Ur Fjärde internationalen 3/1989

APK

Försvara självständigheten Nej till EG-anslutning!

Resolution antagen vid APK:s 29:e kongress 4 – 6 maj 1989.

Arbetarpartiet kommunisterna manar till kamp mot den successiva anpassningen till EG som redan är i full gång) Pådrivande för denna process är högerkrafterna och monopolkapitalet som har full anslutning som ett näraliggande mål. Den svenska regeringen har anpassat sin politik i samma riktning. Genom en långtgående s k harmonisering har de första stegen in i EG redan tagits. På en rad områden är man på väg att avskaffa det svenska folkets rätt att bestämma över sina egna angelägenheter.

Storkapitalet vill EG-anpassning och senare anslutning till EG därför att det innebär fördelar i deras ohämmade profitjakt.

En EG-anpassning innebär möjligheter till billigare arbetskraft, lägre miljökrav, slopandet av nationella skyddstullar, lägre sociala kostnader, mindre besvärande skyddsregler inom arbetslivet, sänkta gränsvärden, minskat hänsynstagande till nationella och regionala behov.

EG-anslutning innebär att inskränkningarna för kapitalrörelser över gränserna upphävs. Utländskt kapital kommer att fritt kunna köpa upp och kontrollera svenska banker och industribranscher.

EG-organisationens uppgift är att befrämja monopolkapitalets strävanden efter maximal profit. EG-politiken har redan i en rad länder lett till att stora industribranscher övertagits av de transnationella monopolen.

Inte i något av de aktuella länderna har EG-anslutningen medfört några nationella fördelar eller fördelar för arbetarklassen. Storfinansen har kammat hem ökade profiter medan arbetarklassen fått nackdelarna.

Tillväxten inom EG har sedan 1980 varit lägre än i andra jämförbara kapitalistiska länder. Däremot har arbetslösheten ökat starkt. Sedan 1975 har sex miljoner industriarbetsplatser inom EG-området skrotats. Där finns nu en officiell arbetslöshet på över tio procent vilket ändå bara är en del av den verkliga arbetslösheten.

Grundläggande för Sveriges internationella samarbete måste vara befästande av den nationella självständigheten, alliansfriheten och neutraliteten.

Inga övernationella organ ska besluta över vårt lands utrikespolitik, socialpolitik, miljöpolitik, över våra arbetsplatser, arbetsmiljö, regionalpolitik eller vår tekniska och vetenskapliga utveckling.

En EG-anslutning eller fortsatt anpassning till EG innebär ett uppgivande av vårt lands nationella självständighet och alliansfrihet.

För EG gäller fortfarande det som uttrycktes av Walter Hallstein när EG skapades: Först tullunion, sedan ekonomisk union och slutligen en politisk union. Det tredje steget betyder gemensam utrikes- och militärpolitik. Vill man slå vakt om vårt lands självständighet och alliansfrihet måste man alltså bekämpa den fortgående anpassningen.

Arbetarpartiet kommunisterna är självfallet inte motståndare till ökat samarbete mellan olika länder utan ser en sådan utveckling som ett led i avspänningen, för en fredlig utveckling och goda relationer mellan folken. Kommunisternas alternativ är inte att sluta handla med EG:s medlemsländer. APK vill ha en balanserad handel med de socialistiska länderna och den Tredje världens länder.

Arbetarpartiet kommunisterna vill att en statlig handelsorganisation inrättas för att öka det ekonomiska samarbetet med de socialistiska och utvecklingsländerna.

Ett ökat ekonomiskt samarbete i alla riktningar är fredsbevarande vilket är särskilt viktigt i kärnvapenåldern.

Arbetarpartiet kommunisterna ställer som krav:

Nej till svenskt medlemskap i EG och mot en harmoniseringspolitik som undergräver vårt lands nationella självständighet.

Inrättandet av en statlig handelsorganisation för att befrämja handeln med socialismens länder och utvecklingsländerna.

Stopp för all svensk anpassning till EG:s lagstiftning när det gäller arbetsmiljö, regionalpolitik, konsumentskydd, skattepolitik, finans-och penningpolitik.

Bekämpa USA:s embargopolitik som försvårar svensk handel med Sovjetunionen och övriga socialistiska länder.

Arbetarpartiet kommunintern strävar efter ökad handel med hela Europa. Med EG-, SEV- och EFTA-länderna. Vi kräver effektiva åtgärder som garanterar friare handel till ömsesidig fördel, mera utbyte på teknikens, vetenskapens och kulturens områden. APK vill inte stänga gränser utan öppna dem åt alla håll.

Arbetarpartiet kommunisterna är beredda att samarbeta med alla demokratiska och progressiva krafter för att slå vakt om vårt lands självständighet, alliansfrihet och neutralitetens politik.

En folkfront mot anpassningspolitiken måste snabbt byggas upp.

Rätten att bestämma över vårt lands politik står på spel.