från den traditionella damtidnings-inriktningen är belysande. Författarens tes är att damtidningarna alltmer avskilt sig från damernas verkliga värld. Häri bottnar upplageproblemen, men skenvärlden bidrar också att upprätthålla en traditionell kvinnoroll.

Filippinerna är fortfarande en instabil stat. Sedan Marcos-diktaturen störtades i början på 1986, lever Corazon Aquinos nya regering i ett spänningsfält mellan USA, militären, gerillan och en liberal fraktion av borgarklassen. Dave Kellaway ger i sin artikel en kort översikt över situationen på Filippinerna ett år efter Marcos' fall, och ägnar mer uppmärksamhet åt vänstern och kommunisterna än vad som är vanligt i massmedia. Artikeln bygger på ett sammandrag av vad som skrivits i International Viewpoint under året.

Ernest Mandel analyserar den nya ekonomiska politiken i Kina. Han jämför Kina av idag (under måttot ”berika er”) med den Nya Ekonomiska Politiken i Sovjet på 1920-talet. Bland annat menar Mandel att de småkapitalistiska tendenserna gjort jordbruket mer effektivt, men också att de skapat nya motsättningar, vilka tagit formen av ökad ojämlikhet och protester.

Under senare år har utkommit ett stort antal biografier över socialdemokratiska ledare. Kjell Östberg har läst och reflekterat över dem. Med teori från Michels och Lenin som utgångspunkt söker han svar i biografierna, och gör samtidigt en bedömning av kvaliteten på böckerna.

Red