Fjärde Internationalen nr 3-87

Till läsaren

Kvinnorörelsen har gått tillbaka under det senaste decenniet, i Sverige och annorstädes. Därmed har också medvetenheten och debatten kring kvinnofrågorna kommit i skymundan. De väsentliga framsteg som gjorts under efterkrigstiden, vad gäller till exempel förvärvsarbete, aborträtt med mera, börjar nu undermineras eller ifrågasättas.

Jacqueline Heinen ger i en lång och välmatad artikel en bild av kvinnors situation i Västeuropa. Hon tar upp såna saker som hur arbetslösheten slår; hemarbete och deltidslönearbete; den nya feminism som kommit fram i Women Against Pit Closures och Greenham Common; trögheter och motstånd inom fackföreningsrörelsen - bland annat.

Vad kan vänstern lära av feminismen? Den frågan ger Katarina Katz några svar på. Hon sätter fingret på arbetarrörelsens blindhet för kvinnors hemarbete, och dess inriktning på rent ekonomiska krav. De manligt dominerade organisationerna har snarast haft "det befriade arbetet" som mål, medan kvinnor liksom de tidiga socialistiska utopisterna hade befrielse från arbete som måtto. Kvinnorörelsen har också tenderat vidga politikbegreppet till "privata" områden, och experimenterat med flata eller mindre hierarkiska organisationsformer.

Offentlig statistik ger numera en hel del fakta i målet om kvinnors position i samhället ur de flesta aspekter. Den finns nu också lättillgänglig i speciella utgåvor kring mäns och kvinnors förhållanden i Sverige. Mats Bladh vidarebefordrar några viktiga aspekter (hushållsarbete, lönearbete, utbildning, yrken, representation, mm) i kommenterade tabeller och diagram.

Eva Nikell ger oss en levande bild av hur en kvinna på industriarbetsplats har det. Hon jämför sina egna erfarenheter med ett par undersökningar kring manliga och kvinnliga arbetsuppgifter i industrin, och med några intryck från filmen Arbetets döttrar.

Till sist publicerar vi en resolution om solidariteten med kampen mot apartheid i Sydafrika, antagen av Fjärde Internationalens exekutivkommitté i juni 1987. Den tar upp frågorna om ekonomisk och kulturell bojkott; hur och med vem solidaritetsarbetet ska drivas utanför Sydafrika; vikten av stöd till den oberoende fackföreningsrörelsen, mm.

Red