Ur Fjärde internationalen 2/1987

Dokument: Frihetsbrevet

Vi, Sydafrikas folk, förklarar inför hela vårt land och världen:

att Sydafrika tillhör alla som lever i det, svarta och vita, och att ingen regering med rätta kan säga sig ha auktoritet om den inte är grundad på hela folkets vilja;

att vårt folk berövats sin födslorätt till jord, frihet och fred av en regering på orättvisa och ojämlikhet;

att vårt land aldrig kommer att bli välmående eller fritt förrän hela vårt folk lever i brödrasämja och åtnjuter lika rättigheter och möjligheter;

att endast en demokratisk stat, grundad på hela folkets vilja, kan åt alla och envar garantera deras födslorätt utan hänsyn till ras, kön eller tro; Och att vi, Sydafrikas folk, svarta och vita tillsammans - jämlikar, landsmän och bröder - på dessa grunder antar detta Frihetsbrev. Och vi förbinder oss att kämpa tillsammans, utan att spara vare sig styrka eller mod, till dess de demokratiska förändringar som här angivits vunnits.

FOLKET SKALL REGERA!
Varje man och kvinna ska ha rätt att rösta och ställa upp som kandidat till alla lagstiftande församlingar;
Hela folket ska ha rätt att ta del i förvaltningen av landet;
Folkets rättigheter ska vara de samma oavsett ras, färg eller kön;
Alla församlingar av minoritetsstyre, rådgivande styrelser, fullmäktige och myndigheter ska ersättas av demokratiska organ för självstyre.

ALLA NATIONELLA GRUPPER SKA HA SAMMA RÄTTIGHETER!
Det ska vara likvärdig status i statens organ, i domstolarna och i sko loma för alla nationella grupper och raser;
Alla folk ska ha samma rätt att använda sitt eget språk, och att utveckla sin egen kultur och sina egna traditioner;
Alla nationella grupper ska i lag försvaras mot förorätter mot deras ras och nationella stolthet;
Att i tal och handling diskriminera eller förolämpa någon på grund av nationalitet, ras eller hudfärg ska vara straffbart;
Apartheid-systemets lagar och praktik ska avskaffas.

FOLKET SKA DELA LANDETS VÄLSTÅND!
Landets rikedomar, Sydafrikanernas arv, ska återbördas folket; Mineraltillgångarna under jord, bankerna och monopolindustrin ska överföras i hela folkets ägo;
All annan industri och handel ska kontrolleras till fromma för folkets välmående;
Alla människor ska ha lika rättigheter att bedriva handel var de vill, att tillverka och inträda alla slags näringar, hantverk och yrken.

JORDEN SKA DELAS AV DEM SOM BRUKAR DEN!
Begränsningar i rätt att äga jord av rasmässiga skäl ska upphävas, och jorden omfördelas bland de som brukar den så att undernäring och jordhunger kan avskaffas;
Staten ska hjälpa bönderna med utrustning, utsäde, traktorer och dammar, för att bevara jorden och stödja brukarna;
Rörelsefrihet ska garanteras alla som brukar jorden;
Alla ska ha rätt att ta jord i besittning varhelst de vill;
Folk ska inte berövas sin boskap, och tvångsarbete och lantfängelser ska avskaffas.

ALLA SKA VARA LIKA INFÖR LAGEN!
Ingen ska kunna fängslas, förflyttas eller på annat sätt inskränkas i sin frihet utan rättvis rättegång;
Ingen ska dömas på order av medlem i regeringen;
Domstolarna ska vara representativa för hela folket;
Fängelsestraff ska utmätas enbart för allvarliga brott mot folket, och ska syfta till rehabilitering, inte till hämnd;
Polisen och armén ska vara öppen för alla på jämlik bas, och ska vara folkets hjälpare och beskyddare;
Alla lagar som diskriminerar på grund av ras, färg eller tro ska avskaffas.

ALLA SKA ÅTNJUTA LIKA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!
Lagen ska garantera alla rätten att tala, organisera, mötas, publicera, predika, dyrka och undervisa barnen;
Hemmets härd ska i lag skyddas från polisräder;
Alla ska fritt kunna resa utan begränsning från landsbygd till stad, från provins till provins, från Sydafrika ut ur landet;
Passlagar, tillstånd och andra lagar som begränsar dessa friheter ska avskaffas.

DET SKA FINNAS ARBETE OCH SÄKERHET!
Alla som arbetar ska ha rätt att bilda fackföreningar, att välja sina ledare och sluta löneavtal med sina arbetsgivare;
Staten ska erkänna allas rätt och plikt att arbeta, och erbjuda fullständigt arbetslöshetsunderstöd;
Män och kvinnor av alla raser ska få samma lön för samma arbete; Det ska vara 40-timmars-vecka, en nationell minmilön, lön under semester och sjukdom för alla arbetare, och full moderskapslön för alla arbetande mödrar;
Gruvarbetare, hembiträden, lantarbetare och statliga tjänstemän ska ha samma rättigheter som alla andra som arbetar;
Barnarbete, ackordsarbete, tot-systemet och kontraktsarbete ska avskaffas.

LÄRDOMENS OCH KULTURENS DÖRRAR SKA ÖPPNAS!
Regeringen ska dra fram, utveckla och uppmuntra nationella traditioner för att förhöja vårt kulturella liv;
Alla mänsklighetens kulturella skatter ska vara öppna för envar, genom fritt utbyte av böcker, idéer och kontakter över gränserna;
Syftet med utbildningen ska vara att lära ungdomen älska sitt folk och sin kultur, att hedra människors broderskap, frihet och fred; Undervisning ska vara gratis, obligatorisk, allmän och jämlik för alla barn;
Högre utbildning och teknisk träning ska vara öppen för alla genom statliga subventioner och stipendier som utdelas efter meriter;
Vuxen analfabetism ska avskaffas genom en massiv statlig utbildningsplan;
Lärare ska ha samma rättigheter som andra medborgare;
Uppdelningen efter hudfärg inom kultur, sport och undervisning ska avskaffas.

DET SKA FINNAS BOSTÄDER, SÄKERHET OCH BEKVÄMLIGHET!
Alla människor ska ha rätt att bo var de vill, i anständiga bostäder, och uppfostra sina barn i trevnad och säkerhet;
Outnyttjat bostadsutrymme ska komma till folkets användning;
Hyror och priser ska sänkas, tillräckligt med mat så att ingen går hungrig;
Ett förebyggande hälsoskydd ska bedrivas av staten;
Fri sjukvård ska erbjudas alla, med speciell tanke på mödrar och unga barn;
Slumområden ska saneras och nya förorter byggas där alla har tillgång till transporter, vägar, belysning, lekplatser, barnkrubbor och gemensamhetsanläggningar;
De gamla, de föräldralösa, de handikappade och de sjuka ska staten ta om hand;
Vila, fritid och rekreation ska vara allas rättighet;
Inhägnade platser och getton ska avskaffas, och likaså lagar som bryter upp familjer.

DET SKA VARA FRED OCH VÄNSKAP!
Sydafrika ska vara en helt självständig stat, som respekterar alla nationers rättigheter och suveränitet;
Sydafrika ska sträva efter att bibehålla världsfreden och att biläggandet av alla internationella dispyter sker i förhandlingar - inte krig;
Fred och vänskap bland hela vårt folk ska garanteras genom att lika rättigheter, möjligheter och status för alla upprätthålls;
Folken i protektoraten - Basutoland, Botswanaland och Swaziland - ska vara fria att besluta om sin egen framtid;
Rätten för alla folk i Afrika till självständighet och självstyre ska erkännas, och vara grunden för nära samarbete.

Låt alla som älskar sitt folk och sitt land nu säga, det vi säger här:

'DESSA FRIHETER KOMMER VI ATT KÄMPA FÖR, SIDA VID SIDA, HELA VÅRT LIV, TILL DESS VI HAR VUNNIT VÅR FRIHET'

Antaget vid Folkets Kongress, Kliptown, Sydafrika, 26 juni 1955.

Översättare: Mats Bladh